WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Розрахунок ефективності інвестування - Реферат

Розрахунок ефективності інвестування - Реферат

умовні позначення, що мають використовуватися далі при аналізі:
D - доходи від інвестування у будь-якій формі (найчастіше це доходи від реалізації продукції, послуг або активів проекту);
І - інвестиційні витрати;
? - поточні (експлуатаційні) витрати за проектом;
?- період інвестування (реалізації проекту);
І - індекс року (може починатися з першого року, чи нульового, / = 1, 2,.., 7);
d- річна ставка дисконтування, яка має використовуватися для приведення грошових потоків майбутніх періодів до умов поточного року;
К- коефіцієнт приведення:
Виходячи з наведених позначень, маємо таку характеристику показників ефективності інвестування.
Чиста приведена цінність (вартість) (NPV) визначається як загальна за всіма роками реалізації проекту різниця між приведеними доходами й витратами за проектом. Позитивну оцінку проект може отримати, якщо величина NPV > 0:
Цей показник "чистий" , оскільки в ньому враховуються прибутки за мінусом витрат (D-Z-I), тобто так звані "чисті" прибутки.
За економічним змістом NPVдоцільніше було б називати загальним приведеним прибутком від інвестування.
2. Термін окупності (Гок) є такою мінімальною кількістю років реалізації проекту, при якій загальний приведений прибуток перевищуватиме обсяг інвестованого капіталу, тобто буде виконуватися рівність:
Термін окупності для позитивного рішення інвестора не може перевищувати загального терміну реалізації проекту - проект має окупатися значно раніше його завершення.
Якщо капітал інвестується не тільки впродовж першого року, а й протягом всього періоду реалізації проекту, то величина / також має дисконтуватися і враховуватися як сума інвестицій в різні роки, приведена до початку інвестування:
3. Доходи на одиницю витрат (/) (співвідношення доходів і витрат) мають показувати, скільки доходів інвестора припадає на одиницю загальних витрат (інвестованого капіталу та поточних експлуатаційних витрат). Обидві величини (чисельник і знаменник) розраховуються як приведені до поточного моменту часу. Позитивну оцінку має отримати проект, для якого цей показник перевищуватиме одиницю:
4. Прибутковість інвестованого капіталу (співвідношення прибутку та інвестованого капіталу) показує, скільки приведеної вартості
поточного прибутку за весь період реалізації проекту припадає на одиницю приведеної вартості інвестованого капіталу.
Позитивну оцінку за цим показником проект матиме за умови, що він не менший за одиницю:
5. Внутрішня рентабельність (IRR) розраховується через величину чистої приведеної вартості проекту, яка прирівнюється до нуля:
Ставка дисконтування d, при якій виконуватиметься рівняння, і дає кількісне визначення внутрішньої рентабельності.
Цей показник може розраховуватися кількома методами.
1. Розв'язком рівняння стосовно IRR, у якому невідомою величиною є тільки IRR. Інші показники - доходу (D), інвестиції (/), поточні витрати (Z) - розраховуються у фінансовому розділі бізнес-плану.
2. Графічним методом побудови функції залежності між NPV і d. У цьому разі розраховують кілька значень чистої приведеної вартості при різних ставках дисконтування. Потім будують графік залежності між цими показниками (рис. 6.1). У точці перетину графіка з горизонтальною віссю ставок дисконтування знаходять приблизне значення внутрішньої рентабельності проекту.
Внутрішня рентабельність після її розрахунку стає орієнтиром дохідності для інвестора. Величина IRR має порівнюватися з тією дохідністю використання капіталу, на яку сподівається інвестор (IRR^. Якщо внутрішня рентабельність перевищує очікувану інвестором дохідність, інвестування стає доцільним. Якщо ні, то інвестор може не прийняти позитивне рішення щодо інвестування в розглянутий проект за цим критерієм.
Зазначимо, що при прийнятті рішення найчастіше використовується один показник, методологія якого найбільшою мірою відповідає логіці інвестора. Наведена система показників може мати суперечності: за одними показниками щодо проекту будуть отримані по-
зитивні результати, а за іншими він буде невигідний. Багато залежить від графіка грошових потоків за роками інвестування. Отримані кількісні оцінки показників ефективності інвестування мають перевірятися на їх економічний зміст і логіку.
Приклад розрахунку показників ефективності наведено в табл. 6.З. Основні економічні умови проекту відбивають перші п'ять стовпців розрахункової таблиці. Стовпці 6-13 містять проміжні розрахунки, що будуть використані для визначення показників ефективності інвестування.
Недисконтовані показники
1. Рентабельність проекту є співвідношенням середньорічного прибутку за проектом (середнє арифметичне за 5 років з різниці сум по стовпцях 4 та 5) і величини інвестованого капіталу (сума по стовпцю 2):
г = (70-39)75/15 = 41%.
2. Термін окупності проекту дорівнює співвідношенню обсягів інвестованого капіталу (сума по стовпцю 2) і середньорічного прибутку (різниця суми по стовпцях 4 та 5, поділена на кількість років):
З. Дохідність інвестування за 5 років дорівнюватиме приросту активів інвестора (це накопичений прибуток за 5 років: 70 - 39 = Зітис. грн) відносно інвестованого капіталу (15 тис. грн):
Д = (31/15)-100% = 206%.
Середньорічний темп зростання капіталу дорівнюватиме кореню п'ятого степеня з темпу зростання 2,06:
Середньорічна дохідність інвестування становитиме (1, 16-1)· 100%= 16%.
Показники з урахуванням дисконтованих грошових потоків
1. Чиста приведена вартістьпроекту є сумою по стовпцю 8: NPV=9, 3 (тис. грн)
2. Термін окупності Ток дорівнює такій кількості років дії проекту, для якої елемент стовпця 10 дорівнює або починає перевищувати обсяг інвестицій (15 тис. грн):
Ток = 4 роки.
3. Коефіцієнт співвідношення доходів і витрат (/) розраховується за підсумками по стовпцях 11 та 12 розрахункової таблиці:
4. Коефіцієнт прибутковості (підсумок стовпця 9 таблиці поділений на підсумок стовпця 13 таблиці):
5. Щоб визначити внутрішню норму прибутковості проекту, виконаємо розрахунок ЖРКдля кількох значень d. Отримані результати наведемо в табл. 6.2.
Побудуємо графік залежності Л^РКвід d (рис. 6.2).
Із графіка видно, що приблизне значення IRR дорівнює 47,5 %. Якщо ця величина перевищує очікувану інвестором дохідність капіталу, то проект може бути прийнятий, і навпаки.
Список використаної літератури
1. Закон України "Про інвестиційну діяльність". ВВР України. - 1991. -№47.
2. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу". ВВР України. - 1991. - № 38.
3. БланкИ. А. Инвестиционный менеджмент. - К.; 1995.
4. Волков И. М., Грачева М. В. Проектный анализ: Учеб. для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.
5. Грачева М. В. Анализ проектных рисков: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЗАО "Финстатинформ", 1999.
6. Гридчина М. В. Финансовый менеджмент: курс лекций. - К.: МАУП, 1999.
7. Калина А. В., Корнеев В. В., Кощеев А. А. Рынок ценных бумаг (теория и практика): Учеб. пособие. -К.: МАУП, 1999.
8. Крушвиц Л. Инвестиционные расчеты. - СПб: Питер, 2001; Финансы и статистика, 1997.
9. Омельченко А. В. Інвестиційне право: Навч. посіб. - К.: Аті-ка, 1999.
10. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. - К.: Лібра, 1998.
11. Савчук В. П., Прилипко С. И., Величко Е. Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов: Учеб. пособие. - К.: Абсо-лют-В, Эльга, 1999.
12. Федоренко В. Г., Гойко А. Ф. Інвестознавство. - К.: МАУП, 2000.
13. Шарп У., Александер Г., БейлиД. Инвестиции / Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1997.
14. Щукін Б. М. Інвестиційна діяльність. - К.: МАУП, 1998.
15. Щукін Б. М. Аналіз інвестиційних проектів. - К.: МАУП, 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...