WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Управління інвестуванням - Реферат

Управління інвестуванням - Реферат

системи агрегованої звітності) реалізації інвестиційного проекту.
Завданням моніторингу є своєчасне виявлення ознак зниження ефективності проекту (чи відхилень від плану інвестування) і реалізація заходів щодо відновлення планового ходу (показників) реалізації проекту.
Моніторинг передбачає створення спеціальної інформаційної системи збирання та обробки інформації й прийняття рішень:
o добір ключових сфер для відстежування ходу робіт за інвестиційним планом, його етапами;
o добір необхідного інтервалу періодичності побудови узагальненої оцінки ходу робіт;
o побудова ієрархічної системи сигнальних показників, що характеризують найважливіші моменти у функціонуванні кожної обраної для спостереження сфери проекту;
o створення алгоритмів розрахунку узагальнюючих оцінок на основі даних про поточний рівень сигнальних показників;
o аналіз загальної ситуації на основі комплексу отриманих агре-гованих оцінок;
o прийняття рішень щодо коригування планів і роботи менеджерів, спрямованої на усунення відхилень від чинних планів.
Основними сферами моніторингу слід вважати: фінансові потоки за проектом, графік виконання робіт (на етапі створення об'єкта), забезпечення виробництва товарів і послуг (на етапі поточної експлуатації об'єкта інвестування), маркетингове забезпечення проекту.
Відповідно до часових параметрів має бути розроблена інформаційна система щоденної (найкоротшої) звітності, щотижневої та щомісячної звітності. До менеджерів проекту мають бути доведені таблиця показників і перелік питань для щоденного, щотижневого і щомісячного звіту.
Може діяти, наприклад, така система моніторингу:
1) щоденна телефонна доповідь менеджера проекту (2-3 показники і стислий коментар щодо співвідношення фактичного стану проекту й чинних календарних планів реалізації проекту);
2) щотижневий письмовий звіт про хід реалізації проекту (5-7 показників, пояснення щодо відхилень від планових обсягів і термінів виконання робіт, прогноз ситуації на наступний тиждень, пропозиції щодо управління проектом);
3) щомісячний письмовий розширений звіт (10-12 показників, коментар до відхилень від запланованих показників, вплив поточного стану проекту на його кінцеві результати, прогноз кінцевих показників проекту, пропозиції до проекту виходячи з поточної ситуації та змін зовнішніх умов проекту, рекомендації менеджерам проекту).
Показники моніторингу можуть бути такі:
o щоденні: обсяг поточних витрат, обсяг доходів від продажу, кількість зайнятих у проекті працівників;
o щотижневі: обсяг продажу, обсяг усіх доходів за проектом, обсяг поточних витрат, заборгованість за отриманими позиками, відпрацьовані людино-дні, очікувана кінцева дохідність проекту;
o щомісячні: обсяг продажу, обсяг доходів проекту за видами, обсяг поточних витрат (у тому числі за складовими: сировина і матеріали, паливо і енергія, оплата праці, накладні витрати), заборгованість за отриманими позиками, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, заборгованість перед бюджетом, відпрацьовані персоналом людино-дні, очікувана кінцева дохідність проекту.
У разі погіршення стану проекту, коли його неможливо виправити поточними засобами, може бути прийняте рішення щодо припинення робіт і "виходу з проекту". Це має бути спеціально організований комплекс дій із продажу (повністю чи частково) активів проекту в короткий термін і з мінімальними втратами.
Вихід із проекту може здійснюватися в різних формах залежно від прогнозу втрат, оцінки ситуації у проекті й на ринку:
o припинення робіт (найчастіше це відбувається на початковій стадії проекту) без продажу активів;
o продаж об'єкта як цілісного комплексу (це може здійснюватися вже на стадії експлуатації об'єкта);
o продаж активів проекту частинами;
o залучення додаткового партнерського капіталу і зменшення свого паю в проекті;
o акціонування активів проекту ( при зменшенні свого пакета акцій) із втратою частини або всіх прав на керування проектом;
o продаж активів проекту як об'єкта незавершеного будівництва;
o заморожування робіт за проектом на невизначений термін.
Критичне рішення про вихід із проекту приймається у разі серйозних загроз капіталу інвестора. Причинами прийняття такого рішення можуть бути як зміни у зовнішньому середовищі проекту, так і проблеми всередині самого проекту. Можливий перелік таких ситуацій ілюструє рис. 10.4.
На завершення розглянемо найпоширеніші типові недоліки при організації реального інвестування, їх слід ураховувати, розроблюючи проект, аналізуючи його, приступаючи до реалізації проекту як його інвестор або менеджер. У сфері реального інвестування абсолютноідеальних безризикових виробничих проектів не буває, тому
має бути цікавим перелік проблемних аспектів (чи типових причин низької ефективності) інвестування.
1. Невідповідність проекту зовнішнім умовам:
o невідповідність прогнозованим на глибину проекту макроеко-номічним процесам і умовам;
o невідповідність прибутковості проекту середньоринковій прибутковості фінансового ринку, середній процентній ставці за кредитами;
o невідповідність запланованих обсягів продажу місткості відповідного місцевого ринку;
o недоврахування інфляції при плануванні ресурсного забезпечення, витрат виробництва;
o невідповідність договірних відносин між учасниками проекту їх юридичним статусам і правам власності;
o поверхове відпрацьовування договорів інвестора з підприємствами - учасниками проекту.
2. Внутрішні суперечності проекту:
o невідповідність доходів проекту потребам у коштах для погашення кредитів;
o нестикування термінів повернення кредиту й періоду окупності проекту;
o недооцінка величини витрат, пов'язаних з експлуатацією (ремонти і налагодження) устаткування;
o недооцінка потреби в умовно-постійних витратах і невміння укладатися в запланований кошторис;
o недолік досвіду та кваліфікації персоналу, зокрема менеджерів проекту.
3. Недоліки в плануванні:
o недоврахування інфляційних процесів і помилки в прогнозуванні цінової ситуації на ринку продукції проекту;
o занадто оптимістичний вибір ставки приведення майбутніх грошових потоків до сучасних умов;
o неврахування важливого для проекту чинника, що стає суттєвим фактором ризику;
o помилки в оцінці динаміки ринку;
o помилки в прогнозі загальної ділової активності в економіці країни.
4. Недоліки в організації проектного менеджменту:
o відсутність системи мотивації персоналу;
o невміння вищих керівників проекту відстежувати хід проекту, нерозуміння деталей і нюансів проекту;
o невміння враховувати індивідуальні якості людей;
o відсутність налагодженого оперативного моніторингу;
o відсутність оперативної системи прийняття рішень.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ
РОЗРАХУНКІВ
1. Визначити середньорічну дохідність інвестування, якщо ліквідна вартість активів інвестора до початку року оцінювалась у 300 тис. грн на кінець року становила 410 тис. грн, у наступні два роки капітал зріс ще на 40 %.
2. Визначити річну дохідність інвестування 200 тис. грн, якщо за три роки основні фонди проекту амортизовані на 25 % і був отриманий загальний прибуток у 70 тис. грн.
3. Визначити дохідність інвестування, якщо на початку року інвестор
o вклав 250 тис. грн у нерухомість;
o за 200 тис. грн придбав вексель номіналом 240 тис. грн з умовою погашення його наприкінці року;
o придбав 10 тис. акцій за 15 грн за кожну;
o вклав 250 тис. грн в оптову торгівлю будматеріалами з оборотом капіталу за кожні два місяці й рентабельністю кожного обороту 16%.
За рік було отримано дивіденди 5 грн на акцію і продано акції за ціною 11

 
 

Цікаве

Загрузка...