WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Управління інвестуванням - Реферат

Управління інвестуванням - Реферат

відплив
за проектом з метою забезпечення мінімізації витрат ресурсів та забезпечення вигоди в найбільш ліквідній, грошовій формі.
Фінансовий план проекту, зазвичай, включає наступні складові:
o прогноз доходів і витрат;
o прогноз грошових потоків протягом реалізації проекту;
o прогноз активів і пасивів проекту (бухгалтерського балансу);
o розрахунок потреби в інвестиційних витратах для реалізації проекту;
o джерела коштів для фінансування проекту;
o графіки погашення боргів;
o прогноз фінансового стану базового підприємства.
У ході реалізації проекту здійснюється постійний рух фінансових ресурсів у формі грошових потоків: платежі й надходження, відпливи й припливи. Зі співвідношення цих потоків формується здатність проекту повертати інвестиційні витрати періоду створення активів проекту і забезпечувати їх зростання. Різниця між поточними доходами й витратами за проектом є чистим грошовим потоком.
Розглянемо перелік складових грошових потоків у загальному випадку.
1. Приплив коштів:
o продаж товарів і надання послуг;
o продаж матеріальних активів;
o зменшення дебеторської заборгованості по розрахунках із споживачами;
o одержання позичок від кредиторів;
o доходи від здачі активів в оренду;
o кошти статутного фонду;
o доходи від продажу цінних паперів;
o доходи від володіння цінними паперами;
o інші доходи.
2. Відплив коштів:
o придбання основних засобів;
o поповнення оборотних коштів;
o поточні витрати на виробництво товарів і надання послуг;
o сплата податків та інших обов'язкових платежів;
o зменшення заборгованості перед постачальниками сировини й матеріалів;
o погашення векселів, облігацій та ін. власних боргових зобов'язань;
o виплати відсотків і основної суми боргу за взятими кредитами;
o виплати частини прибутку акціонерам;
o придбання цінних паперів;
o інші платежі.
Різниця між припливом і відпливом засобів у кожен період часу становить чистий грошовий потік. При плануванні грошових потоків у зв'язку з реалізацією проекту варто враховувати лише ті потоки, що безпосередньо пов'язані з проектом, відокремлюючи потоки, що існують на підприємстві без реалізації проекту.
Для прийнятого до реалізацією проекту має виконуватися умова наявності позитивної величини чистого грошового потоку за час реалізації проекту. В іншому випадку реалізація проекту призведе до погіршення фінансового стану базового підприємства, втрачанню його фінансових активів.
У проекті подається прогноз грошових потоків за всіма розрахунковими періодами життя проекту. У нього включають всі розрахункові припливи і відпливи коштів (пов'язані з виробничою, інвестиційною діяльністю і фінансовою діяльністю за проектом).
Планування прибутку дає змогу судити про достатність фінансових потоків для повернення і нарощування інвестованого капіталу, про окупність проекту, приріст його вартості, про загальну ефективність проекту.
Поточний моніторинг прибутку дає змогу аналізувати поточний стан проекту і вживати оперативних заходів щодо відновлення необхідного рівня прибутковості. Цього можна досягти, підвищивши конкурентоспроможність продукції на ринку (і збільшивши доходи від продажу) чи зменшивши витрати на виробництво (економією матеріальних і трудових ресурсів). Отже, план по прибутку як частина фінансового плану проекту дає інформацію для організації фінансового моніторингу за ходом реалізації проекту.
Зведену фінансову оцінку стану активів і пасивів проекту в кожен звітний період часу дають прогнозні оцінки бухгалтерського балансу.
Прогнозні величини активів проекту характеризують вартість тих засобів (у матеріальній і фінансовій формах), що складають капітал проекту. Динаміка пасивів проекту характеризує обсяги й структуру джерел фінансування проекту, зокрема стан боргових зобов'язань за надані позикові кошти для реалізації проекту.
Окремим аспектом фінансового управління проектом є план фінансування. До нього входить планування потреби у фінансових ресурсах для реалізації проекту й план забезпечення проекту фінансо-
вими ресурсами. План фінансування розробляється з деталізацією до тижня й дня, особливо в перші місяці реалізації проекту. Потреба у фінансових ресурсах і джерела їх покриття мають бути синхронізовані так, щоб для кожного періоду не було дефіциту коштів для запланованих витрат. Якщо при фінансовому плануванні проекту цю умову не вдається виконати, його не слід починати.
Інвестиційні потреби в коштах можна представити таким набором позицій.
1. Прямі інвестиції в основні засоби:
o вартість придбання будинків і споруд;
o будівництво будинків і споруд;
o ремонтно-будівельні роботи;
o вартість машин і устаткування;
o доставка й монтаж машин і устаткування;
o технологічні пристрої й оснащення, що забезпечують роботу основного устаткування;
o вартість капремонту чи модернізації устаткування перед використанням у проекті (у разі придбання чи оренди не нового обладнання).
2. Прямі інвестиції в оборотні кошти:
o створення запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів;
o приріст запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів;
o запаси виробів у незавершеному виробництві;
o створення запасів готової продукції;
o приріст запасів готової продукції на складі;
o збільшення дебіторської заборгованості за операціями із постачальникамисировини й матеріалів, комплектуючих виробів, палива й енергії.
3. Прямі інвестиції у нематеріальні активи:
o придбання патентів і ліцензій;
o придбання торгових марок;
o придбання програмних продуктів;
o придбання проектної документації й інформації в різних формах.
4. Супутні інвестиції в об'єкти, пов'язані з проектом територіальне
або функціонально:
o транспортна інфраструктура;
o інженерна інфраструктура (енерго-, водо-, газопостачання, каналізація тощо);
o соціальна інфраструктура навколо об'єкта;
o охорона навколишнього середовища.
5. Інвестиції в науково-дослідні роботи та проектно-конструкторські розробки, що забезпечують проект на підготовчому етапі чи супроводжують проект протягом усього періоду його реалізації.
6. Резерв коштів для непередбачених інвестиційних витрат.
Узгодженість у часі й сумах потоків інвестиційних витрат і джерел їх покриття при реалізації проекту перевіряється за допомогою календарних планів погашення боргових зобов'язань за проектом. Форма такого плану може мати детальність опрацювання за часом до одного дня протягом перших кількох місяців реалізації проекту і до тижня в період, що залишається до повної окупності проекту.
Розрахунок можливості проекту вчасно погасити боргові зобов'язання здійснюється з урахуванням грошових потоків за проектом за такою схемою:
1) сума заборгованості на початок періоду;
2) фінансові ресурси в розпорядженні проекту на початок планового періоду;
3) поточні доходи за проектом;
4) поточні витрати на виробництво;
5) інвестиційні витрати;
6) сплата податків та інших обов'язкових платежів;
7) загальна заборгованість на кінець періоду.
Проект у разі його прийняття має спиратися на реально діючу організаційно-господарську загальноприйняту форму діяльності у вигляді підприємства (створеного чи діючого). Тоді проект здатен створювати грошові потоки коштів, що перевищують ті, які в нього вкладені, здатен приносити "вигоди" інвестору. У ході фінансового планування оцінюється ця здатність проекту і підприємства, що буде для нього базовим.
Складовою оперативного керування проектом є система моніторингу ( відстежування поточного стану проекту на засадах заздалегідь організованої

 
 

Цікаве

Загрузка...