WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації незайнятого населення - Реферат

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації незайнятого населення - Реферат

наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 19 жовтня 1999 р. №185 з 1 січня 2000 р. введено в дію порядок, згідно з яким для розгляду і вирішення питання про компенсацію цих витрат підприємства, установи, організації у місячний термін з дня працевлаштування або переведення на іншу роботу за набутою професією (спеціальністю) громадян, які закінчили навчання, повинні подати заяву (у довільній формі) з усіма необхідними документами до центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських центрів зайнятості, яка передається до регіональних координаційних комітетів сприяння зайнятості населення.
Рішення про розмір компенсації або відмову про її виплату, джерела фінансування приймаються регіональними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування за поданням координаційних комітетів сприяння зайнятості. У разі компенсації цих витрат за рахунок Державного фонду сприяння зайнятості населення вона здійснюється в межах коштів, передбачених на ці цілі в кошторисах центрів зайнятості відповідно до регіональних програм зайнятості населення.
З метою підвищення ефективності професійного навчання, введення в навчальний процес гнучких програмних технологій, індивідуалізації навчальних програм з урахуванням наявних знань та вмінь слухачів впроваджується модульна система професійного навчання. Положення про організацію професійного навчання незайнятого населення за модульною системою затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти і науки України від 8 липня 1999р. №113/247.
Модульна система професійного навчання - це гнучка інноваційна педагогічна технологія організації навчального процесу у професійно-технічних навчальних закладах, що ґрунтується на індивідуалізованому підході до освоєння модулів трудових навичок особистістю у визначеній професії за індивідуальними навчальними програмами.
Модуль трудових навичок - це опис роботи в рамках виробничого завдання чи професії (спеціальності), виражений у вигляді модульних блоків.
Модульний блок - це логічно довершена, прийнятна частина роботи в рамках виробничого завдання, професії (спеціальності) чи сфери діяльності з чітко визначеним початком та закінченням.
На першому етапі організації навчального процесу за модульною системою у навчальному закладі проводиться тестування слухачів з метою виявлення базового рівня їхніх знань та вмінь за професією. За результатами тестування для кожного слухача розробляється індивідуальна модульна навчальна програма, за якою і здійснюється навчання. Термін навчання для кожного слухача визначається індивідуально.
Професійне навчання за модульною системою здійснюється в навчальних групах, кількість слухачів у яких на початок навчання становить щонайбільше 15 і щонайменше 7 осіб. До викладацької роботи за модульною системою залучаються педагогічні працівники з вищою освітою та практичним досвідом педагогічної роботи не менше трьох років, які пройшли підвищення кваліфікації з методики модульного професійного навчання і одержали сертифікат установленого зразка.
За участю Державного центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України, а також навчальних закладів освіти триває робота із запровадження модульного навчання для дорослого незайнятого населення. Так, у 1998 р. було розроблено 815 навчальних елементів (навчальних посібників) модульних програм за методикою Міжнародної організації праці, а у 2001 р. їх кількість значно зросла і перевищила 1000. Наприкінці жовтня 2000 р. у Києві відбувся міжнародний семінар з питань перепідготовки робочої сили з використанням модульних технологій професійного навчання, організатором якого були МОП, ПРООН та Міністерство праці України. Представники понад десяти країн світу ознайомилися з досвідом України, його визнано успішним і рекомендовано для запровадження в усіх країнах Східної Європи.
Державна служба зайнятості надає такі профорієнтаційні послуги: інформує щодо змісту професій і спеціальностей та умов успішного оволодіння ними, допомагає у виборі виду професійної діяльності, що найбільше відповідає здібностям особистості, стану її здоров'я, вимогам ринку праці, спонукає безробітних до самостійного пошуку роботи та працевлаштування, індивідуальної трудової діяльності і роботи у сфері малого та середнього бізнесу. Загальна чисельність осіб, які в 1991-2000 pp. та протягом 2002 р. скористалися профорієнтаційними послугами, становила 7,7 млн чоловік.
Останніми роками попит на навчання перевищує можливості державної служби зайнятості. Доказом цього є різниця між кількістю осіб, які виявили бажання навчатися, і кількістю осіб, які розпочали навчання. Слід відзначити, що останніми роками кількість громадян, які навчаються за направленням служби зайнятості, невпинно зростає. Початкове професійне навчання здобувають ЗО % осіб, які навчаються, і має тенденцію до спаду; 5 % становлять особи, що підвищують кваліфікацію; 65 % - це особи, професія (спеціальність) яких втратила попит, вони проходять курси перенавчання, щоб здобути іншу професію.
У 1998 р. чисельність осіб, охоплених профнавчанням, становила 105,2 тис., тобто збільшилась удвічі (уВолинській, Донецькій, Полтавській, Львівській областях, м. Севастополі - у 3,1 - 3,7 раза). Професійна підготовка та перепідготовка здійснювалася за 212 професіями та спеціальностями (у 1997 р. - за 167). Розширюються заходи щодо збільшення обсягів підготовки незайнятих громадян для зайняття підприємницькою діяльністю, зокрема закінчився експеримент зі створення 9 бізнес-інкубаторів, у яких проводилось навчання за напрямом "менеджер малого бізнесу". У багатьох регіонах служби зайнятості активно співпрацюють з кадровими службами підприємств, установ і організацій при розробці програми підготовки кадрів під конкретні робочі місця.
Розвиток професійного навчання незайнятого населення подано в табл. 3.2-3.4 і на рис. 3.2, 3.3.
Структура чисельності громадян за кваліфікаційною ознакою, які навчались у 2001 р.
Рис Структура чисельності громадян, що проходили навчання в навчальних закладах різного підпорядкування в 2001 р.
Список використаної літератури
1. Библиотека управляющего персоналом: мировой опыт. Управление занятостью и организация трудоустройства: Обзорная информация //Сост. В. И. Яровой; Под ред. Г. В. Щёкина. -К.: МАУП, 1995. - 176 с.
2. Бойко Ю. Розмежування правового регулювання законодавства про працю та законодавства про зайнятість населення //Право України. - 1994. - № 10. - С. 39.
3. Гаврилина А. Практика применения законодательства о занятости населения // Человек и труд. - 1995. - № 2. - С. 4-9.
4. Гаврилина А. К. Законодательство о занятости населения в государствах СНГ (Аналитический обзор) //Право и экономика. - 1998. - № 6. - С. 111-115.
5. Грішова О. Проблеми ринкової трансформації освіти та професійної підготовки //Україна: аспекти праці. - 1998. - № 1. - С. 26-28.
6. Дисбаланс между спросом и предложением. Данные государственной службы занятости о положении на рынке труда Украины //Персонал. - 1998. - № 2. - С. 29.
7. КалепЛ. Профессиональная переориентация. Формирование мотивации выбора новой профессии у безработных //Персонал. - № 2. - С. 66-68.
8. Пастухов В. Правові проблеми ринку праці в Україні //Право України. - 1996. - № 5. - С. 30-33.
9. Пашков А. С. Занятость, безработица, трудоустройство. - СПб.: СКФ "Россия-Нева", 1994. - 54 с.
10. Правовое регулирование рационального использования трудовых ресурсов //Отв. ред. А. Р. Мацюк, 3. К. Симорот. - К.: Наук, думка, 1989. - 224 с.
11. Терюханова І. М. Соціально-економічні аспекти професійного навчання незайнятого населення: Автореф: дис.... канд. екон. наук. - К., 2002.
12. Тюхпгенко Н. А. Організаційно-методичні аспекти професійної орієнтації: Автореф. дис. - Одеса,

 
 

Цікаве

Загрузка...