WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Організація професійної орієнтації, професійного відбору і профконсультацій незайнятого населення - Реферат

Організація професійної орієнтації, професійного відбору і профконсультацій незайнятого населення - Реферат

самовизначенні.
Основна мета профорієнтаційної роботи полягає у сприянні за допомогою специфічних методів посиленню конкурентоздатності працівників на ринку праці й досягненню ефективної зайнятості населення.
Під час профорієнтаційної роботи використовують соціально-економічні, медико-фізіологічні та психолого-педагогічні методи та методики.
Основними принципами профорієнтаційної роботи є:
o комплексний характер профорієнтаційних послуг;
o узгодження інтересів особи і суспільства через ринок праці;
o діяльніший підхід до визначення професійної придатності;
o надання громадянам України та громадянам іноземних держав, з якими Україна має відповідні угоди, незалежно від місця їх роботи чи навчання, віку, статі, національності, релігійних переконань рівних можливостей щодо отримання профорієнтаційних послуг;
o доступність професійної та іншої інформації стосовно можливостей вибору чи зміни професії, форми навчання і працевлаштування;
o добровільність і безкоштовність отримання профорієнтаційних послуг усіма групами населення на гарантованому державному рівні;
o конфіденційний і рекомендуючий характер висновків профкон-сультацій та профдобору, дотримання працівниками профорієнтаційних служб норм професійної етики.
Основним об'єктом профорієнтаційної діяльності є зайняте і незайняте населення, у тому числі молодь, що навчається, вивільнювані працівники й особи з обмеженою працездатністю.
Розглянемо елементи профорієнтації (рис. 2.2).
Рис. 2.2. Елементи профорієнтації
Професійна інформація - це система заходів нагромадження й поширення відомостей про зміст та перспективи сучасних професій і вимоги, що висуваються до особи, яка бажає їх одержати, форми й умови оволодіння різними спеціальностями, можливості підвищення професійно-кваліфікаційного рівня, стан і потреби ринку праці, формування професійних інтересів, намірів та мотивації особи.
Професійна консультація - це науково організована система взаємодії психолога-профконсультанта та особи з метою допомоги у виборі або зміні професії чи виду діяльності на основі вивчення індивідуально-психологічних характеристик, особливостей життєвої ситуації, професійних інтересів, нахилів, стану здоров'я особи з урахуванням потреб ринку праці.
Професійний добір - це система профдіагностичного обстеження особи, спрямована на визначення конкретних професій, найбільш придатних для неї.
Професійний відбір - це система профдіагностичного обстеження особи, спрямована на визначення ступеня її придатності до окремих видів професійної діяльності згідно з нормативами.
Професійна адаптація - це комплексна система заходів, покликана сприяти пристосуванню особи до психологічних та організаційно-технічних особливостей професійної діяльності на виробництві, її професійному становленню.
Профорієнтаційну роботу виконують підрозділи державної служби зайнятості. Окремі її елементи застосовуються в дошкільних, загальноосвітніх, професійних та вищих навчальних закладах, системі після-дипломного навчання та військкоматах. Останнім часом більше приділяється уваги профорієнтації осіб з обмеженою працездатністю.
Система профорієнтації покликана забезпечити свідомий вибір професії всіма групами населення. За даними наукових досліджень профорієнтація сприяє підвищенню продуктивності праці (залежно від галузі на 10-30 %), скороченню плинності кадрів (на 20-25 %), зниженню аварійності і травматизму (на 35-45 %), подовженню періоду працездатності (на 8-10 %), а також зменшенню кількості відрахувань учнів з професійних навчальних закладів (у 3-4 рази).
До 1996 р. у кожному регіоні України функціонували центри профорієнтації, а в більшості міських і районних центрів зайнятості, де працювали дипломовані психологи та профорієнтатори, професійно-кваліфікаційні пункти. На жаль, у 1996 р. всі ці центри було закрито. Дехто із спеціалістів був переведений до відділів професійного навчання і профорієнтації відповідних центрів зайнятості, а значну їх кількість було скорочено і нині кваліфіковані фахівці з питань профорієнтації працюють у посередницьких комерційних структурах, що надають послуги у працевлаштуванні і професійній орієнтації.
Хоча в останній редакції ст. 18 Закону України "Про зайнятість населення" у структурі державної служби зайнятості передбачаються центри профорієнтації населення, фактично їх не існує, а цей запис зроблено у надії на кращі часи, коли економічна ситуація у країні, надходження коштів до Державного фонду сприяння зайнятості населення уможливлять створення таких спеціалізованих органів служби зайнятості.
Останнім часом обсяг роботи щодо професійної орієнтації значно збільшився. У 1998 р. з метою розширення інформації про обрані професії, забезпечення правильного підбору роботи з урахуванням відповідних здібностей громадян державною службою зайнятості безкоштовні профорієнтаційні послуги було надано майже 1,4 млн чол. Порівняно з 1997 р. чисельність громадян, що скористалися профінформацією, профконсультаціями, взяли участь у профвідборі, збільшилась у 1,6 раза, а в Автономній Республіці Крим, Волинській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Харківській та Черкаській областях, м. Севастополі - у 2,0-3,3 раза. Обсяги наданих послуг з профорієнтації збільшилися в усіх регіонах. Так, у 1996 р. 37 % зареєстрованих службою зайнятості громадян було охоплено профорієнтаційними послугами,
у 1997 p. - 35,8 %, у 1998 p. - 43 %, в 2000 p. - 44,7 %. Динаміка цього показника свідчить про постійне зростання значення профорієнтаційної роботи в діяльності служб зайнятості.
Крім незайнятого населення до служби зайнятості за профорієнтаційними послугами звертаються особи, що навчаються у навчальних закладах різних типів, громадяни, що перебувають у вимушених адміністративнихвідпустках або працюють у скороченому робочому режимі, працівники підприємств, на яких тривалий час не виплачується заробітна плата. У 1998 р. профорієнтаційними послугами служби зайнятості скористалося 487,5 тис. таких осіб
Населення Код рядка Загальна чисельність осіб, охоплених профорієнтаційними послугами Надано послуг
Разом профін-формацій-них профкон-сульта-ційних щодо профвідбору
А Б 1 2 3 4 5
Разом (р. 02 + 09) 01 1362466 176791S 1309316 409610 48992
Незайняте (сума р. з 03 по 05) 02 874959 1196411 856389 291526 48496
У тому числі: особи, які мають робітничі професії 03 462204 613589 453374 136398 23817
спеціалісти 04 269639 379840 273298 93684 12858
особи, які не мають професії, спеціальності 05 143116 202982 129717 61444 11821
Із р. 02: жінки 06 486334 682515 495745 169795 16975
молодь у віці до 1 8 років 07 51603 74226 46303 23885 4038
Зайняте 08 487507 571507 452927 118084 496
У тому числі: особи, що навчаються в навчальних закладах різних типів 09 360722 431894 331223 100449 222
з них учні загальноосвітніх шкіл 10 322959 391521 297599 93802 120
Список використаної літератури
1. КалепЛ. Профессиональная переориентация. Формирование мотивации выбора новой профессии у безработных //Персонал. - № 2. - С. 66-68.
2. Пастухов В. Правові проблеми ринку праці в Україні //Право України. - 1996. - № 5. - С. 30-33.
3. Пашков А. С. Занятость, безработица, трудоустройство. - СПб.: СКФ "Россия-Нева", 1994. - 54 с.
4. Правовое регулирование рационального использования трудовых ресурсов //Отв. ред. А. Р. Мацюк, 3. К. Симорот. - К.: Наук, думка, 1989. - 224 с.
5. Терюханова І. М. Соціально-економічні аспекти професійного навчання незайнятого населення: Автореф: дис.... канд. екон. наук. - К., 2002.
6. Тюхпгенко Н. А. Організаційно-методичні аспекти професійної орієнтації: Автореф. дис. - Одеса, 1999.
7. Ушенко Н. В. Зайнятість населення та удосконалення економічного механізму її державного регулювання в ринкових умовах: Автореф. дис. - К., 2003.
8. Шаленко М. Сучасні тенденції розвитку ринку праці України // Економіка України. - 1996. - № 9.
9. Юрлова Н. Рабсила есть... Механизм регулирования процессов высвобождения и трудоустройства рабочей силы в Украине //Персонал. - 1998. - № 2. - С. 26-28.

 
 

Цікаве

Загрузка...