WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Парламентськi комiсiї - Реферат

Парламентськi комiсiї - Реферат

доступу
громадськостi.
Нiмеччина:
Депутат, уповноважений на те комiтетом, звичайно готує
/(al,."() звiт, коли матерiали комiтету пiдготованi для
винесення на засiдання Бундестагу. До цього звiту, як правило,
входить текст законопроекту iз поправками разом iз початковою
версiєю i великою кiлькiстю пояснювальних матерiалiв.
ПИТАННЯ: Якими правилами регулюється дiяльнiсть комiтетiвг
США:
В обох палатах структура комiтетiв та їхнi процедури
визначаються регламентом. Крiм того, партiї мають власнi правила
щодо процедурних питань дiяльностi комiтетiв (наприклад, якщо
голова комiтету звинувачується у злочинi або iнших вчинках, не
гiдних його посади, партiйна етика вимагає, щоби вiн подав у
вiдставку). Кожен окремий комiтет розробляє свiй власний
регламент, у якому деталiзуються обов'язки i повноваження голови
комiтету, час скликання засiдань, процедури голосування,
передання законопроектiв до пiдкомiтетiв i призначення
працiвникiв апарату.
Великобританiя:
Бiльшiсть правил, якi регулюють дiяльнiсть комiтетiв,
встановлюються i контролюються урядом. Наприклад, уряд обмежує в
часi засiдання тимчасових комiтетiв i зосереджує їх навколо
конкретних питань, встановлюючи регламент часу i кiлькiсть
поправок, якi може розглянути комiтет. Таким чином, уряд
визначає доречнiсть тих чи iнших поправок.
Японiя:
Голова комiтету має повноваження визначати його регламент.
Iзраїль:
Комiтет Палати (невеликий адмiнiстративний комiтет, який
займається питаннями дiяльностi парламенту) визначає регламент,
який стосуватиметься кожного комiтету i пiдкомiтету.
ПИТАННЯ: Якою мiрою громадськiсть має доступ до дiяльностi
*.,iтетiвг
США:
Бiльшiсть слухань i редакцiйних засiдань у комiтетах є
вiдкритими для публiки, хоча слухання з окремих питань
нацiональної безпеки та оборони за рiшенням членiв комiтету
можуть бути зробленi закритими. Представники громадськостi
беруть участь у слуханнях. Комiтети можуть проводити виїзнi
засiдання у будь-якому мiсцi за межами Капiтолiю.
Угорщина:
Бiльшiсть засiдань комiтетiв є вiдкритими.
Великобританiя:
Бiльшiсть засiдань комiтетiв є вiдкритими. У слуханнях беруть
участь представники громадськостi.
Нiмеччина:
За традицiєю бiльшiсть засiдань вiдбувається за зачиненими
дверима, хоча останнiм часом бiльшого поширення набувають
вiдкритi засiдання.
ПИТАННЯ: Яким чином забезпечується представництво рiзних груп i
фракцiй у комiтетахг
США:
В Сенатi кiлькiсть членiв кожного комiтету i кiлькiсть мiсць,
якi посiдають представники рiзних партiй, визначаються
регламентом Сенату для кожного наступного скликання. У Палатi
Представникiв цi показники визначаються пiд час неформальних
дискусiй мiж керiвниками партiйних фракцiй. Комiтети з широкою
юрисдикцiєю (наприклад, Комiтет з розподiлу бюджетних
асигнувань) налiчують бiльше членiв, нiж iншi, що збiльшує
представництво членiв рiзних партiй у цих комiтетах. В обох
палатах Конгресу бiльшiсть в усiх комiтетах i всi посади голiв
комiтетiв отримує фракцiя бiльшостi. У Палатi Представникiв
керiвництво Dемократичної партiї закрiпило за своєю партiєю
переважну бiльшiсть у деяких ключових комiтетах, наприклад, у
Комiтетi з питань регламенту.
Угорщина:
Керiвнi посади в комiтетах розподiляються мiж представниками
рiзних партiй. Партiї визначають, хто з їхнiх членiв працюватиме
в якому комiтетi. В комiтетах можуть працювати не всi члени
парламенту.
Нiмеччина:
Партiї формують парламентськi фракцiї, до яких має входити не
менше тридцяти трьох депутатiв Бундестагу (5% вiд 656 мiсць
загалом), що належать до тiєї самої партiї або до рiзних партiй,
якi не виступають одна проти одної. Всi фракцiї мають своїх
представникiв у Радi Старiйшин. Рада Старiйшин визначає порядок
обговорення питань i розподiляє мiсця у комiтетах.
Великобританiя:
У тимчасових комiтетах партiї отримують кiлькiсть мiсць,
приблизно пропорцiйну до їхнього представництва в Палатi Громад;
при цьому враховуються фаховi iнтереси окремих членiв. Постiйнi
комiтети за принципом своєї побудови мають бути безпартiйними,
тобто не повиннi мати яскраво вираженої партiйної бiльшостi.
Їхнi члени обираються парламентськими органiзаторами партiй
через Комiтет з виборiв за рекомендацiями уряду i пiд контролем
з боку опозицiйної партiї. У багатьох iнших законодавчих
закладах для призначення членiв комiтетiв застосовується система
чiткого пропорцiйного представництва.
ГЛОСАРIЙ
Законопроект [Bill] - Проект законодавчого акту, який виноситься
на розгляд
Уряд [Government] - За парламентської системи, керiвництво
виконавчої ланки i Кабiнет мiнiстрiв, що контролюються
правлячою партiєю
Редакцiйне засiдання [Mark-up session] - Засiдання комiтету, пiд
час якого проводиться внесення поправок до законопроекту
i голосування з їхнього приводу
Вхiдний контроль [Gatekeeper function] - Заходи, що проводяться
з метою визначити, чи законопроект вартий подальшого
розгляду
Постiйний комiтет [Standing committee] - Комiтет iз постiйною i
чiтко визначеною юрисдикцiєю (У британському Парламентi
цим термiном називають комiтети, що фактично мають
тимчасову юрисдикцiю. Для ясностi вiдповiднi британськi
комiтети надалi називатимемо "тимчасовими" [ad hoc])
Спецiальний комiтет [Select committee] - Комiтет iз тимчасовою
юрисдикцiєю, який часто створюють для вивчення окремої
нової полiтичної проблеми (У британському Парламентi цим
термiном називають комiтети з постiйною юрисдикцiєю.
_______________________________
* У деяких законодавчих закладах комiтети не отримують
законопроект, поки парламент не схвалить свого рiшення щодо
нього. В iнших закладах для того, щоби потрапити до комiтету,
пропонований законопроект має спочатку бути схвалений партiєю
або фракцiєю.

 
 

Цікаве

Загрузка...