WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Парламентськi комiсiї - Реферат

Парламентськi комiсiї - Реферат

посiдає половину вiд загального числа
комiтетiв мiнус один. Кiлькiсть мiсць у комiтетi, що надаються
представникам тiєї чи iншої фракцiї, визначається пропорцiйно до
кiлькостi мiсць, якi ця фракцiя посiдає в Бундестазi.
Призначення депутатiв до певних комiтетiв здiйснюються самою
фракцiєю.
Великобританiя:
Тимчасовi комiтети не мають постiйного членства. Голови
комiтетiв призначаються зi складу Зборiв голiв, у якихберуть
участь члени як правлячої, так i опозицiйних партiй. Призначення
членiв до комiтетiв, якi можуть налiчувати вiд 16 до 50 членiв,
здiйснюються парламентськими органiзаторами партiй. Члени
постiйних комiтетiв призначаються урядом.
Мексика:
Члени комiтетiв призначаються спiльним комiтетом палат, а тодi
формально обираються у своїх палатах.
Японiя:
Кожен член парламенту має працювати принаймнi в одному комiтетi.
Члени комiтетiв призначаються головуючими за рекомендацiями
партiй. Призначення голiв комiтетiв здiйснюється керiвництвом
парламенту.
Iзраїль:
Керiвнi посади у комiтетах розподiляються шляхом переговорiв мiж
парламентськими групами, якi представленi у комiтетах
пропорцiйно до кiлькостi голосiв, здобутих на виборах.
ПИТАННЯ: До якого комiтету передається законопроект, якщо вiн
пiдпадає пiд юрисдикцiю кiлькох комiтетiвг *
США:
Регламент Палати Представникiв вимагає, щоби законопроект був
переданий до комiтету iз вiдповiдною юрисдикцiєю; юрисдикцiя
постiйних комiтетiв зафiксована у регламентi. Коли мета
законопроекту здається нечiткою, це питання вирiшується в
процесi обговорення мiж iнiцiаторами законопроекту, головами
вiдповiдних комiтетiв, керiвництвом фракцiй i членами Конгресу.
Зрештою, спiкер Палати Представникiв має повноваження передати
окремi частини законопроекту до кiлькох комiтетiв (паралельний -
подвiйний, потрiйний тощо - розгляд) або встановити порядок
передання законопроекту з одного комiтету до iншого (послiдовний
розгляд).
Нiмеччина:
Постiйнi комiтети є спецiалiзованими за своєю сферою дiяльностi
i завданнями. У випадку, коли юрисдикцiя декiлькох комiтетiв у
певнiй частинi збiгається, законопроект передається для розгляду
до декiлькох комiтетiв. Порядок розгляду i передання
законопроектiв визначається пiд час обговорень у Радi Старiйшин,
яка складається з керiвникiв окремих партiй.
Великобританiя:
Тимчасовi комiтети, що утворюються виключно для розгляду
конкретних законопроектiв, не можуть викликати конфлiктiв у
цьому питаннi, оскiльки їхня юрисдикцiя фактично "створюється"
пропонованим законопроектом. Роботою постiйних комiтетiв керує
координацiйний комiтет, до якого входять голови майже всiх
постiйних комiтетiв. Цей комiтет вирiшує суперечливi питання
щодо юрисдикцiї постiйних комiтетiв. Постiйнi комiтети,
встановленi Палатою, мають право законодавчої iнiцiативи, але
звичайно поступаються перед урядом i партiйним керiвництвом.
Iзраїль:
Дев'ять iз десяти постiйних комiтетiв спецiалiзуються у
конкретних галузях. Десятий (адмiнiстративний) комiтет, що
зветься Комiтетом Палати, визначає, до якого з постiйних
комiтетiв передати законопроект в разi суперечки щодо його
призначення, або формує склад спiльного комiтету, якщо
юрисдикцiї постiйних комiтетiв певною мiрою перетинаються.
Японiя:
Суперечливi питання юрисдикцiї обговорюються директоратом
комiтетiв, члени якого призначаються Комiтетом з питань
регламенту пiсля кожних парламентських виборiв. Комiтет з питань
регламенту виносить остаточне рiшення в разi конфлiкту.
ПИТАННЯ: Чи утворюються у складi комiтетiв пiдкомiтетиг Якщо так, то
яким чином визначаються i у чому полягають їхнi
повноваженняг
США:
Як у Палатi Представникiв, так i в Сенатi у складi
*.,iтетiв iснують пiдкомiтети. Вони грають особливо
важливу роль у великих комiтетах iз широкою юрисдикцiєю, на
зразок Комiтету Палати Представникiв з розподiлу бюджетних
асигнувань. Пiдкомiтети мають свою чiтко визначену юрисдикцiю i
власний апарат. Голови пiдкомiтетiв обираються на зборах фракцiї
бiльшостi у кожному з комiтетiв. У Палатi Представникiв
законопроект має бути розглянутий пiдкомiтетом перед тим, як
його розглядатиме комiтет у повному складi. Комiтети Сенату
можуть розглядати законопроект, попередньо не передаючи його до
пiдкомiтетiв.
Великобританiя:
Уряд може делегувати постiйним комiтетам право створювати
пiдкомiтети. Як правило, вони призначаються для зiбрання
матерiалiв i проведення окремих слухань. Пiдкомiтети можуть
доповiдати свої висновки безпосередньо на засiданнi Палати без
втручання з боку комiтетiв.
Японiя:
Пiдкомiтети активно використовуються бюджетним комiтетом. Кожен
урядовий департамент (мiнiстерство) закрiплений за певним
пiдкомiтетом, який збирає матерiали, проводить розслiдування i
влаштовує слухання з приводу дiяльностi цього мiнiстерства.
IНШI ПИТАННЯ ЮРИСДИКЦIЇ:
У багатьох країнах структура комiтетiв будується вiдповiдно
до органiзацiйної структури урядових мiнiстерств i
вiдомств, що полегшує нагляд за їхньою дiяльнiстю.
У Конгресi США комiтети вiдрiзняються як числом
законопроектiв, що пiдпадають пiд їхню юрисдикцiю, так i
кiлькiстю засiдань.
Великi комiтети з широкою юрисдикцiєю можуть мати
спецiалiзованi пiдкомiтети, тодi як меншi комiтети часто
бувають переобтяженi роботою.
У бiльших комiтетах керiвництво здiйснює порiвняно
слабший контроль над членами комiтету; призначення до таких
комiтетiв розглядаються як менш вигiднi, ефективнiсть
роботи їхнiх членiв може бути меншою. З iншого боку, у
менших комiтетах можуть гострiше проявлятися суперечностi
мiж окремими членами (наприклад, як у Комiтетi Палати
Представникiв з питань регламенту), що ускладнює вибори
керiвництва.
В iталiйському парламентi жорсткий контроль з

 
 

Цікаве

Загрузка...