WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Парламентськi комiсiї - Реферат

Парламентськi комiсiї - Реферат

Аналітичний матеріал. ПАРЛАМЕНТСЬКI КОМIСI°
13 червня 1994 року
14.00 - 18.00
Програма сприяння парламентовi України
Органiзатори:
Вiддiлення суспiльних та екологiчних дослiджень Унiверситету
Iндiяна Фонд Україна-США
За фiнансової пiдтримки Агентства мiжнародного розвитку США
ВСТУП
Проблеми прав i повноважень комiсiй, їхньої структурної
будови та застосування ними
парламентських процедур актуальнi не лише для Верховної
Ради України. Над роллю
комiсiй у системi законодавчих закладiв сьогоднi
замислюються в усьому свiтi.
Наприклад, не далi як минулого року Конгрес Сполучених
Штатiв Америки влаштовував
спецiальнi слухання, аби широко обговорити саме цi питання.
Проведення сьогоднiшньої дискусiї є спробою ознайомити
депутатiв Верховної Ради з
розмаїттям функцiй, що їх виконують комiсiї у рiзних
законодавчих зiбраннях, а також iз
способами, у якi парламенти рiзних країн свiту вирiшували
проблеми, пов'язанi з
визначенням обсягу юрисдикцiї та повноважень комiсiй,
принципiв їхньої будови i процедур,
якими цi комiсiї мають послуговуватися.
Наша мета -- надати депутатам можливiсть одержати
iнформацiю про основнi засади
побудови та першоряднi аспекти дiяльностi парламентських
комiсiй у рiзних країнах
свiту i визначити тi з них, що, на думку парламентарiв, на
даний момент було б
найбiльш доречно втiлити у Верховнiй Радi України.
Визначення цих принципiв дозволить вдосконалити майбутню
дiяльнiсть за
Програмою сприяння парламентовi України в галузi структури
i роботи парламентських
комiсiй.
ПИТАННЯ СЕМIНАРУ
Яким чином законодавчi заклади створюють i лiквiдують свої
комiтетиг Чи мають вони комiтети з постiйною i тимчасовою
юрисдикцiєюг
Яким чином визначаються кандидатури на посаду голови
комiтету та призначаються члени комiтетуг
До якого комiтету передається законопроект, якщо вiн
пiдпадає пiд юрисдикцiю кiлькох комiтетiвг
Чи утворюються у складi комiтетiв пiдкомiтетиг Якщо так, то
яким чином визначаються i у чому полягають їхнi
повноваженняг
Якi повноваження мають комiтети щодо призначення чи виборiв
службовцiв виконавчої ланкиг
Якi повноваження мають комiтети щодо створення i редагування
законопроектiвг
Для чого законодавчi заклади проводять свої слуханняг Яким
чином вони органiзовуютьсяг
Яким чином комiтети збирають необхiдну iнформацiю та
матерiалиг
Яким чином видається i поширюється iнформацiя про дiяльнiсть
комiтетiвг Хто має доступ до цiєї iнформацiїг
Якими правилами регулюється дiяльнiсть комiтетiвг
Якою мiрою громадськiсть має доступ до дiяльностi комiтетiвг
Яким чином забезпечується представництво рiзних груп
i фракцiй у комiтетахг
ПИТАННЯ: Яким чином законодавчi заклади створюють i лiквiдують свої
комiтетиг Чи мають вони комiтети з постiйною i тимчасовою
юрисдикцiєюг
США:
Створення i лiквiдацiя комiтетiв, або перебудова їхньої
структури, є функцiєю палати, до якої вони належать - Палати
Представникiв чи Сенату. Комiтети Конгресу можуть мати як
постiйну, так i тимчасову юрисдикцiю.
Великобританiя:
Палата Громад створює тимчасовi [ad hoc] комiтети для розгляду
одного або кiлькох законопроектiв. Цi комiтети припиняють свою
дiяльнiсть пiсля того, як завершать розгляд i обговорення
документiв, переданих їм Палатою. Крiм того, Палата Громад також
утворює комiтети зi стабiльнiшою юрисдикцiєю для розгляду
заздалегiдь не визначених законопроектiв i проведення слухань,
пов'язаних з роботою окремих урядових департаментiв
(мiнiстерств). Уряд має iстотнi повноваження у справi створення
комiтетiв i може розпустити будь-який комiтет за своїм бажанням.
Данiя:
Комiтети створюються для розгляду одного окремого законопроекту
i розпускаються пiсля завершення цiєї справи.
Мексика:
Кожна з двох палат призначає 52 постiйнi комiтети. Цi комiтети
iснують протягом трьох рокiв, по завершеннi яких вимагається
пiдтвердження їхнiх конституцiйних повноважень з боку
законодавчого закладу.
Iзраїль:
Iснує десять постiйних комiтетiв; парламент може cb".`n" b(
спецiальнi комiтети за своїм бажанням.
КОМЕНТАРI: У бiльшостi країн право створювати комiтети i
припиняти їхню дiяльнiсть належить повному складовi
законодавчого закладу. Це право здiйснюється шляхом
голосування iз дотриманням загальних процедур, визначених
для розгляду i схвалення законодавчих актiв. Законодавчi
заклади зазвичай створюють постiйнi комiтети i встановлюють
процедури утворення спецiальних комiтетiв для розгляду
нових питань, що виникають.
ПИТАННЯ: Яким чином визначаються кандидатури на посаду голови
комiтету та призначаються члени комiтетуг
США:
У Конгресi США процедури для призначення членiв комiтетiв i для
обрання їхнього керiвництва визначаються партiями. Члени
Конгресу подають до керiвництва своєї партiйної фракцiї заяви iз
зазначенням того, у якому комiтетi вони хотiли б працювати.
Керiвництво партiї визначає кандидатури на посади голiв
комiтетiв, складає списки членiв комiтетiв i виносить їх на
голосування пiд час партiйнiй конференцiї. Тодi списки партiйних
призначень мають бути затвердженi повним складом Палати
Представникiв чи Сенату. Члени комiтетiв можуть залишатися на
своїх посадах до завершення термiну служби у Конгресi. У
переважнiй бiльшостi випадкiв голови комiтетiв призначаються на
пiдставi принципу старшинства: член фракцiї бiльшостi iз
найдовшим термiном перебування у певному комiтетi обiймає посаду
голови цього комiтету, допоки пiд час зборiв фракцiї бiльшiсть
учасникiв не проголосує за його усунення з цiєї посади.
Нiмеччина:
Кандидатури на посади голiв комiтетiв визначаються шляхом
переговорiв мiж лiдерами фракцiй у Радi Старiйшин. Посаду голови
бюджетного комiтету за традицiєю отримує представник опозицiї.
Парламентська меншiсть

 
 

Цікаве

Загрузка...