WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Інвестиційний менеджмент: особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства - Реферат

Інвестиційний менеджмент: особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства - Реферат


Реферат на тему:
Інвестиційний менеджмент: особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства
Поняття інновацій як об'єкту інвестиційного менеджменту. Види інновацій за сферами застосування та етапами НТП. Комплексний класифікатор інновацій
Специфіка інвестування у інноваційну діяльність. Сутність та напрямки проектного аналізу інноваційної форми інвестицій
1. Основні принципи інноваційного інвестування науково-технічних досліджень.
Поняття "інновація" є синонімом нововведення і може використовуватися поряд з ним. Інновація визначається як творчий процес у вигляді створення нових споживчих вартостей, застосування яких вимагає, щоби користувачі змінили звичайні стереотипи діяльності, свої навички. При цьому найважливішою ознакою інновацій виступає новітність споживчих властивостей продукту. Технічна новизна у даному разі відіграє другорядну роль. Таким чином, поняття інновації розповсюджується на новий продукт або послугу, спосіб їх виробництва, нововведення у фінансовій, науково-дослідницькій та інших сферах, будь яке вдосконалення, яке забезпечує економію витрат або створює умови для такої економії.
Комплексний характер інновацій, їх багатобічність та різноманітність сфер і способів використання вимагають розробки їх класифікації. Нижче наведений класифікатор інновацій, використання якого дозволяє оцінити їх повніше, об'єктивніше, комплексно визначати результативність та спрямованість інноваційного процесу.
Слід зупинитися на кількох видах інновацій, що розрізняються за сферами застосування та етапами НТП:
- технічні - з'являються зазвичай у виробництві продуктів з новими, покращеними якостями;
- технологічні - виникають при застосуванні вдосконалених способів виготовлення продукції;
- організаційно-управлінські - пов'язані перед усім з процесами оптимальної організації виробництва, транспорту, збуту і постачання;
- інформаційні - вирішують задачі організації раціональних інформаційних потоків у сфері науково-технічної і інноваційної діяльності, підвищення достовірності і оперативності одержання інформації;
- соціальні - спрямовані на покращення умов праці, вирішення проблем охорони здоров'я, освіти, культури.
Класифікація інновацій

пп. Класифікаційна ознака Класифікаційні групи інновацій
1 Сфери застосування інновацій Управлінська, організаційна, соціальна, промислова тощо
2 Етапи НТП, результатом яких стали інновації Наукові, технічні, технологічні, конструкторські, виробничі, інформаційні
3 Ступінь інтенсивності інновацій "бум", рівномірна, слабка, масова
4 Темпи здійснення інновацій Швидкі, уповільнені, затухаючі, зростаючі, стрибкоподібні
5 Масштаби інновацій Трансконтинентальні, транснаціональні, регіональні, крупні, середні, дрібні
6 Результативність інновацій Висока, низька, стабільна
7 Ефективність інновацій Економічна, соціальна, екологічна, інтегральна
Різні види інновацій знаходяться у тісному зв'язку та висувають специфічні вимоги до інноваційного механізму. Так, технічні і технологічні інновації, впливаючи на зміст виробничих процесів, одночасно створюють умови для управлінських інновацій, оскільки вносять зміни до організації виробництва.
Наведена класифікація свідчить про те, що процеси нововведень багатобічні та різні за своїм характером. Відповідно, форми організації нововведень, масштаби і способи впливу на економіку, а також методи оцінки їх ефективності також повинні бути різноманітними. Наведена нижче таблиця дозволяє різними способами групувати інновації за тими чи іншими ознаками в залежності від потреб користувача банку даних. Ступінь радикальності інновацій визначає параметри цих впливів. Те, що інновація має у якості джерела ідеї винахід дозволяє оцінити можливість її комерційної реалізації. Масштаб розповсюдження інновації залежить від виду нововведення.
Комплексний класифікатор інновацій
Ознаки класифікації Значення ознак
Широта впливу і масштабність Глобальне Галузеве Локальне
Ступінь радикальності інновацій Базова Вдосконалюючи Псевдоінновація
Джерело ідеї Відкриття Винахід Раціоналізаторська пропозиція Інше
Вид нововведення Конструкція і будова Технологія Матеріал, речовина Живі організми
Спосіб заміни існуючих аналогів Вільне заміщення Системне заміщення
Перехід України до ринкової економіки зумовлює необхідність створення механізму, який би стимулював науково-технічну діяльність та допомагав би впроваджувати в життя принципи інноваційної політики. До таких принципів слід віднести:
- по-перше, орієнтацію на довгострокові та середньострокові цикли інноваційних процесів;
- по-друге, орієнтація на високотехнологічні виробництва;
- по-третє, орієнтація на впровадження інноваційних процесів на підприємствах та доведення їх до кінцевого результату (із споживанням в нашій країні).
Лише мізерна частка підприємств має можливість провадити нові розробки та оновлювати виробничі потужності. Це пояснюється обмеженістю інвестиційних коштів. Інноваційний процес в розвинутих країнах - це те, що поєднує науку, техніку, економіку, підприємництво, управління, охоплює весь комплекс відносин виробництва, обміну, споживання. З усіх інновацій лише 10% закінчується успіхом.
Ефективність проведення інноваційно-інвестиційних процесів на макрорівні залежить від умов макросередовища, а точніше, від інвестиційно-інноваційного клімату країни. У ринковій економіці інвестиційним кліматом називають сукупність політичних, соціально-економічних, фінансових, соціокультурних, організаційно-правових і географічних чинників, властивих тій або іншій країні, приваблюючих або відштовхуючих інвесторів. Ранжування країн по індексу інвестиційного клімату або зворотному йому показнику індексу ризику служить узагальнюючим показником інвестиційної привабливості країни, "барометром" для іноземних інвесторів.
В Україні, на жаль, досі відсутня своя система оцінки інвестиційного клімату країни і її окремих регіонів. Іноземні інвестори орієнтуються на оцінки численних консалтингових фірм, що регулярно відстежують інвестиційний клімат в багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні. Однак оцінки інвестиційного клімату, що даються зарубіжними експертами на їх регулярних засіданнях, що проводяться поза Україною і без участі українських експертів, представляються мало достовірними, а можливо, і упередженими. За даними "Централ юроніен економік ревю" Україна знаходиться на 15-му місці (з 25) серед країн з перехідною економікою за ступінню привабливості. Хоча зараз можна казати про поліпшення ситуації внаслідок недавнього обвалу української економіки і, як результат, повернення уваги іноземних інвесторів до сусідньої, більш стабільної України. Важко визначити в таких дослідженнях долю похибки, тим більше, що деякі наші власні дослідники, аналізуючи стан української економіки приходять до невтішних висновків:
Результати аналізу і прогнозу середовищафакторів України за 5-бальною шкалою
Групи факторів Поточний стан Прогноз на 10 років
А Б
1.Політико-правове середовище 2.20 2.30 3.40
2.Економічне середовище 1.90 1.80 3.30
3.Соціально-культурне середовище 2.20 2.10 3.20
4.Ресурси та інфраструктура 2.30 2.00 3.30
Середня оцінка 2.15 2.05 3.30
Джерело: Бирман Г., Шмидт С.. Экономический анализ ивестиционных проектов. - М..: Аланс. 1997. - 10 с.
Оцінки типу А прогнозують погіршення майже усіх факторів (без урахування змін у економіко-політичному середовищі). Але навіть при реалізації комплексу позитивно спрямованих заходів кількісні оцінки

 
 

Цікаве

Загрузка...