WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Інвестиційний менеджмент: основи управління фінансовими інвестиціями - Реферат

Інвестиційний менеджмент: основи управління фінансовими інвестиціями - Реферат

доходу. Нефіксована.
Виплата дивідендів по привілейованих акціях провадиться у розмірі, зазначеному
в акції, незалежно від розміруодержаного товариством прибутку у
відповідному році. У тому разі коли прибуток відповідного року є
недостатнім, виплата дивідендів по привілейованих акціях
провадиться за рахунок резервного фонду.
В більшості випадків - фіксована величина, пропорційна номіналу і виплачується через рівні проміжки часу. Є облігації, доход власників яких коректується з врахуванням рівня інфляції.
14. Ризиковість. Можливість швидкого нарощування капіталу, пов`язаного з ростом ціни акції на ринку. Досить ризикозахищені. Проте - чим менший ризик, пов`язаний з придбанням облігації (менша ймовірність банкрутства п-ва), тим менше підстав для виплати високих %.
15. Ділимість. Акція може ділитися і консолідуватися. Одну акцію можна поділити на декілька акцій. Проте спільне володіння акцією декількома власниками не пов`язане з діленням прав між ними, всі вони виступають як одна особа. Ділимість і консолідованість не властиві.
2. Комплексна оцінка інвестиційних якостей конкретних акцій, облігацій, ощадних та інвестиційних сертифікатів
А. Оцінка вартості та доходності акцій
Акції можуть мати: номінальну, емісійну, балансову, конверсійну, ліквідаційну вартість і ринкову ціну або курс.
Номінальна вартість - ціна, вказана на бланку акції. Вона характеризує частку статутного капіталу, яка припадає на одну акцію під час заснування компанії.
Емісійна вартість - ціна, за якою акція реалізується (продається) на первинному ринку; може відрізнятися від номіналу.
Балансова вартість - величина власного капіталу, що припадає на одну акцію. Якщо емітовано лише прості акції, то така вартість визначається діленням власного капіталу на кількість акцій. Якщо випущено й привілейовані акції, то власний капітал зменшується на сукупну вартість привілейованих акцій за номіналом або за викупною ціною (для відзивних акцій).
Ринкова вартість (курсова вартість) - ціна, за якою акції продаються та купуються на ринку; саме за цією ціною акції котируються на вторинному ринку цінних паперів.
Курс акції - відношення ринкової ціни до номіналу, виражене у процентах.
Ліквідаційна вартість - визначається в момент ліквідації акціонерного товариства. Вона показує , якою є вартість майна акціонерного товариства, що припадає на одну акцію і підлягає реалізації у фактичних цінах після розрахунку з кредиторами.
У деяких країнах акціонерні товариства емітують відзивні привілейовані акції. У такому разі емітент має право відкликати акції шляхом викупу їх у певний момент за відповідною ціною - ціною викупу (call price).
Також емітуються конверсійні привілейовані акції, які в певний період часу можна обміняти на прості акції за заздалегідь встановленим курсом (конверсійною ціною).
Оцінка поточної вартості привілейованих акцій пов'язана із приведенням доходів (фіксованих дивідендів) до поточної вартості і фактично може бути визначена за формулою
Pa = ??t=1 D/(1+r) ? [lim n ?? (1 - (1+r)-n) / r * D] = D/r, (1)
де
Pa - поточна ринкова вартість акції;
D - річна сума постійних дивідендів;
R - норма доходності акцій подібного класу ризику (десятковий дріб).
Таким чином, найпростішим варіантом оцінки поточної вартості привілейованих акцій є співвідношення величини дивідендів та ринкової норми дохідності за акціями подібного класу ризику.
У деяких випадках відбувається емісія привілейованих акцій на умовах їх викупу в певний момент за відповідною ціною - ціною викупу. Тоді поточна ринкова вартість визначається за формулою
Pa = ?nt=1 D/(1+r)t + Pm/(1+r)n = D * PVA r,n + Pm * PVr,n , (2)
де
Pm - ціна випуску акції,
n - кількість років використання акцій.
Для спеціалістів фондового ринку важливою задачею є визначення вартості простих акцій, оскільки вони не мають гарантованого рівня доходів. Як відомо, доходами за акціями є дивіденди та капітальний приріст вартості акції. Майбутні грошові потоки за простими акціями можуть складатися з суми нарахованих дивідендів - якщо акції використовуватимуться протягом невизначеного періоду часу, або із суми нарахованих дивідендів та прогнозної вартості реалізації фондового інструменту - якщо акції використовуватимуться протягом обумовленого періоду часу.
У разі оцінки поточної вартості простих акцій використовуються такі три варіанти прогнозування динаміки дивідендів:
- дивіденди не змінюються - темп приросту дорівнює нулю;
- дивіденди зростають із постійним темпом приросту;
- дивіденди зростають із змінним темпом приросту.
За умови постійних виплат дивідендів поточна вартість простих акцій визначається як і з привілейованих акцій, тобто:
Pa = D/r * 100, (3)
де
Pa - поточна ринкова вартість акції;
D- річна сума дивідендів;
r - норма дохідності акції подібного класу ризику.
Для розрахунку поточної вартості акцій з постійним приростом дивідендів використовується так звана "модель Гордона":
Pa = D0 * (1+g) * 100 /r-g, (4)
де
g - річний темп приросту дивідендів (десятковий дріб),
Do - дивіденди, сплачені компанією протягом року,
У цій формулі g < r.
У разі змінного приросту дивідендів поточна вартість акцій розраховується за формулою:
Pa = ?пt=1 Dі/(1+r), (5)
де
Ді - обсяг дивідендів, які інвестор прогнозує отримати в і-ому періоді.
Коли інвестор заздалегідь прогнозує термін використання певних акцій, їх поточна ринкова вартість може бути оцінена за формулою:
Pa = ?nt=1 Dt /(1+r)t + Pr / (1+r)n, (6)
де
Dr - обсяг дивідендів, які інвестор прогнозує отримати у певному періоді,
Pr - прогнозована вартість реалізації акції в кінці її використання;
n - кількість періодів використання акції.
Для визначення вартості акцій застосовується й модифікована модель, яка враховує прибуток підприємства та напрями його використання:
Pa = I * (1 - b) / r - b * k, (7)
де
I - очікуваний прибуток наступного року;
b - частка прибутку, спрямованого на інвестування;
r - норма доходності акцій даного типу (десятковий дріб);
k - доходність вкладень в розвиток фірми (десятковий дріб).
Оцінка вартості акцій показує, що коли на ринку акції котируються за ціною, нижчою ніж розрахункова Ра, то вони недооцінені і є сенс вкладати в них гроші, інакше, відповідно, акції є переоцінені і придбання їх не має сенсу.
Дохідність характеризує рівень доходу, який генерується фінансовим активом на одиницю інвестованих у даний актив коштів. У ролі доходів за фінансовими інструментами можуть виступати дивіденди, проценти, приріст капіталізованої вартості. Аналізуючи фінансові інвестиції можна розрахувати очікувану

 
 

Цікаве

Загрузка...