WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Куди прямує реформа влади в Українi - Реферат

Куди прямує реформа влади в Українi - Реферат

I.Плющем та Л.Кравчуком пiшли в
наступ на президентську форму правлiння i зайнялись повним
вiдновленням "радянської влади" в найгiрш можливому варiантi.
На мал. 4 представлена , в основному , структура влади в Українi
, яка має бути створена , якщо парламент таки прийме Закон " Про
мiсцевi Ради народних депутатiв ", який уже схвалений в першому
читаннi. Як видно з представленої на мал.4 схеми , головна вiдмiннiсть
нової структури влади якраз в тому , що в Українi президентська влада
має обмежитись лише Києвом. З лiквiдацiєю президентських структур в
областях i районах втрачається можливiсть реального впливу Президента
на дiяльнiсть мiсцевої влади в областях i районах , що в кризовiй
ситуацiї вкрай необхiдно. Натомiсть , замiсть чiткої вертикалi i
пiдпорядкованостi виконавчої влади, вводиться пiдпорядкованiсть
представницьких органiв влади , тобто районна рада та її виконком
мають право скасовувати рiшення вiдповiдно мiської ради та
мiськвиконкому, обласна рада та облвиконком мають таке ж право
вiдносно рай ради та райвиконкому.
Згаданий вище проект закону перетворює ради в органи державної
влади, при цьому називаючи їх "представницькими органами державної
влади i самоврядування на вiдповiднiй територiї". Розподiл повноважень
по рiвнях рад не проводиться, функцiї рад як органiв самоврядування та
державних органiв не визначаються. Все це потенцiально може привести
або до повного домiнування вищестоящих рад над нижчестоящими, або до
конфлiкту мiж цими радами ( найшвидше мiж головами цих рад). Приклад
Nдеси, Вiнницi i Хмельницького наглядне тому пiдтвердження. Єдина
система рад передбачає найвищою ланкою Верховну Раду. Але оскiльки
виконавча влада вiд областi i нижче знаходиться в структурi рад, то
фактично нi Кабiнет Мiнiстрiв нi Президент не матимуть своїх владних
структур на мiсцях, а виконавча влада вiд областей до сiл буде
знаходитись пiд представницькою(законодавчою) владою.
Великою небезпекою такої структури влади є i загроза
сепаратизму. Оскiльки Голова областi обраний виборцями , має достатню
легiтимнiсть та великi повноваження , йому фактично належить вся влада
в областi , а зв'язок та пiдпорядкованiсть Києву мiнiмальнi - все це
стимулюватиме все бiльшi вiдцентровi тенденцiї в областях. Адже за цим
проектом розпустити раду чи звiльнити її Голову може лише Верховна
Рада, але ж реально , та й оперативно зробити це буде неможливо
(яскравий приклад цьому ситуацiя навколо Криму).Як видно з проведеного
аналiзу та схеми мал.4 ,iдея лiвої бiльшостi нової Верховної Ради щодо
вiдновлення радянської форми правлiння, реалiзована в проектi Закону "
Про мiсцевi Ради народних депутатiв " має дуже мало спiльго з мiсцевим
самоврядуванням, зате має чiтку антипрезидентську направленнiсть ,
послаблює державну виконавчу владу i закладає умови для посилення
сепаратизму. Президент України , зрозумiвши небезпеку для
президентської влади,котра виходить з цього проекту закону, зразу
пiсля прийняття згаданого вище закону в першому читаннi, звернувся до
Верховної Ради з пропозицiєю не приймати цей закон доти, доки вiн не
внесе своїх пропозицiй. Верховна Рада тодi погодилась з цiєю
пропозицiєю, але зараз лiва частина парламенту "кусає собi руки", що
не схвалили "радянський" закон тодi в липнi, коли лiвi мали у
Верховнiй Радi стiйку бiльшiсть. Адже зараз, як видно iз схеми мал.5,
Президент запропонував фактично лiквiдувати всевладдя рад i посилити
свою владу, в тому числi i за рахунок парламенту. А схвалити тепер,
коли жодна полiтична сила в українському парламентi не має стiйкої
бiльшостi, липневий варiант Закону "Про ради народних депутатiв"
практично неможливо. Але що чекає українську мiсцеву владу, якщо
допустити, що буде прийнято варiант Президента? По-перше, мiсцеве
самоврядування залишеться лише на рiвнi населенних пунктiв, а на рiвнi
областей i районiв органи влади злiквiдовуються взагалi. По-друге, на
районному та обласному рiвнi створюються державнi адмiнiстрацiї, якi в
своїй дiяльностi мають вертикальну пiдпорядкованiсть. Фактично
Президент намагається повернутись до iнституту Представникiв
Президента, як уже було в Українi в перiод 1992-1994 рокiв, але щоб не
допустити конкуренцiї мiж Головами Рад та Главами адмiнiстрацiй, що
мало мiсце в згаданий перiод, Л. Кучма вирiшив взагалi позбутись
обласних i районних рад. Але, враховуючи факт недавнього обрання голiв
рад всiм населення вiдповiдно району чи областi, Президент був
змушений зафiксувати цей принцип в проектi Закону i для Глав
адмiнiстрацiй, iнакше на їх пiдтримку йому розраховувати не довелось.
Але чи будуть "всенародно обранi" Глави адмiнiстрацiй пiдкорятись
Президенту чи Прем'єру? От уже мiсяць, прийнятий в першому читаннi
проект Закону Про владу, знаходиться у Верховнiй Радi. Над його
текстом працює погоджувальна комiсiя i є вiдомостi, що на рiвнi
районiв i областей знову з'явились ради, якими мають керувати - Глави
державних адмiнiстрацiй? Як бачимо проблема органiзацiї мiсцевої влади
в Українi зараз стоїть дуже гостро, та й не тiльки мiсцевої. Нова
Україна живе за старою Конституцiєю, хоча i з значними змiнами. На моє
глибоке переконання, без вирiшення питання Конституцiї неможливо
вирiшити питання реформи мiсцевої влади. Зараз в Українi опублiковано
вже три проекти Конституцiї, пiдготовлених рiзними полiтичними
партiями. Кожен проект посвоєму вирiшує питання органiзацiї влади на
мiсцях. Але в кожному з них передбачена широка децентралiзацiя влади,
i в першу чергу перенесення влади ближче до людей, в населеннi пункти.
Кожен проект передбачає наявнiсть iнституту представника держави на
обласному(районному) рiвнi. I хiд розвитку подiй показує, що така
модель i буде скорiш за все реалiзована в новiй Конституцiї України i
це буде останньою реорганiзацiєю в системi мiсцевої влади.
Анатолiй Ткачук - виконавчий директор проекту Програми
сприяння парламентовi України,
заступник голови комiсiї з питань
законодавства i законностi у
Верховнiй Радi України 12-го скликання. В.1
2.1ння

 
 

Цікаве

Загрузка...