WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Куди прямує реформа влади в Українi - Реферат

Куди прямує реформа влади в Українi - Реферат

Аналітичний матеріал. Куди прямує реформа влади в Українi?
2 грудня 1994року Президент України внiс на розгляд
українського парламенту проект Конституцiйного закону "Про державну
владу i мiсцеве самоврядування", який тепер називають "Закон про
владу". Ще до офiцiйного внесення проекту на розгляд парламенту
навколо цього закону розгорiлась досить жорстка дискусiя як в
парламентi так i в засобах масової iнформацiї. I це не дивно. Адже в
парламентi з липня мiсяця лежить, прийнятий у першому читаннi проект
закону "Про мiсцевi ради народних депутатiв", концепцiя якого повнiстю
суперечить концепцiї мiсцевої влади за проектом Президента. Нiхто не
чекав, що проект Президента буде прийнятий українським парламентом,
але Верховна Рада налякана можливiстю свого розпуску в разi вiдхилення
даного проекту, з великими труднощами, але все-таки змогла прийняти
проект в першому читаннi. В черговий раз всi органи влади в Українi,
особливо мiсцевої, напружились в чеканнi. Якої реорганiзацiї чекати
цей раз? Щоб вiдповiсти на це питання необхiдно подивитись, як в
iсторичному аспектi змiнювалась структура влади в Українi за останнiй
перiод. На мал.1-3 приведенi схеми, якi iлюструють структуру влади в
Українi в рiзнi перiоди її недавньої iсторiї. На мал.4,5 приведена
структура влади, яка має бути створена в Українi вiдповiдно за
проектом Закону "Про мiсцевi Ради народних депутатiв" та проектом
Конституцiйного Закону "Про державну владу та мiсцеве самоврядування".
Оскiльки система влади на мiсцевому рiвнi в часи панування комунiстiв,
в усiх колишнiх республiках СССР була однаковою, тому аналiз почнемо
iз схеми 3, перiод 1992-1994 рокiв.
Пiсля обрання Першого Президента України, Верховна Рада України
12-го скликання в лютому 1992року провела реформування органiв влади
на мiсцях, шляхом введення iнституту Представникiв Президента на рiвнi
областей та районiв i створення на базi виконавчих органiв обласних та
районних рад мiсцевої державної адмiнiстрацiї. Був прийнятий Закон
"Про Представника Президента України" та внесенi вiдповiднi змiни до
Закону "Про мiсцевi Ради та мiсцеве самоврядування".
Як наслiдок в Українi з 1992 до 26червня 1994 року дiяла така
структура влади , яка передбачала iснування:
1. НА РIВНI ДЕРЖАВИ Президент Глава Держави i Глава виконавчої влади.
Президент одноособово призначає Вiце-Прем'єрiв та бiльшiсть
мiнiстрiв,вносить до Верховної Ради на затвердження кандидатури
Прем'єра та 7 ключових фiгур Кабiнету Мiнiстрiв.
Верховна Рада - вищий законодавчий орган влади в Українi з
широкими контрольними повноваженнями.
Кабiнет Мiнiстрiв - вищий орган виконавчої влади ,
пiдпорядкований Президенту та пiдзвiтний Верховнiй Радi.
2.НА РIВНI ОБЛАСТI
Представницьким органом влади є Обласна Рада народних
депутатiв. Керує радою її Голова , який обирається депутатами iз свого
складу. Виконавчого органу рада немає. Для забезпечення роботи ради є
невеликий секретерiат. Основнi повноваження ради - бюджет , вiдведення
земель , визначення нормативiв вiдрахувань вiд податкiв до бюджетiв
районiв i мiст, вирiшення питань пов'язаних з обласною
власнiстю(затвердження програм приватизацiї)
Органом державної виконавчої влади в областi є Обласна державна
адмiнiстрацiя яку очолює Представник Президента , котрий призначається
i звiльняється з посади безпосередньо Президентом, що забезпечує
здiйснення в областi єдиної державної полiтики та вплив Президента на
обласне керiвництво.
3. НА РIВНI РАЙОНУ Структура влади на районному рiвнi аналогiчна
структурi
влади в областi. Представник Президента в районi призначається
Президентом за поданням Представника Президента в областi i є йому
пiдпорядкований .
4. НА РIВНI МIСТА На рiвнi мiста дiє класичне самоврядування. Мiська
рада
є представницьким органом самоврядування мiста. Рада обирає iз свого
складу Голову ради, який одночасно є Головою виконавчого комiтету -
виконавчого органу ради.
Наведена вище структура забезпечувала досить широке
самоврядування для населенних пунктiв, лiквiдовувала принцип
централiзму системи рад(ради не пiдпорядковувались одна однiй),
повноваження рад кожного рiвня визначались законом i в межах цих
повноважень ради були самостiйнi.
Наявнiсть мiсцевої державної адмiнiстрацiї в областях i районах
мало стати вертикаллю сильної державної виконавчої влади. Чому не
спрацювала ця система i чому вона була зруйнована? * По перше.
Президентська влада i система розподiлу влад
є не сприйнятною для комунiстiв-соцiалiстiв України так i не
змогла Верховна Рада 12-го скликання закрiпити цi положення в
Конституцiї.
* По друге. Кадрова полiтика Кравчука щодо
Представникiв Президента призвела до того, що в багатьох
районах були призначенi люди досить слабкi в порiвняннi з
головами вiдповiдних рад. В багатьох мiсцях це привело до
протистояння мiж радами i адмiнiстрацiями.
* По третє. Iснування Президента i
Прем'єра не як одного механiзму ,а як зовсiм окремих iнституцiй
вiдривало Представникiв Президента вiд Кабiнету Мiнiстрiв i не
дозволило побудувати дiєву вертикаль виконавчої влади.
* По четверте. Посилення суперечностей мiж
Кравчуком i Плющем стало надто потужним фактором для лiквiдацiї
державної "(*.- "g.u влади в областях i районах.
12 лютого 1994 року Верховна Рада Законом " Про формування мiсцевих
органiв влади в Українi" заклала мiну пiд майбутнього Президента та
пiд основи державної влади взагалi, адже саме цим законом визначалась
нова структура влади на мiсцях i скасовувався iнститут Представникiв
Президента в Українi. Пiдписавши цей Закон, Л.Кравчук пiдписав вирок
своїй кар'єрi як Президента, адже вiдмовившись вiд Представникiв
Президента вiн втратив ту опору на яку можна було спертись на виборах.
Л.Кравчук вибори програв, але й I.Плющ їх не виграв, хоча
доклав немало зусиль для лiквiдацiї президентських структур на мiсцях
i посиленню ролi Рад. Найкраще цiєю ситуацiєю скористались
комунiсти-соцiалiсти, якi виборовши бiльшiсть в парламентi,
використовуючи основи, закладенi

 
 

Цікаве

Загрузка...