WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Пенсійна система України - Курсова робота

Пенсійна система України - Курсова робота

соціальні пенсії, до за-гального пенсійного віку.
Соціальними пенсіями користується незначна кількість осіб. Так, наприклад трудові пенсії одержує більше 95% пенсіонерів, соціальні - ме-нше 5%.
Соціальну пенсію можна визначити як щомісячні виплати з Пенсій-ного фонду, призначені непрацюючим, непрацездатним громадянам, які не мають права на трудову пенсію.
Правовий режим надання соціальної пенсії вирізняється за суб'єктивною ознакою залежно від категорії одержувачів пенсії, а також за причиною відсутності права на трудову пенсію. До осіб, які мають пра-во на соціальну пенсію, належать інваліди I та II груп, у тому числі інвалі-ди з дитинства, а також інваліди III групи; особи, які не досягли 18-річного віку чи старші за цей вік, якщо вони стали інвалідами до випов-нення їм 18 років, у разі втрати годувальника, діти - інваліди у віці до 16 років.
На відміну від трудових пенсій, розмір яких визначається стажем, заробітком, умовами праці, соціальні пенсії враховують лише соціальну незахищеність громадян. Розмір цих пенсій диференційований: від 30 до 200% мінімальної пенсії за віком. Соціальні пенсії в розмірі 30% мінімаль-ної пенсії за віком призначаються чоловікам і жінкам, які досягли відпові-дно 60- і 55-річного віку, але не мають права на трудову пенсію без пова-жних причин. Особи, які досягли пенсійного віку, а також інваліди III групи, які не мають права на трудову пенсію з поважних причин, мають право на соціальну пенсію в розмірі 50% мінімальної пенсії за віком.
Соціальні пенсії в розмірі 100% мінімальної пенсії за віком призна-чаються інвалідам II групи, дітям-інвалідам у віці до 16 років і дітям, які не досягли 18-річного віку чи старші за цей вік, якщо вони стали інвалідами до виповнення їм 18 років, у разі втрати годувальника. В такому ж розмірі призначається соціальна пенсія одному з батьків, незалежно від віку, якщо він чи вона зайняті доглядом за дітьми, які не досягли 8-річного віку, і не працює.
Інвалідам І групи, матерям-героїням, яким присвоєно звання "Мати-героїня", соціальні пенсії призначаються в розмірі 200% мінімальної пен-сії за віком. Якщо в матері-героїні, зайнятої доглядом за дітьми, недоста-тньо стажу роботи для призначення пенсії за віком у повному розмірі, то призначається пенсія за неповного стажу роботи. У тих випадках, коли мати-героїня взагалі не працювала чи не має пенсійного віку, встановле-ного для багатодітних матерів (50 років), вона може отримувати соціальну пенсію.
За своєю природою соціальні пенсії займають проміжне місце між трудовими пенсіями та допомогами. Враховуючи це, вчених та практич-них працівників можна поділити на: прихильників соціальних пенсій та їх противників. Сьогодні в окремих законопроектах пропонується перевести соціальні пенсії в систему соціальної допомоги і регулювати в рамках за-конодавства про соціальну допомогу.
Крім трудових і соціальних пенсій, чинне законодавство встановлює і додаткові пенсії (ст.9 Закону "Про пенсійне забезпечення"). В даний час у межах реформування пенсійного забезпечення передбачається парале-льно з трудовими пенсіями в рамках загальнообов'язкового державного пенсійного страхування і державного пенсійного забезпечення запровади-ти на новій підставі додаткові пенсії в системі недержавного пенсійного страхування через інститут недержавних пенсійних фондів.
З урахуванням цього додаткова пенсія - це форма соціального за-хисту громадян, яка полягає у добровільному чи обов'язковому перерахуванні обумовлених договором внесків до недержавних пенсійних фондів з наступною щомісячною виплатою особі поряд з основною окремої пенсії при досягненні нею відповідного віку.
Основними ознаками таких пенсій є:
- виплачуються з недержавних фондів, що формуються в осно-вному самими фізичними особами за місцем їх роботи чи підприємства-ми, на яких вони працюють;
- є цивілізованим засобом підтримування звичного рівня життя після залишення роботи;
- порядок збирання коштів, призначення та виплати пенсій рег-ламентується не тільки законом, а й нормативними актами недержавних фондів та договорами.
Після виникнення права на пенсію особа може-будь коли звернути-ся за її призначенням. Пенсія за віком і з інвалідності призначається неза-лежно від того, припинено роботу до часу звернення за пенсією чи вона триває. Пенсія за вислугу років призначається із залишенням роботи, яка дає право на таку пенсію. Звернення за пенсією, за загальним правилом, викликає обов'язковість відповідного власника чи уповноваженого ним органу підготувати необхідні для пенсії документи, розглянути їх і подати для призначення пенсії чи відмовити в цьому. Звернення знаходить конк-ретне вираження в подачі відповідної письмової заяви, де зазначається прізвище, ім'я, по батькові заявника, його адреса та вид пенсії, яку він просить призначити. Заява подається працівником або членом сім'ї (в ра-зі втрати годувальника) власникові підприємства чи уповноваженому ним органу за місцем останньої роботи. Непрацюючі особи подають заяву про призначення пенсії безпосередньо в районне або міське управління соціальної допомоги населення за місцем проживання.
Порядок підготовлення та оформлення документів для призначення пенсії визначено наказом міністра соціального захисту населення України від 4 березня 1992 року. Він передбачає перелік документів, необхідних для призначення пенсії. До таких документів належать:
- заява про призначення пенсії;
- документ, який засвідчує тривалість трудового стажу. Це тру-дова книжка або довідка з місця роботи;
- довідка про заробіток за період трудовоїдіяльності, з якого нараховується розмір пенсії;
- копії свідоцтв про народження дітей;
- свідоцтво органу загсу про смерть годувальника та інші необ-хідні документи.
Основним документом, який підтверджує наявність трудового ста-жу і його тривалість, є трудова книжка. В необхідних випадках стаж робо-ти може бути підтверджений іншими документами. Оформлення докумен-тів для призначення пенсії працівникам підприємства, здійснюване влас-ником чи уповноваженим ним органом, звичайно завершується наданням пенсії чи мотивованим відмовленням. Районне або міське управління со-ціального захисту населення, яке прийняло подання або заяву та докумен-ти, складає у двох примірниках розписку. В ній перелічуються прийняті документи і зазначається дата прийняття подання чи заяви. Перший при-мірник розписки видається представникові власника чи уповноваженому ним органу, а другий зберігається в управлінні соціального захисту насе-лення разом із поданими документами. Днем звернення за пенсією вважа-ється день прийняття подання чи заяви з усіма необхідними документами. Причому день звернення за пенсією визначається не день подачі заяви за місцем роботи, а день прийняття документів районним або міським управлінням соціального захисту населення. Точне, встановлення дня звернення за пенсією важливе, оскільки з цього дня призначається пенсія, якщо особа не має права на отримання пенсії з більш раннього строку відповідно до ст.83 Закону України "Про пенсійне забезпечення". Всі пе-нсії, передбачені цим Законом, а також пенсії військовослужбовцям стро-кової

 
 

Цікаве

Загрузка...