WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Пенсійна система України - Курсова робота

Пенсійна система України - Курсова робота

дітьми.
Дітям призначається пенсія незалежно від того, чи були вони на утриманні померлого. Правовий зміст поняття "непрацездатність" є спе-цифічним для даного виду пенсії. Він ширший ніж для пенсії з інваліднос-ті, і водночас не завжди однаковий для різних категорій громадян, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника. Коло непрацездатних членів сім'ї визначене законодавством. Непрацездатними визначаються члени сім'ї:
- діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18-річного віку і старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до виповнення їм 18 років. Діти користуються правом на пенсію в разі втрати годувальника до дося-гнення 18-річного віку, в разі навчання в навчальних закладах - до їх за-кінчення, але не більше, ніж до досягнення 23-річного віку;
- батько, мати, дружина чи чоловік, якщо вони є інвалідами чи досягли пенсійного віку, група інвалідності до уваги не береться;
- до непрацездатних членів сім'ї належить один із батьків чи один із подружжя, якщо він зайнятий доглядом за дітьми, братами, сест-рами та онуками померлого годувальника, які не досягли 8-річного віку, і не працюють;
- дід і баба - за відсутності осіб, які за законом зобов'язані їх утримувати.
Братам, сестрам і онукам пенсія в разі втрати годувальника призна-чається лише тоді, коли в них немає працездатних батьків. Пенсія призна-чається як рідним братам і сестрам померлого, так і неповнорідним бра-там і сестрам. Звідним братам і сестрам, навіть якщо вони були на утри-манні померлого брата чи сестри, пенсія не призначається.
Батьки мають право на пенсію, якщо вони досягли пенсійного віку або є інвалідами. Непрацездатні батьки, які перебували на утриманні по-мерлого годувальника, мають право на пенсію незалежно від наявності в них інших неповнолітніх працездатних дітей чи можливості отримання від них засобів до існування. Причому батьки мають право на пенсію незале-жно від того, коли вони стали непрацездатними: до чи після смерті году-вальника. Батькам, які не перебували на утриманні померлого, пенсія встановлюється за умови втрати ними джерел засобів до існування.
Вітчиму й мачусі може бути призначена пенсія, якщо вони перебу-вали на утриманні померлого пасинка чи падчерки не менше 5 років.
Право на пенсію має один із подружжя. Воно зберігається й після взяття пенсіонером нового шлюбу.
Член сім'ї може бути визнаний утриманцем у двох випадках: якщо він перебуває на повному утриманні годувальника чи якщо він не перебу-вав на повному утриманні годувальника, але отримував від нього допомо-гу, яка була постійним і основним джерелом засобів до існування.
Залежно від конкретних обставин утриманцем може бути визнано особа, яка перебуває на утриманні нетривалий час чи перестає отримувати допомогу незадовго до смерті годувальника.
Пенсія членам сім'ї померлого годувальника внаслідок загального захворювання призначається якщо годувальник до дня смерті мав стаж, який був би необхідним йому для встановлення пенсії з інвалідності.
Особливі правила для призначення пенсії встановлено для сімей громадян України - переселенців з інших держав, які не працюють в Україні. Якщо сім'я такого громадянина отримувала в іншій державі пен-сію в разі втрати годувальника, пенсія призначається за умови, що году-вальник за віком до дня припинення роботи мав відповідний стаж роботи, необхідний для призначення пенсії з інвалідності.
Сім'я, яка має право на пенсію може, звернутися за призначенням її будь-коли після смерті чи встановлення безвісно відсутнього годувальни-ка без обмеження будь-яким строком. Розміри пенсій сімей залежать від низки обставин: середньомісячного заробітку, кількості непрацездатних членів сім'ї, які мають право на пенсію. В окремих випадках на розмір пе-нсії впливає і тривалість загального стажу праці.
Пенсія призначається на кожного непрацездатного члена сім'ї в розмірі 30% заробітку померлого годувальника.
Якщо заробіток померлого був незначним, то законодавець гаран-тує пенсію в разі втрати годувальника в розмірі не менше соціальної пен-сії, встановленої для відповідної категорії непрацездатних.
Круглим сиротам, а також дітям померлої одинокої матері пенсія на кожну дитину встановлюється в розмірі не менше подвійної соціальної пенсії.
Умови призначення пенсії в разі втрати годувальника залежать від того, за яким нормативним актом встановлюється пенсія, до якої катего-рії сімей належав померлий годувальник. Так, правове регулювання пен-сійного забезпечення сімей військовослужбовців здійснюється Законом України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців і осіб началь-ницького складу органів внутрішніх справ" від 9 квітня 1992 року.
Сім'ям військовослужбовців строкової служби пенсії призначають-ся за загальними правилами і нормами, передбаченими Законом України "Про пенсійне забезпечення" від 5 листопада 1991 року.
Умови призначення пенсії сім'ям за Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в результаті Чорнобильсь-кої катастрофи" від 28 лютого 1991 року безпосередньо залежать від ава-рії на Чорнобильської АЕС.
До кола сімей, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника за законодавством про вислугу років, належать сім'ї, які забезпечуються пенсіями за окремими нормативними актами, а саме: члени сімей суддів, прокурорсько-слідчих працівників, державних службовців, посадових осіб митних органів і народних депутатів України.
Відповідно до Закону "Про статус суддів" у разі загибелі судді, у тому числі у відставці, внаслідок службових обов'язків, непрацездатним членам сім'ї, які перебувають на його утриманні, щомісячно виплачується компенсація в розмірі різниці між частиною заробітку загиблого, яка була його частиною, і призначеноїпенсії в разі втрати годувальника без ураху-вання одночасної допомоги.
У Законі "Про прокуратуру" дещо інший порядок пенсійного забез-печення сімей, які втратили годувальника: в разі загибелі прокурорсько-слідчого працівника під час виконання службових обов'язків сім'ї чи утриманцям загиблого призначається пенсія у зв'язку з утратою годува-льника в розмірі місячного посадового окладу.
Решті членів сім'ї, в тому числі сім'ям державних службовців, поса-дових осіб митних органів, народних депутатів України, пенсії в разі втра-ти годувальника призначаються в порядку, встановленим загальним пен-сійним законодавством України. Пенсії нараховуються за єдиними нор-мами у процентному відношенні до заробітку годувальника. Право в сімей на дану пенсію виникає також, якщо померлий годувальник сам отриму-вав пенсію за вислугу років чи з інвалідності. Пенсія зазвичай виплачуєть-ся повністю незалежно від наявності інших джерел засобів до існування, у тому числі заробітку чи інших доходів.
Другий вид державної пенсії - це соціальна пенсія. Інститут соціа-льних пенсій вперше введено в законодавство про соціальне забезпечення з 1 січня 1991 року Законом Союзу РСР "Про пенсійне забезпечення гро-мадян в СРСР". Закон України "Про пенсійне забезпечення" від 5 листо-пада 1991 року також застосовує цей інститут, удосконаливши його і зме-ншивши вік, із досягненням якого призначаються

 
 

Цікаве

Загрузка...