WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Пенсійна система України - Курсова робота

Пенсійна система України - Курсова робота

громадського обов'язку призначаються особам, які стали ін-валідами у випадках: рятування людського життя, охорони державної, ко-лективної, індивідуальної власності й правопорядку. Розмір пенсії з інва-лідності визначається за загальними правилами залежно від групи інвалід-ності: інвалідам I групи - 70%, II - 60%, III - 40% заробітку. Мінімальний і максимальний розміри пенсії встановлюються на однаковому рівні з ін-шими пенсіями з інвалідності.
Пенсія з інвалідності учням, студентам, аспірантам, ординаторам призначаються учням, студентам вищих навчальних закладів, слухачам факультетів і курсів підвищення кваліфікації, аспірантам, докторантам і клінічним ординаторам незалежно від того, працювали вони чи ні до всту-пу на навчання як у разі настання інвалідності від загального захворюван-ня, так і в разі трудового каліцтва чи професійного захворювання. Пенсії з інвалідності призначаються й тоді, коли інвалідність настала через трудове каліцтво, професійне захворювання або під час проходження виробничо-го навчання, практики чи практичних занять. Дане правило стосується та-кож учнів середніх загальноосвітніх шкіл і професійних училищ.
Розміри пенсії з інвалідності призначаються учням за загальними правилами й нормами.
Пенсії з інвалідності за неповного стажу роботи призначаються тим працівникам, у яких відсутній необхідний для призначення пенсії з інвалі-дності стаж роботи. В цьому разі розмір пенсії визначається пропорційно стажеві роботи, але не менше від соціальної пенсії, встановленої за відпо-відною групою інвалідності. Якщо інвалід, якому призначено пенсію з ін-валідності за неповного стажу роботи, продовжує працювати, то після двох років роботи він може вимагати перерахування пенсії на підставі трудового стажу, який є на момент перерахування. Із призначенням пен-сій за неповного стажу роботи не застосовується пільгові умови віку і стажу.
Наступний вид трудової пенсії - це пенсія на випадок втрати году-вальника.
Поняття "пенсія на випадок утрати годувальника" пов'язується з необхідністю забезпечення непрацездатних членів сім'ї, які знаходяться на утриманні померлого.
Під пенсією на випадок утрати годувальника розуміється щомісячні виплати з Пенсійного фонду, призначені у зв'язку з утратою годувальника непрацездатним членам його сім'ї, які знаходяться на його утриманні, у розмірах, співвіднесених із заробітком годувальника.
Головна особливість пенсії на випадок утрати годувальника полягає в тому, що пенсійне забезпечення членів сім'ї у багатьох має довільний характер від права на пенсію іншої особи, яка є годувальником. Смерть позбавляє сім'ю померлого доходів від його професійної діяльності. У цьому разі держава, виявляючи гуманність, надає допомогу сім'ї, яка че-рез смерть годувальника втратила кошти для існування. Право на пенсію на випадок утрати годувальника мають усі сім'ї, чиї годувальники нале-жали до категорії осіб, які підлягають державному соціальному страху-ванню. У разі випадків закон пред'являє певні вимоги до тривалості тру-дової діяльності, навчання, служби в армії чи в органах внутрішніх справ годувальника. На пенсійне забезпечення членів сім'ї впливає причина смерті годувальника, а іноді і час її. До членів сім'ї, які звертаються за пенсією, закон також пред'являє певні умови, характерні для даного виду пенсії. Наприклад, особа, яка звернулася за пенсією, повинна входити до складу сім'ї годувальника, бути непрацездатною та на утриманні.
Пенсії призначаються за втрати годувальника. Під терміном "утрата годувальника" розуміється смерть, безвісна відсутність чи пропажа гро-мадянина безвісти, посвідчені в установленому порядку загсом, судом чи іншими органами.
Заява про реєстрацію смерті повинна бути зроблена протягом 3 діб, але не пізніше 5 діб від дня настання смерті чи знайдення трупа, або отри-мання висновку судово-медичної експертизи чи прокурора. Місцем ре-єстрації смерті є останнє місце проживання померлого, а в разі оголошен-ня судом померлим - місце проживання заявника .
Безвісна відсутність-це посвідчений відповідно до закону факт тривалої відсутності громадянина в місці його проживання. Громадянин може бути визнаний безвісно відсутнім, якщо протягом одного року в місці його постійного проживання немає свідчень про те, де він перебу-ває. Визнання громадянина безвісна відсутнім проводиться в судовому порядку і регулюється нормами Цивільно-процесуального кодексу Украї-ни. Не можуть бути визнані безвісна відсутніми громадяни, які перехову-ються від суду чи слідства, якщо пошук їх триває.
Громадянин може бути в судовому порядку оголошений померлим, якщо в місці його постійного проживання немає свідчень про місце його перебування протягом 3-х років, а якщо він пропав безвісті за обставин, які загрожують смертю чи дають підставу передбачити його загибель від певного нещасного випадку, - протягом 6 місяців. Військовослужбовець чи інший громадянин, який пропав безвісті у зв'язку з воєнними діями, може бути в судовому порядку оголошений померлим не раніше ніж че-рез два роки від дня закінчення воєнних дій.
Виплата пенсії сім'ї припиняється, якщо громадянин, який вважав-ся безвісно відсутнім чи оголошений померлим, з'явився чи виявлено йо-го місцеперебування.
Для призначення пенсії на випадок утрати годувальника важливе значення має склад членів сім'ї. До членів сім'ї, яким може бути призна-чена пенсія, належать діти, в тому числі всиновлені, пасинки й падчерки, брати, сестри, онуки, подружжя, батьки, усиновлювачі, вітчим, мачуха, дід, баба померлого. Всі ці члени сім'ї згадуються в Законі України "Про пенсійне забезпечення" і в нормативних актах, які регулюють пенсійне за-безпечення сімей військовослужбовців і працівників органів внутрішніх справ.
Частіше суб'єктом правовідносин визначається сім'я в цілому, а не окремі її члени, оскільки розмір пенсії встановлюються з розрахунку на всю сім'ю, хоча до цього право на пенсію визначаєтьсящодо кожного її члена. Це випливає з положень Закону України "Про пенсійне забезпе-чення", у ст.48 якого зазначено: "На всіх членів сім'ї, які мають право на пенсію, призначається одна загальна пенсія".
Право на пенсію в дітей виникає у зв'язку зі смертю кожного з ба-тьків. Якщо дитина народилася після смерті чоловіка, одруженого з матерю новонародженого, померлий може бути записаний його батьком за умови, що від дня смерті до дня народження проминуло не більше 10 місяців.
З позбавленням батька чи матері або їх обох батьківських прав діти не втрачають право на пенсію в разі їхньої смерті. Усиновленим пенсія призначається на рівні з рідними дітьми, але слід мати на увазі, що вони не набувають права на отримання пенсії у зв'язку зі смертю своїх батьків. Однак якщо вони таке право мали до усиновлення, воно зберігається за ними і після нього. Усиновлений, який отримав пенсію у зв'язку зі смер-тю батька чи матері чи який має право на неї, в разі смерті усиновлювача має право вибрати пенсію на випадок смерті одного з батьків чи усинов-лювача.
Пасинок і падчерка, якщо вони не отримували аліментів від батьків, користуються правом на пенсію в разі смерті вітчима чи мачухи на рівні з рідними

 
 

Цікаве

Загрузка...