WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Пенсійна система України - Курсова робота

Пенсійна система України - Курсова робота

роз-порядку;
- під час виконання державних чи громадських обов'язків;
- під час виконання дій з урятування людського життя, з охо-рони державної, колективної та індивідуальної власності, а також з охорони правопорядку.
Окрім перелічених нещасних випадків, що їх відносять до трудово-го каліцтва, Закон України "Про пенсійне забезпечення" охоплює нещасні випадки під час проходження виробничого навчання, практики чи прак-тичних занять, - незалежно від тривалості перебування в навчальному за-кладі, на курсах, в аспірантурі чи клінічній ординатурі.
Інвалідність внаслідок трудового каліцтва встановлюється на під-ставі акта про нещасний випадок, складеного за місцем роботи, або рішення суду про факт травмування на виробництві.
Під професійним захворюванням розуміється таке захворювання працівника, причиною якого є шкідливий вплив умов праці, притаманних даній професії.
Професійне захворювання як причина інвалідності встановлюється МСЕК на підставі Списку професійних захворювань і відповідно до ви-сновку спеціалізованої медичної установи про наявність професійного за-хворювання. Список професійних захворювань та інструкцію з його за-стосування затверджено Міністерством охорони здоров'я, Міністерством соціального захисту населення і Міністерством праці України 2 лютого 1995 року.
Визначення захворювання професійним не завжди означає, що воно пов'язане з порушенням працездатності. Поняття про працездатність ви-рішується в кожному окремому випадку залежно від ступеня вираженості, характеру й перебігу патологічного процесу, а також противопоказань до продовження роботи у попередній професії. У списку немає жодних ви-мог щодо стажу роботи в умовах впливу шкідливості виробництва. У ко-жному окремому випадку медична експертиза повинна вирішувати питан-ня про те, чи достатній стаж роботи для того, щоби викликати розвиток даного захворювання, тобто обгрунтовувати зв'язок захворювання з професією.
За правовим значенням для пенсійного забезпечення професійне за-хворювання не відрізняється від трудового каліцтва.
Інвалідність внаслідок загального захворювання встановлюється в усіх випадках, коли настання інвалідності не обумовлене іншими причи-нами. Для призначення пенсії з інвалідності внаслідок загального захво-рювання необхідний стаж. Він невеликий, оскільки використовується для пенсії з інвалідності, а не для пенсії за віком. Тут основна умова призна-чення пенсії - інвалідність. Стаж залежить від віку інваліда.
Можуть бути випадки, коли громадянин отримує пенсію з інвалід-ності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання, а по-тім його переводять на пенсію з інвалідності внаслідок загального захво-рювання. Для такої пенсії вимагається стаж роботи. Цей стаж визначаєть-ся за віком до часу початкового встановлення інвалідності.
Пенсії з інвалідності внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва чи професійного захворювання призначається незалежно від то-го, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи. Інвалідам - чоловікам і жінкам, яким відпо-відно 60 і 55 років, пенсія з інвалідності призначається довічно.
Законодавством установлено особливі умови відновлення виплати пенсії у перервах інвалідності. Так, якщо інвалід не з'явився до МСЕК на переогляд у призначений для цього строк, то виплата йому пенсії припи-няється, а в разі визнання його знову інвалідом відновлюється від дня припинення, але не більше ніж на один місяць. Якщо строк перегляду пропущено з поважної причини, виплата пенсії проводиться від дня при-пинення виплати до дня переогляду, але не більше ніж за 3 роки, якщо МСЕК визнає його за цей період інвалідом.
Розміри пенсії з інвалідності встановлюється в однаковому процен-тному відношенні до заробітку і залежить від ступеня втрати працездат-ності й заробітку. Крім того, на розмір пенсії впливають і деякі інші об-ставини - умови праці, сімейний стан, потреба в постійному сторонньому нагляді. Так, пенсії інвалідам I групи призначаються в розмірі 70% заробі-тку; II - 60% і III - 40%. Заробіток нараховується за правилами, встанов-леними для пенсії за віком.
Якщо інваліди мають трудовий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, то пенсія з інвалідності призначається в розмірі пенсії за віком.
Чинним законодавством установлено мінімальні й максимальні роз-міри пенсій з інвалідності та умови праці. Так мінімальний розмір пенсії встановлюється на рівні соціальної пенсії за відповідною групою інвалід-ності. Цей розмір пенсії періодично підвищується. Максимальна пенсія не може перевищувати трьох, а для працівників, зайнятих на роботах з особ-ливо шкідливими й тяжкими умовами праці (за списком №1), а також на підземних і відкритих гірничих роботах, - чотирьох мінімальних пенсій за віком.
Умови, норми й порядок виплати пенсії з інвалідності військовос-лужбовцям і працівникам органів внутрішніх справ регулюються Законом України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців і осіб началь-ницького і рядового складу органів внутрішніх справ". Цей Закон поши-рюється і на військовослужбовців строкової служби, а також на працівни-ків органів внутрішніх справ і членів їхніх сімей.
Пенсії з інвалідності призначаються військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які стали ін-валідами, якщо інвалідність настала в період проходження ними служби, або не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби, або якщо інвалідність настала пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманого в період проходження служби.
Залежно від причин інвалідності інваліди поділяються на дві катего-рії: інвалідів війни та решти інвалідів із загалу військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ.
До першої категорії належать особи, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час захисту Батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконання інших обов'язків військової служби.
До другої категорії належать інваліди через каліцтво, отримане вна-слідок нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обов'язків війсь-кової служби, чи внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням служби.
Пенсія з інвалідності не залежить від тривалості військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, одначе призначається і виплачу-ється після звільнення зі служби.
Відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист гро-мадян, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи", пенсії з інвалідності призначаються громадянам, інвалідність яких настала через каліцтво чи хворобу, отримані внаслідок Чорнобильської катастрофи. Пе-нсії призначаються в підвищених розмірах. У всіх випадках розмір держа-вної пенсії особам, віднесеним до 1-ї категорії, не може бути нижчим за: для I групи інвалідності - 10 мінімальних пенсій за віком, для II - 8, для III - 6. Дітям-інвалідам сплачується 3 мінімальні пенсії за віком.
Пенсії з інвалідності громадянам, які стали інвалідами у зв'язку з виконанням

 
 

Цікаве

Загрузка...