WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Пенсійна система України - Курсова робота

Пенсійна система України - Курсова робота

менше 20 років;
- артистам-вокалістам, артистам, які грають на духових інстру-ментах, жонглерам та артистам оригінального жанру в цирках і конкрет-них організаціях зі стажем творчої роботи на сцені не менше 25 років;
- артистам хору театрів опери та балету, концертмейстерам во-кально-драматичної частини зі стажем творчої роботи на сцені не менше 30 років.
Рівночасно слід урахувати, що пенсія за вислугу років призначаєть-ся за умови полишення роботи, яка дає право на даний вид пенсії.
Інший вид трудової пенсії - це пенсія з інвалідності. Вона є одним із видів соціального захисту непрацездатних. Її можна визначити як щомі-сячні грошові виплати з Пенсійного фонду, призначувані в разі встановлення медичним органом однієї з трьох груп інвалідності, які тягнуть повну або часткову втрату працездатності внаслідок трудового каліцтва, професійного чи загального захворювання, з інших причин.
Слово "інвалідність" (від лат. іnvalidus - безсилий, слабкий) означає нездатність людини працювати за своєю професією чи взагалі внаслідок захворювання або вродженого дефекту розвитку .
Інвалідність у юридичній літературі визначається як посвідчення медичним органом стану здоров'я, за якого громадянин унаслідок хроні-чного захворювання чи анатомічних дефектів, котрі спричиняють стійке, попри лікування, порушення функцій організму, змушений припинити професійну працю чи, може працювати в разі значних змін звичайних умов праці .
Згідно з Законом "Про основи соціальної захищеності інвалідів України" від 21.03.91, інвалідом є особа зі стійким розладом функцій ор-ганізму, обумовленим захворюванням, наслідків травм чи уроджених де-фектів, що приводять до обмеження життєдіяльності, до необхідності со-ціальної допомоги й захисту.
Встановлення інвалідності проводять МСЕК, функції яких регламе-нтуються спеціальною інструкцією "Про встановлення груп інвалідності", затвердженою Міністерством охорони здоров'я України та узгодженою з Федерацією профспілок України 28 грудня 1991 року.
Залежно від ступеня втрати працездатності інвалідність диференцію-ється на три групи: I, ІІ та ІІІ.
Підставою для встановлення І-ї групи інвалідності є різко виражене обмеження життєдіяльності, обумовлене захворюванням, наслідком травм, уродженими дефектами, що призвело до різко вираженої соціаль-ної дезадаптації, неможливості навчатися, спілкуватися, контролювати свою поведінку, рухатися, самостійно себе обслуговувати, брати участь у трудовій діяльності, якщо зазначене порушення викликає необхідність по-стійної сторонньої допомоги.
ІІ група інвалідності встановлюється особам, які не потребують по-стійної сторонньої допомоги, але мають надто виражені порушення фун-кцій організму, що утруднюють можливість навчатися, рухатися, брати участь у трудовій діяльності, або коли окремі види праці можуть бути до-ступними тільки у спеціально створених умовах.
Особам з обмеженням життєдіяльності внаслідок порушення функ-цій організму, обумовлених хронічними захворюваннями, наслідком травм, уродженими дефектами, що призводять до значного зниження працездатності, встановлюється ІІІ група інвалідності. Вона дає підставу для переведення працівника за станом здоров'я на легшу чи меншу за об-сягом роботу, на роботу, яка потребує нижчої кваліфікації.
Пенсія з інвалідності військовослужбовцям та працівникам міліції призначається за весь час інвалідності, встановлений МСЕК, а інвалідам - чоловікам, яким більше 60 років, і жінкам, яким більше 55 років, - довіч-но. Повторний огляд цих інвалідів проводиться лише за їхньою заявою.
У деяких випадках для призначення пенсії з інвалідності юридичне значення має час настання інвалідності, визначуваний у рішенні МСЕК про встановлення інвалідності.
Законодавством передбачено також строки встановлення групи ін-валідності. Вони встановлюється залежно від стану здоров'я, віку інвалі-дів. Оскільки інвалідність настає внаслідок будь-якого захворювання, то може настати й одужання. Тому залежно від порушень функцій організму з метою нагляду за ефективністю лікування проводиться періодичний огляд інвалідності через 1-3 роки.
Жінкам і чоловікам, які досягли відповідно 55- і 60-річного віку, громадянам, які страждають на певні захворювання чи мають анатомічні дефекти й деформації, а також деяким категоріям інвалідів на випадок стійких, необоротних морфологічних змін і порушень функцій організму інвалідність установлюється безстроково.
Законодавство про пенсійне забезпечення вирізняє два види пенсії з інвалідності залежно від причин інвалідності:
- пенсії з інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи профе-сійного захворювання;
- пенсії з інвалідності внаслідок загального захворювання (у то-му числі не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства).
Пенсія з інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання призначаються незалежно від стажу роботи. Правом на та-ку пенсію користуються особи, що підлягають обов'язковому державно-му соціальному страхуванню, тобто які працюють у порядку трудових відносин на всіх виробництвах незалежно від виду власності та організа-ційно-правових форм підприємств і організацій. При цьому не має зна-чення, на постійній, сезонній чи тимчасовій роботі отримано трудове ка-ліцтво чи професійне захворювання, на основній роботі чи на роботі за сумісництвом.
Особи, які стали інвалідами через каліцтвом чи захворювання, отри-мане в період роботи не за трудовим, а за цивільно-правовим договором (підряду, доручення, комісії), пенсіями за нормами трудового каліцтва не забезпечуються. Їм може бути призначена пенсія з інвалідності внаслідок загального захворювання за наявності необхідного стажу роботи.
У разі ушкодження здоров'я громадянина, який не підлягає держа-вному соціальному страхуванню, організація чи громадянин, відповідаль-ні за заподіяну шкоду, зобов'язані компенсувати потерпілому витрати, пов'язані з відновленням його здоров'я, а також шкоду, викликану втра-тою чи зменшенням його працездатності, у розмірі, нарахованому стосо-вно до заробітної плати відповідної категорії працівників, якщо інше не передбачено законом .
Законодавство широко тлумачить поняття "трудове каліцтво", від-носячи сюди не лише каліцтво, отримане під час виконаннятрудових фу-нкцій, а й інші випадки.
Інвалідність внаслідок трудового каліцтва визначається тоді, коли нещасний випадок стався за обставин і умов, перелічених у ст.26 Закону України "Про пенсійне забезпечення":
- під час виконання трудових обов'язків (у тому числі у відря-дженні), а також вчинення будь-яких дій в інтересах підприємства чи ор-ганізації, хоч би й без спеціального доручення;
- дорогою на роботу чи з роботи;
- на території підприємства, організації чи в іншому місці робо-ти впродовж робочого часу (включно з установленими перервами), про-тягом часу, необхідного для впорядкування знаряддя виробництва, одягу тощо перед початком чи по закінченні роботи;
- поблизу підприємства, організації чи іншого місця роботи впродовж робочого часу (включно з установленими перервами), якщо перебування там не суперечило Правилам внутрішнього трудового

 
 

Цікаве

Загрузка...