WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Пенсійна система України - Курсова робота

Пенсійна система України - Курсова робота

судді, працівники прокуратури і митних органів;
- окремі категорії працівників та спеціалістів інших галузей на-родного господарства.
Першій із зазначених категорій пенсії призначаються за наявності певної вислуги років служби, зазвичай незалежно від віку, інколи - в су-купності з віком та іншими обставинами; наприклад: хворобою, скоро-ченням штатів військових формувань.
Мінімальний розмір пенсії за вислугу років не визначено, але вони не можуть бути нижче загальновстановленого мінімального розміру пен-сії за віком.
Порядок оформлення пенсії за вислугу років регламентується ві-домчими наказами Міністерства оборони і Міністерства внутрішніх справ.
Заявки про призначення пенсій подаються військовослужбовцями у районний військовий комісаріат за вибраним після звільнення з військової служби місцем проживання. Пенсії працівникам органів внутрішніх справ оформлюють кадрові служби обласних управлінь внутрішніх справ. При-значають і нараховують пенсії відділи пенсійного забезпечення фінансово-економічних управлінь Міністерства внутрішніх справ України.
У другій групі умовами призначення пенсії за вислугу років є наяв-ність певного стажу роботи за спеціальністю (вислуги років) і припинення до часу звернення за пенсією роботи, яка дає право на пенсію за вислугу років.
Перелік посад льотного складу та інших працівників цивільної авіа-ції, порядок нарахування строків вислуги років для призначення ним пен-сій затверджено постановою Кабінетом Міністрів України від 21 липня 1992 року .
Характерною особливістю даної пенсії є диференціація вислуги ро-ків залежно від статі того, хто звернувся за пенсією. Вона складає для чо-ловіків 25, для жінок - 20 років. У строк вислуги зараховується робота на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років.
Ще одна категорія працівників , які мають право на пенсію за вислу-гу років належать посадові особи та інші працівники державного апарату. Коло цих осіб визначено спеціальними законодавчими актами.
Пенсія державним службовцям призначається з досягненням зага-льного трудового стажу для чоловіків - не менш 25, для жінок - не менш 20 років, в тому числі стажу державної служби не менш 10 років.
Державний службовець, звільнений з державної служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого поса-дового становища, чи вчиненням корупційного діяння, позбавляється права на отримання пенсії, передбаченої Законом України "Про державну службу" .
Умови для надання пенсії суддям тільки одна стаж роботи на посаді судді не менше 20 років і вихід у відставку. Судді у відставці, які мають стаж роботи на посаді судді не менше 20 років, виплачується за його ви-бором пенсія чи щомісячне довічне утримання в розмірі 80% заробітної плати працюючого на відповідній посаді судді. За кожний повний рік ро-боти після 20 років на посаді судді розмір щомісячного довічного грошо-вого утримання збільшується на 2% заробітку, але не більше 90% заробіт-ку судді.
Судді, звільненому з посади через засудження за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, чи корупційне діяння, пенсія призначається на загальних підставах .
Пенсія працівникам прокуратури призначаються диференційовано залежно від займаної посади.
Працівникам, які обіймають прокурорські посади, пенсії признача-ються з досягненням 55-річного віку чоловіками і 50-річного - жінками, з вислугою на цих посадах не менше 20-ти років, у розмірі 50% місячного заробітку. За кожний рік вислуги понад 20 років пенсія збільшується на 2% цього заробітку.
Слідчим працівникам і працівникам, які обіймають прокурорські по-сади, не маючи вислуги 20 років, якщо їхній стаж служби в органах про-куратури складає не менше 12 років, з досягненням чоловіками 60-річного віку із загальним стажем роботи 25 років та більше, а жінкам - 55-річного віку із загальним стажем роботи 20 років та більше, пенсії призначаються в розмірі, пропорційному кількості повних років роботи на прокурорсько-слідчих посадах із розрахунку: 50% місячного заробітку за 20 років вислу-ги. Загальний розмір пенсії за вислугу років, нарахований за зазначеними правилами, не може перевищувати 25% відповідного заробітку, а особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і відне-сені до 1-ї категорії - 85%, до 2-ї категорії - 80% .
Що ж до працівників митних органів, то вони також мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років за Законом України "про держав-ну службу" з досягненням певного віку і наявності вислуги: жінки - 50-річного віку і 20 років вислуги; чоловіки - 55-річного віку і 25 років ви-слуги.
Найчисельніша група працівників, які користуються правом на пен-сію за вислуги років - це працівники, зайняті в різних галузях народного господарства. Визначальними умовами пенсійного забезпечення кожної категорії працівників, є професія, посада, тривалість трудового стажу, га-лузь народного господарства та інші показники: список виробництв, про-фесій і посад працівників.
Існують такі списки професій і посад, робота в яких дає право на пенсію за вислугу років:
- окремих категорій працівників залізничного транспорту;
- працівників плавскладів окремих видів суден морського, річ-кового флоту і флоту рибної промисловості;
- працівників підприємств лісної промисловості та лісового го-сподарства;
- працівників освіти, охорони здоров'я і соціального захисту;
- заслужених майстрів спорту і майстрів спорту міжнародного класу;
- артистів театрів та інших театрально-видовищних підприємств і колективів.
Кожний із цих списків містить конкретний і вичерпний перелік на-йменувань професій і посад, робота в яких дає право на пенсію за вислугу років.
Пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров'я та соціального захисту призначається в розмірах, установлених для загаль-ного стажу роботи (25 років у чоловіків і 20 у жінок). Пенсія нараховуєть-ся з заробітку, отриманого перед припиненням роботи, який дає право на пенсію за вислугу років. Для нарахування пенсії береться до уваги ставка чи оклад, передбачений щодо стажевої групи, який передує вищій ставці заробітної плати. Враховуються також різноманітні доплати й надбавки до заробітної плати.
Правом на пенсію за вислугу років заслуженим майстрам спорту і майстрам спорту міжнародного класу користуються спортсмени, які ма-ють особливі заслуги перед фізкультурним рухом, занаявності загального стажу роботи для чоловіків і жінок не менше 20 років і перебування у складі збірних команд України не менше 6 років незалежно від віку .
До загального трудового стажу зараховується перебування зазначе-них спортсменів у складі збірних команд України та інші види трудової діяльності передбачені ст.56 Закону України "Про пенсійне забезпечен-ня".
Категорії артистів театрів, які мають право на пенсію за вислугу ро-ків, передбачено в переліку, затвердженому постановою Кабінету Мініст-рів України від 12 жовтня 1992 року . Пенсії за вислугу років признача-ються:
- артистам балету, артистам - виконавцям танцювальних номе-рів, артистам цирків за наявності стажу творчої роботи на сцені не

 
 

Цікаве

Загрузка...