WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Пенсійна система України - Курсова робота

Пенсійна система України - Курсова робота

із спеціально створених для цього державою фондів за умов і в порядку, передбачених законодавством.
У зв'язку з необхідністю розмежування джерел фінансування випла-ти різних видів соціального забезпечення планується пенсії за вислугу ро-ків трансформувати у дострокові пенсії, але за своєю суттю вони належа-тимуть до трудових.
Найважливішою організаційною формою системи соціального захи-сту населення є державне пенсійне страхування. Для цієї системи характе-рні:
1. "страховий" метод утворення коштів - нарахування на всіх суб'єктів підприємницької діяльності та громадян, які працюють на умо-вах трудового договору або контракту, страхових внесків і внесення їх до Пенсійного фонду;
2. визначений контингент забезпечуваних працівників, деяких інших громадян і членів їхніх сімей;
3. специфічні види матеріального забезпечення (пенсії, допомо-ги, компенсації та інші соціальні послуги);
4. керування державними органами.
В Україні створену єдину систему пенсійного забезпечення. Вона виявляється насамперед у тому, що виплата пенсій практично всім кате-горіям пенсіонерів здійснюється за рахунок коштів Пенсійного фонду Україні і, частково, дотацій з Державного бюджету, які виділяються на пенсійне забезпечення. Єдина система передбачає централізоване правове регулювання, що гарантує повсюдне на всій території країни рівні умови та норми, однакові можливості здійснення громадянами України одного з найважливіших соціальних прав.
Бюджет Пенсійного фонду України - основне джерело фінансуван-ня пенсійного забезпечення громадян України, передбачений Законом України " Про пенсійне забезпечення" від 5 листопада 1991 року і Зако-ном України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26 червня 1997 року. Цей бюджет складається зі страхових внесків суб'єктів підприємницької діяльності і фізичних осіб. Розмір страхових внесків для платників установлено окремо для підприємців, які викорис-товують працю найманих робітників, - 32% від об'єкта оподаткування, а для платників, що працюють на умовах трудового договору (контракту) - 1% від об'єкта оподаткування. Пенсійний фонд України не включається до Державного бюджету України. Забороняється використання коштів Пенсійного фонду не за цільовим призначенням. Під опікою Пенсійного фонду нині знаходиться біля 14,5 млн. пенсіонерів . Наприклад, в Дніпро-петровській області 1 млн. 58 тис. пенсіонерів. З них 831300 получають трудову пенсію, максимальний розмір якої 59 гривень .
Громадяни України мають право на державне пенсійне забезпечен-ня за віком, з інвалідності, на випадок втрати годувальника та в інших ви-падках передбачених Законом України "Про пенсійне забезпечення" від 5 листопада 1991 року.
Іноземні громадяни та особи без громадянства, що проживають на Україні, мають право на пенсію врівні з громадянами України на умовах передбачених законодавством або міждержавними угодами. Пенсійне за-безпечення громадян України, які проживають за її межами учиняється за угодами з іншими державами.
В випадках, коли угодами між Україною та іншими державами пе-редбачені інші правила, ніж ті, які містяться в Законі "Про пенсійне забез-печення", то застосовується правила встановлені цією угодою.
Пенсії бувають трудові і соціальні.
До трудових пенсій належать пенсії за віком, з інвалідності, у разі втрати годувальника та за вислугу років.
Пенсією за віком прийнято називати таку пенсію, яка встановлюєть-ся з досягненням певного віку та одночасною наявністю необхідного ста-жу роботи. Вік, який дає право на пенсію за віком зазвичай зветься пен-сійним. Термін "пенсійний вік" у законодавстві не вживається. Натомість у кожному випадку називається вік, із досягненням якого призначається пенсія за віком. Введення цього терміна охоплює декілька віків. Пенсійний вік, як і тривалість стажу, встановлюється законом. Право на пенсію за ві-ком нерозривно пов'язане з трудовою діяльністю людини. Досягнення пенсійного віку служить підставою для припинення трудових відносин працівників із роботодавцями, через що у держави виникає необхідність пенсійного забезпечення громадян. Право на пенсію за віком мають: чо-ловіки - при досягненні 60-ти років, які мають стаж роботи не менш 25 років та жінки - при досягненні 55-ти років і наявності стажу роботи не менш 20 років.
Пенсія за віком відрізняється від інших видів пенсійного забезпе-чення, приміром, від пенсії з інвалідності та за вислугу років. Вона відріз-няється від пенсії з інвалідності тим, що її призначення не залежить від фактичного стану працездатності людини. Пенсію за віком не важко відрі-знити і від пенсії за вислугу років, хоч обидві ці пенсії встановлюються незалежно від фактичного стану працездатності. Різниця полягає в тому, що для отримання пенсії за віком є необхідним певний вік, а право на пе-нсію за вислугу років зазвичай не передбачає досягнення будь-якого віку.
Пенсії за віком - головний вид матеріального забезпечення непра-цездатних громадян, що стосується життєво важливих інтересів мільйонів вітчизняних пенсіонерів. У загальній чисельності пенсіонерів (близько 14 млн. осіб) 10 млн. пенсіонери за віком .
Пенсія за віком диференціюються за окремими підвидами залежно від умов праці, тривалості трудового стажу, спеціальних (додаткових) юри-дичних підстав і розміру цих пенсій. Всі ці обставини залежать від того, про забезпечення яких категорій громадян ішла мова. З огляду на це законодавець поділяє призначення пенсій за віком на три види: на загальних підставах, пільгових і спеціальних юридичних умовах. Загальними правовими підставами пенсійного забезпечення за віком є пенсійний вік і трудовий стаж установленої тривалості. Саме цими двома умовами передбачено право на забезпечення пенсією за віком.
Що ж до спеціальних юридичних підстав, то вони мають значення для окремих категорій громадян: потерпілих від Чорнобильської катаст-рофи; інвалідів, учасників війни і сімей загиблих воїнів; багатодітних ма-терів і матерів інвалідів з дитинства; жінок, які працювали в текстильному виробництві, механізаторами, а також на деяких видах робіт у сільському господарстві; сліпих і хворих гіпофізарним нанізмом (ліліпутів); за певно-го стажу роботи.
За загальним правилом, право на пенсію за віком чоловіки набува-ють з досягненням 60-ти, а жінки - 50-ти років. Такі вікові межі встанов-лено для отримання пенсії тим, хто мав звичайні умови праці. Слід визна-чити, що в разі втрати годувальника жінка має рівні права з чоловіком стосовно видів і рівня соціального забезпечення. Для жінок у нашій країні передбачені певні переваги. Це знаходить конкретне вираження у встано-вленні для них нижчого пенсійного віку і зниження стажу роботи, необхідного для призначення пенсії за віком і з інвалідності внаслідок загального захворювання.Пенсійне право передбачає різницю в пенсійному віці для чоловіків і жінок здебільшого у 5 років. Така різниця характерна для всіх випадків диференціації віку за ознакою статі, в тому числі і для призначення пенсії за віком на пільгових умовах.
Друга загальна умова призначення пенсії за віком - це стаж роботи. Для призначення повної трудової пенсії за віком є

 
 

Цікаве

Загрузка...