WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Пенсійна система України - Курсова робота

Пенсійна система України - Курсова робота

мінімум". Далі ідеться, що пенсії підлягають регулярному переогляду, але не вказано в який строк. Наприклад, цей строк може складати один рік. Тоді це буде звучати так:
"Закон гарантує соціальну захищеность пенсіонерів шляхом встано-влення пенсій на рівні, не менш ніж прожитковий мінімум, а також регу-лярного переогляду їх розмірів раз на один рік узв'язку з підвищенням розміра мінімального прожиткового мінімуму".
В процесі реформування пенсійної системи дискусійним виявилось питання про можливість підвищення пенсійного віку громадян.
Так, наприклад, С.Сивак вважає, що пенсійний вік повинен врахову-ватися з настанням старості людини, яка за медичними показниками на-стає у 65-річному віці, тоді як загальний пенсійний вік в Україні становить 60 років для чоловіків і 55 років для жінок .
А втім, середня тривалість життя в Україні скорочується. За даними статистики, вона складає 62 роки для чоловіків і 73 роки для жінок, а час-тина зовсім не доживає до 60 і 55 років відповідно. Отже зростання кіль-кості пенсіонерів за віком не відбудеться, навпаки, кількість їх зменшуєть-ся. Люди пенсійного віку складають приблизно 1/5 від загальної чисель-ності населення України. Той факт, що населення помітно старішає є ха-рактерним для всіх розвинених держав. Це свідчить про зниження наро-джуваності у країні.
Тому з погляду на це, я пропоную зовсім відмінити такий юридич-ний факт, як настання пенсійного віку. При визначенні права особи на трудову пенсію і використовувати його як підставу, що дає право на со-ціальну пенсію. А як основний юридичний факт, що обумовлюватиме право особи на трудову пенсію, використовувати лише страховий стаж. Це період, протягом якого громадянин підлягає обов'язковому пенсійно-му страхуванню за рахунок сплати страхових внесків самих громадян, їх роботодавців або бюджету.
Держава встановлює мінімально необхідний страховий стаж для призначення трудової пенсії, наприклад він може становити 35 років, як що людина в середньому починає працювати з 18 років, то на пенсію вона може вийти в 53 роки. А набувши законодавчо встановлений та мінімаль-но необхідний страховий стаж, громадянин самостійно вирішуватиме пи-тання: продовжувати йому працювати, чи звертатись за пенсією. Адже вік припинення трудової діяльності є індивідуальним і не завжди пов'язаний із законодавчо встановленим пенсійним віком, як підставою виникнення права на пенсію.
Як що людина звертається за пенсією, то вона втрачає право на пра-цю, а якщо продовжує працювати, то не має права звернутися за пенсією.
Але страховий стаж не єдиний юридичний факт, який є підставою для отримання пенсії за віком. Таким юридичним фактом може бути, на-приклад, грошова сума на спеціальному рахунку працівника. Вона може бути вказана в Законі "Про пенсійне забезпечення" і складати, наприклад, не менше 15100 гривень. Поясню чому: якщо в середньому людина буде виходити на пенсію десь біля 53 років, а середня тривалість життя складає 70 років, тоді в середньому людина після виходу на пенсію живе 17 років. Якщо мінімальна пенсія складатиме наприклад 74 гривні, то їй потрібно буде 15096 гривень на сплату пенсії. Тоді кожного місяця працівник по-винен класти на свій пенсійний рахунок біля 36 гривень. Ця сума може бути переглядена узв'язку з підвищенням мінімальної пенсії. Якщо пенсіонер проживе більше ніж 70 років, тоді пенсію йому буде сплачуватися за рахунок коштів бюджету.
Ще одне зауваження: платежі в Фонд соціального страхування по-винні вноситися до соціального рахунку працівника, і якщо кошти на цьо-му рахунку не використані людиною, вони можуть бути зараховані, за за-явою працівника, на його пенсійний рахунок та, навпаки, якщо працівник витрачає усі кошти з свого соціального рахунку, то на цей рахунок може бути переведена частина коштів з пенсійного рахунку.
Вся ця система повинна бути комп'ютирізирувана і складати єдину систему. Цьому покладено початок: вже зараз більшість людей отримала ідентифікаційний номер.
Персоніфікований облік - це збирання і зберігання встановлених за-конодавством даних про фізичних осіб, що необхідні для визначення пра-ва на виплати з Пенсійного фонду, також їх розмірів за обов'язковим дер-жавним пенсійним страхуванням.
Що до правового регулювання страхового стажу, то весь страховий період можна поділити на внесковий та невнесковий. Внесковий період - це період, під час якого стягуються страхові внески з працівників і робо-тодавців. За окрему категорію працівників внески сплачуватимуться з державного бюджету.
Невнесковий період буде складатися з таких періодів, коли особа не працювала з поважних причин. Тобто кошти на рахунок не відраховують-ся, але до страхового стажу цей період зараховується. Це час перебування жінки у відпусці по догляду за дитиною до трьох років, а при наявності медичного висновку - до шести років; час навчання у професійних вищих навчальних закладах з денною формою навчання.
Вимагає вирішення і проблема фінансової бази пенсійного забезпе-чення. Вона особлива гостра в сучасних перехідних умовах. Бо вже зараз на 1000 чоловік працездатного віку 409 осібпенсійного віку і 378 дітей, тобто 787 утриманців .
Внаслідок важного економічного становища в державі, дефіциту бюджету в цілому і порушення балансу Пенсійного фонду невчасно про-вадиться виплата пенсій непрацездатним.
З метою покращення цієї ситуації та стабілізації фінансової дисцип-ліни платників внесків уряд здійснив ряд заходів. Так, Інструкція про по-рядок обчислиння і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами страхових внесків до Пенсійного фонду Украіни, а також обліку надходження і витрачення його коштів передбачає фінансову сан-кцію-пеню в розмірі співідношеному до річній ставці Національного банку України.
Якщо ставка Національного банку України складає 70 відсотків річ-них, тоді ставка для опреділиння розміру пенсії складатиме (70 120)/100 = 84%. Пеня за один день складатиме - 84% / 360 = 0,233 = 0,23% суми за-боргованності за кожний день прострочення сплати страхових внесків, враховуючи день сплати платниками цих внесків.
Сьогодні назріло питання проти лежного характеру: про відповіда-льність Пенсійного фонду за розрахунки з пенсіонерами.
Виходячи зі змісту ст.151 Цивільного кодексу України, обов'язок Пенсійного фонду виплачувати пенсію непрацездатним громадянам у разі настання соціальних ризиків є грошовим зобов'язанням. Одним із засобів забезпечення належного виконання грошових зобов'язань є неустойка або пеня. А тому, у випадку несвоєчасної виплати пенсії, тобто неналеж-ного виконання зобов'язання, слід застосовувати неустойку. Це означає, що при проведенні розрахунку з пенсіонерами (кредиторами у даному ви-падку) відділення Пенсійного фонду повинна виплатити всі належні до оплати грошові суми та за кожний день прострочки виконання зо-бов'язання додатково оплатити фіксований процент від суми невиплаче-ного грошового зобов'язання, тобто в данному пенсії. За основу вартіс-ної величини межи можна використати той же відсоток, встановлений Ін-струкцією про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами страхових

 
 

Цікаве

Загрузка...