WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Пенсійна система України - Курсова робота

Пенсійна система України - Курсова робота

успадкування; вирішення проблеми пільгових пенсій працівни-кам певних професійних категорій шляхом їх переведення у сферу недер-жавного пенсійного забезпечення і створення професійних пенсійних сис-тем як важливої ланки соціального та економічного партнерства держави, роботодавця працівника; акумуляція в інститутах недержавного пенсійно-го забезпечення значних фінансових ресурсів, створення ефективних ор-ганізаційно-правових форм взаємодії різних державних і недержавних ін-ститутів з метою максимального використання інвестиційних ресурсів не-державного пенсійного забезпечення, що сприятиме покращанню інвес-тиційного клімату в Україні.
В країнах Південної Європи (Італія, Іспанія, Греція, Португалія) іс-торично рівень державного пенсійного забезпечення був досить високим, тому стимулів для розвитку індивідуального або фінансового роботодав-цем пенсійного забезпечення там мало. А в Нідерландах та Великобрита-нії, де з державним пенсійним забезпеченням склалась протилежна ситуа-ція, недержавне пенсійне страхування та підприємницькі спонсорські пен-сійні програми, які підтримуються державою шляхом адміністративних і податкових пільг, набули широкого використання .
Впровадження недержавного пенсійного страхування в Україні пов'язане з певними труднощами. У нас відсутні історичні корені засто-сування цього інституту, нестабільність економічних відносин, недовірливе ставлення населення до реформ в державі. Тому, на шляху до недержавного соціального страхування необхідне буде подолати значний психологічний бар'єр громадян. Також і недостатнє і наукове вивчення даного інституту, відсутня правова база.
Проект Закону "Про недержавні пенсійні фонди" визначає недержа-вний пенсійний фонд як юридичну особу, створену роботодавцем, яка має право провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпе-чення.
Недержавні пенсійні фонди можуть бути відкриті (доступні для усіх суб'єктів) або закриті (корпоративні), при чому, останні - як добровільні, так і обов'язкові. Професійні пенсійні системи (пенсійні системи, які фор-муються за ознакою належності їх суб'єктів до певної професійної групи) можуть реалізовуватись лише через корпоративні пенсійні фонди, які створюватимуться роботодавцем або групою роботодавців з метою дода-ткового пенсійного забезпечення громадян, які перебували у трудових відносинах з цим роботодавцем за певною професійною ознакою .
С.Сивак вважає, що кардинальним вирішенням проблеми пільгових пенсій є їх переведення в систему недержавних пенсійних фондів, які утворюватимуться за професійною ознакою. Це, по-перше, посилить від-повідальність роботодавця за створення безпечних умов праці, які б запо-бігали передчасній професійній непрацездатності працівників і , відповід-но, виникненню у них права на пільгове пенсійне забезпечення за його ра-хунок, і по-друге, звільнить державний Пенсійний фонд від виплат за піль-говим пенсійним забезпеченням, що позитивно вплине на рівень забезпе-чення всіх пенсіонерів, а також дозволить економічно обгрунтувати тари-фи страхових внесків окремо для кожної професійної пенсійної системи. Правовою підставою проведення такої реформи є закріплений законодав-цем принцип повної відповідальності власника за створення безпечних та нешкідливих умов праці .
Найбільш проблемним, мабуть, буде пільгове пенсійне забезпечення в тих сферах, де шкідливі та небезпечні рівні професійних ризиків зале-жать від майбутнього технічного удосконалення і роботодавець об'єктивно не може повністю їх усунути. Можливо відповідальність за пільгове пенсійне забезпечення таких професійних категорій слід передба-чити в межах державної пенсійної системи.
Відносини в системі недержавного пенсійного забезпечення мають бути договірними, що передбачає добровільну участь і рівність прав суб'єктів цих відносин. Водночас на корпоративні пенсійні фонди покла-датиметься обов'язок виплачувати пільгові пенсії у зв'язку з особливими умовами праці, що передбачає поєднання як добровільної, так і обов'язкової участі роботодавця. Всупереч цьому проект Закону "Про недержавні пенсійні фонди" не встановлює чітких критеріїв розмежування названих двох форм. Обов'язковість професійного пенсійного страхуван-ня повинна передбачатися не в рамках цілої економіки, а лише в певних галузях для працівників окремих професій.
Створення недержавних пенсійних фондів потребуватиме певних правових гарантій їх надійності, тобто спроможності відповідати за свої-ми зобов'язаннями перед учасниками та забезпечувати повну реалізацію пенсійних прав громадян. Першою такою гарантією має стати закріплення на законодавчому рівні правової природи фонду як некомерційної органі-зації. Метою його інвестиційної діяльності має бути не збагачення засно-вників, а реалізація статутних цілей фонду, тобто фінансування пенсійного забезпечення громадян.
Певною гарантією стало б і нормативно-правове регулювання умов та порядку створення недержавних пенсійних фондів: державна реєстрація як самих фондів, так і пенсійних схем, які ними використовуватимуться, а також ліцензування цього виду діяльності. Процедура реєстрації та ліцен-зування забезпечить реалізацію функцій державного контролю за ство-ренням та діяльністю фондів, що зменшить можливість правопорушень в системі. Слушні й пропозиції економістівщодо необхідності законодавчого закріплення системи економічних нормативів: розміру статутного фонду, норми страхового резервування коштів, мінімального відсотка вкладення активів у державні цінні папери .
Однією з гарантій є законодавче закріплення відповідальності за-сновників недержавних пенсійних фондів перед його учасниками у випад-ку банкрутства чи ліквідації фонду. На думку С.Сиваша найбільш прийня-тою формою б повна солідарна відповідальність засновників. При чому ліквідація недержавних пенсійних фондів можлива лише за умови повного розрахунку з учасниками або при наявності правонаступника за зо-бов'язаннями фонду перед майбутніми пенсіонерами. Звичайно, що роль держави в системі недержавного пенсійного забезпечення має полягати лише у законодавчому врегулюванні умов та порядку створення цих фон-дів та контролі за їх діяльністю. Фінансових зобов'язань в сфері недержа-вного пенсійного забезпечення держава покладати на себе не зобов'язана.
У зв'язку з тим, що основним видом трудових пенсій є пенсія за ві-ком, пропоную розглянути наступні проблемні питання стасовно них.
Доцільно на законодавчому рівні закріпити вартісну величину про-житкового мінімуму і керуватись саме цим одним нормативом як при ви-платі соціальних допомог, пенсій, так і при встановлені мінімальної заро-бітної плати. В усякому разі це внесе ясність як у соціальне законодавст-во, так і у практику його застосування.
Закріпити це можна, наприклад в Законі "Про пенсійне забезпечен-ня" від 5 листопада 1991 року.
У частині 3 приамбулі цього Закону написано, що закон гарантує соціальну захищєность пенсіонерів шляхом встановлення пенсій на рівні, орієнтированому на прожитковий мінімум. Закон гарантує, але ж на прак-тиці мінімальна пенсія значно нижче ніж прожитковий мінімум. І, що означає "орієнтированому", треба чітко вказати: "не менш ніж прожитко-вий

 
 

Цікаве

Загрузка...