WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Пенсійна система України - Курсова робота

Пенсійна система України - Курсова робота

служби, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катас-трофи, пенсії за вислугу років призначається районними або міськими управліннями соціального захисту населення. Документи про призначен-ня пенсій мають розглядати цими органами не пізніше 10 років від дня їх надходження. Повідомлення про відмову в призначенні пенсії з пояснен-ням причин відмови і порядку оскарження рішень надсилається власни-кові підприємства чи заявникові не пізніше 5 днів після винесення відпові-дного рішення. Нормативними актами в інтересах громадян передбачено можливість перерахування призначення пенсії, переведення з одного виду на інший. Перерахування проводиться від дня подачі пенсіонером відпо-відної заяви з усіма необхідними документами. Переведення з однієї пен-сії на іншу розглядається як призначення пенсії за новою підставою і проводиться за рішенням органу соціального захисту населення. Рішення цього органу з пенсійних питань можуть бути оскаржені в адміністратив-ному порядку. Скарга може бути подана до районної або міської ради, райдержадміністрації чи районного або міського суду. Скарги з пенсійних питань мають розглядатися в порядку і в строки, встановлені Законом , тобто в місячний термін. Є й скорочені соціальні строки розгляду заяв громадян, передбачені нормами пенсійного законодавства.
Трудові пенсії нараховуються з середньомісячного заробітку. Якщо з якихось причин пенсія не може бути нарахована з заробітку, вона вста-новлюється в мінімальному розмірі. Під середньомісячним заробітком прийнято розуміти середній розмір заробітної плати працівників, який ві-дображає регулярні, систематичні виплати і є типовим, нормальним, хара-ктерним для даного працівника. Пенсійне законодавство встановлює два основні способи нарахування середнього заробітку для визначення роз-міру пенсії: за 24 останні календарні місяці роботи поспіль перед звернен-ня за пенсією чи за будь-які 60 календарних місяців роботи поспіль упро-довж усієї трудової діяльності перед зверненням за пенсією незалежно від перерв на роботі. Середньомісячний заробіток за названі періоди визнача-ється діленням загальної суми заробітку за 24 чи 60 місяців роботи відпо-відно на 24 і 60. Якщо заявник пропрацював менше 24 місяців, середньо-місячний заробіток визначається діленням загальної суми заробітку за мі-сяць на кількість цих місяців. Для призначення пенсії працівникам, зайня-тим на сезонних роботах, середньомісячний заробіток визначається ді-ленням за 2 чи 5 повних сезонів на 24 і 60. У склад заробітку, з якого на-раховується пенсія, вносяться всі види винагород, що на них нарахову-ються страхові внески, крім виплат одночасного характеру .
Для нарахування трудових пенсій приймається заробіток, який не перевищує 10-кратного розміру мінімальної заробітної плати. Заробіток у частині, яка не перевищує 4-кратного розміру мінімальної заробітної пла-ти, враховується для призначення пенсії повністю. Кожна наступна час-тина заробітку враховується для призначення в такому розмірі: в межах 5-го мінімуму заробітної плати - 85%, 6-го - 70%, 7-го - 55%, 8-го - 40%, 9-го - 25% і 10-го мінімуму заробітку - 15%. Пенсії за віком нараховуються за нормою 55% заробітку за стажу роботи в чоловіків 25 років і жінок - 20; з інвалідності І групи - 70%; ІІ - 60% і ІІІ - 40% заробітку, а в разі втрати годувальника - 30% заробітку померлого годувальника на кожно-го непрацездатного члена сім'ї. Через 2 роки пенсію можна перерахувати за умови, що за ці 2 роки середній заробіток вищий, ніж той, з якого ра-ніше було нарахована пенсія. Якщо пенсіонер бажає повернутися на рані-ше отримувану пенсію, проводиться не переведення з однієї пенсії на ін-шу, а відновлення раніше призначеної пенсії. Нарахування пенсії праців-никам деяких категорій і професій має свої особливості. Ця особливість полягає у правилах визначення заробітку для нарахування пенсій. Чинне пенсійне законодавство на цю особливість зважає, і на них поширюється загальний порядок нарахування пенсій. Під час нарахування пенсій гро-мадянам України, які працюють в установах за кордоном чи в міжнарод-них організаціях, за основу береться заробітна плата, яку вони отримува-ли перед від'їздом, або за їхнім вибором заробіток, визначений для гро-мадян України - переселенців із інших держав. Порядок виплати пенсій викладено в статтях 84, 92 Закону України "Про пенсійне забезпечення" і відомчих нормативних актах. Після призначення пенсії всі документи надходять спеціалістові з виплати, який на їх підставі відкриває особливі рахунки пенсіонерів. Є два способи виплати пенсій за місцем проживання пенсіонерів: через відділення зв'язку та ощадні банки. Пенсії належить ви-плачувати щомісяця наперед .
Громадянам, які виїхали на постійне проживання за кордон, пенсії не призначаються. Пенсії призначені в Україні до виїзду на постійне про-живання за кордон, виплачуються за 6 місяців перед виїздом за кордон. суми пенсій тим, хто виїхав до інших країн, переводяться щоквартально. Пенсійним фондом України починаючи з дати припинення їх виплати в Україні. суми пенсій, що належать пенсіонерові та неодержані через його смерть, не включаються до спадщини і виплачуються тільки непрацездат-ним членам сім'ї, які перебували на його утриманні та належать до загалу забезпечуваних пенсією в разі втрати годувальника. Виплачується, якщо за нею звернулися не пізніше 6 місяців після смерті пенсіонера.
З пенсії може бути утримано не більше 50% її розміру: на утриман-нячленів сім'ї, на відшкодування збитків від розкрадання майна підпри-ємств і організацій, на компенсацію збитків, завданих каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку зі смертю годувальника, на по-вернення завищених сум заробітної плати у передбачених законодавством випадках. За всіма іншими випадками стягнень може бути утримано не бі-льше 20% пенсій. Не можна утримувати з пенсії недоїмки за податками, зборами та іншими видами заборгованості.
Перехід до ринкових відносин, висока ступінь диференціації доходів громадян потребують докорінної перебудови системи пенсійного забез-печення шляхом впровадження, поряд із системою загально-обов'язкового державного пенсійного страхування, інституту додатково-го пенсійного страхування як перспективної форми соціального самоза-хисту громадян похилого віку. Цей інститут передбачається в Указі Пре-зидента України від 18 жовтня 1997 року "Про основні напрями соціаль-ної політики на 1997-2000 роки" як один із видів майбутньої трирівневої системи пенсій: трудова, соціальна та додаткова, яка забезпечуватиметься за допомогою недержавного пенсійного страхування. В світовій практиці його здійснюють недержавні пенсійні фонди та страхові організації.
У новій структурі відносин між державою, роботодавцем та праців-ником система недержавного пенсійного забезпечення буде вирішувати наступні завдання: підвищення соціальної захищеності громадян шляхом створення і функціонування ефективних соціально-фінансових інститутів, які дозволять акумулювати кошти громадян, підприємств, нарощувати їх шляхом інвестування і спрямовувати на виплату додаткових до державних пенсій; цільове використання коштів в інтересах громадян, включаючи право на

 
 

Цікаве

Загрузка...