WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Пенсійна система України - Курсова робота

Пенсійна система України - Курсова робота


Курсова з ДРЕ
Пенсійна система України.
ЗМІСТ
І. Вступ
ІІ. Основна частина
1. Правова природа пенсій
2. Види пенсій
3. Призначення, нарахування і ви-плата пенсій
ІІІ. Висновок
Список використаних першоджерел та літератури 3
4-9
10-40
41-50
51-56
57-65
Нині діє єдина державна система пенсійного забезпечення, що за-лишилася нам у спадшину від колишнього Союзу РСР. Вона сформована на принципах старої бюджетно-розпорядчої моделі соціальної політики і не орієнтована на труднощі перехідного періоду до ринкової економіки, складну демографічну ситуацію в Україні.
Перехід до нової економічної моделі - ринкової економіки, розван-таження Державного бюджету, за рахунок якого раніше виплачувалися пенсії й допомоги, передбачає формування нової системи пенсійного за-безпечення.
Найважливішими чинниками розвитку пенсійного забезпечення є рівень розвитку економіки, демографічні та інші соціальні проблеми. Всі ці фактори діють у взаємній обумовленості, і розгляд їх дозволить визначи-ти тенденції розвитку пенсійного забезпечення і передумови формування нової системи, яка відповідає цьому етапові розвитку нашої країни.
У юридичній літературі досить докладно розглянуто питання пен-сійного забезпечення, а зокрема поняття "пенсія" та її суттєві ознаки. От-же пенсія це:
- періодичні виплати, що проводяться за рахунок коштів соціа-льного страхування з метою матеріального забезпечення робітника, служ-бовця чи його сім'ї у зв'язку з завершенням повного великого циклу йо-го трудової діяльності або у зв'язку з остаточним чи тривалим вибуттям його з числа повноцінних працівників ;
- матеріальне забезпечення громадян у старості, по інвалідності та в разі втрати годувальника, а також за вислугу років у вигляді система-тичних грошових виплат ;
- регулярна (періодична) грошова виплата соціально-аліментарного призначення, що провадиться особам похилого віку, інва-лідам та іншим категоріям громадян та їх сім'ям у випадках, передбачених законом із суспільних фондів споживання у зв'язку з їх (або особи, на утриманні якої вони знаходяться) минулою трудовою або іншою суспіль-но корисною діяльністю, яка припинена або замінена більш легкою діяль-ністю з передбаченої законом поважної причини; виплата, розмір котрої співвідноситься, як правило, з минулим заробітком. Ця виплата є для не-працюючих пенсіонерів основним джерелом засобів до існування ;
- щомісячні грошові виплати громадянам за рахунок держави для їхнього матеріального забезпечення в старості, в разі інвалідності, втрати годувальника, а також за вислугу років ;
- щомісячні виплати з фондів для непрацездатних, що призна-чаються в розмірах, співвіднесених з минулим заробітком, особам, які впродовж установленого строку займалися суспільно корисною діяльніс-тю й досягли певного віку ;
- виплата, що провадиться державою у зв'язку з настанням пе-вної обставини у житті людини, - досягнення певного віку, інвалідності, смерті годувальника ;
- державна виплата, яка провадиться з Пенсійного фонду з ме-тою матеріального забезпечення непрацездатних громадян у зв'язку з їх минулою трудовою чи іншою суспільно корисною діяльністю у розмірах, як правило, співвіднесених з минулим заробітком пенсіонера ;
- щомісячні грошові виплати, що надаються громадянам при досягненні певного віку, настанні інвалідності, в разі втрати годувальника, а також у зв'язку з тривалою професійною діяльністю .
В.А. Ачаркан визначає пенсію як "грошове забезпечення отримува-не з суспільних фондів споживання громадянами за наявності в них по-стійної чи стійкої непрацездатності, або за віковою ознакою, у зв'язку з вислугою років, або встановлюване через медичне обстеження (для ви-значення інвалідності), пенсія призначається громадянам за їхню працю в минулому чи іншу суспільно корисну діяльність і покликана служити для них постійним і основним джерелом засобів до існування" .
Думку В.А. Ачаркана про те, що пенсійне забезпечення основане на втраті громадянином працездатності, поділяє Я.М. Фогель, який ствер-джує, що загальною передумовою виникнення пенсійних правовідносин є постійна чи тривала непрацездатність, тобто певний побутовий стан орга-нізму людини .
Щодо такого розмаїття визначень вченими висловлені думки. Так, Р.Іванова вважає, що відмінності з окремих ознак пенсії мають суто тер-мінологічний характер і тому на них зупинятися не слід . І. Сирота, навпаки, не даючи власного визначення, детально зупиняється на ознаках, які пропонувались до включення у дефініцію пенсії, його міркування щодо недоречності введення окремих з них до визначення поняття "пенсія" і необхідності уточнити інші заслуговують на увагу .
Наведені вище поняття належали до трудових пенсій або до одного з її видів - пенсії за віком, тобто по старості. Спочатку той чи інший до-слідник давав перелік характерних, на його думку, ознак і за допомогою їх модулював саме визначення. Такий підхід, на мій погляд, є вірним.
Як відомо, чинне законодавство до трудових пенсій відносить на-ступні:
1. за віком;
2. по інвалідності;
3. в разі втрати годувальника;
4. за вислугу років.
Для них характерні такі риси:
- пенсія-це платіж, що провадиться державою у грошовому вираженні. Існуюча сьогодні практика видачі пенсії товарами чи послуга-ми є вимушеною тимчасовою акцією держави у перехідний період;
- вказані платежі здійснюються регулярно, тобто періодично у встановлені законом строки. Чинне законодавство передбачає щомісячну виплату пенсій;
- кошти на виплату пенсій виділяються із спеціально створених для цього джерел (страхових фондів, державного бюджету);
- розмір щомісячної пенсії залежить від трудового стажу, заро-бітку, умов праці. При проведенні пенсійної реформи розмір пенсії зале-жатиме від тривалості страхового стажу і величини заробітку, з якого сплачуються внески;
- пенсія призначається лише тоді, коли настає передбачений за-коном страховий випадок (досягнення певного віку, інвалідність, смерть годувальника);
- участь громадян у створенні страхових фондів, з яких випла-чується пенсія;
- коло осіб, які мають право на пенсію, точно окреслене в зако-ні і розширеному тлумаченню не підлягає. До нього належать непрацезда-тні громадяни, а також іноземці та особи без громадянства, котрі на за-конних підставах проживають не території України. Умови, за яких вини-кає суб'єктивне право на відповідний від обов'язкової суспільно корис-ної діяльності шляхом надання матеріального забезпечення, яке може за-мінити основні джерела засобів до існування;
- порядок призначення та виплати пенсій регламентується нор-мативними актами найвищої юридичної сили - законом. Відповідно до ст.92 Конституції України виключно законами визначається основи соці-ального захисту, форми і види пенсійного забезпечення.
Визначення поняття "трудова пенсія" повинно врахувати й ті зміни, що відбуваються сьогодні у пенсійномузаконодавстві. Таким чином, тру-дова пенсія - це залежно від тривалості трудового (страхового) стажу ро-боти і величини заробітку, з якого сплачуються страхові внески, щоміся-чна грошова виплата особі

 
 

Цікаве

Загрузка...