WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Галузева структура економіки України на початку ХХІ століття - Курсова робота

Галузева структура економіки України на початку ХХІ століття - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
з ДРЕ
Галузева структура економіки України на початку ХХІ століття
Зміст
стор.
Вступ ………………………………………………………................................. 3
1. Національна економіка, основи системи галузей та їх класифікація......... 5
2. Загальна характеристика галузевої структури економіки........................... 11
3. Необхідність державного регулювання структурних зрушень у ринковій економіці….......................................................................................................18
4. Перспективи розвитку галузей національної економіки............................. 24
Висновки...…………………………………………………................................ 29
Література………………………………………….............................................. 31
Вступ
Я вважаю, що проблема створення ефективної галузевої структури економіки України на сьогоднішній день є однією з найактуальніших. Після розпаду СССР економіка України успадкувала неефективну галузеву структура, яка не здатна функціонувати в ринкових умовах. А структурні деформації, притаманні українській економіці за часів командно-адміністративної системи, лише посилились в умовах перехідного періоду. Переважна орієнтація на розвиток важкої індустрії спотворила структуру всієї економіки. Занепад легкої і харчової промисловості призвели до того, що Україна не може забезпечити внутрішній ринок товарами першої необхідності.
Зовсім нерозвиненою сьогодні залишається сфера послуг в Україні. ЇЇ частка У ВВП складає лише 35%, тоді як в розвинутих країнах з ринковою економікою цей показник становить 50-60%.
Тому необхідність структурних зрушень в економіці України є надзвичайно важливою. А досягнення ефективності цих процесів вимагає інтенсивного втручання держави. Світовий досвід показує, що в розвинутих постіндустріальних економіках структурна політика завжди відігравала роль у забезпеченні стабільного розвитку. Система державного управління постійно використовувала широкий спектр регуляторних і законодавчих заходів, що дозволяло трансформувати національну економіку для досягнення максимальної ефективності її функціонування.
Метою дослідження курсової роботи було з'ясувати наявний стан галузевої структури економіки України, визначити напрямки її реструктуризації та перспективи розвитку найбільш пріоритетних галузей національної економіки. В роботі застосовувався досвід структурної побудови економіки США та країн ЄС.
При написанні роботи використовувалися різні джерела інформації, серед яких: підручники, періодичні видання ("Економіка України", "Економіст"), Закони України та проекти Кабінету Міністрів України, статистичні збірники та сторінки Інтернету.
Курсова робота складається з чотирьох питань. В першому питанні викладені теоретичні аспекти побудови національної економіки та її галузевої структуризації. В другому питанні аналізувався наявний стан галузевої структури економіки України та були визначені основні проблеми національної економіки. У третьому питанні була описана необхідність державного втручання в процеси структурних зрушень у ринковій економіці враховуючи досвід зарубіжних країн. В четвертому питанні були визначені найбільш перспективні галузі національної економіки та напрямки їх подальшого розвитку. Загальний обсяг курсової роботи - 31 сторінок.
1. Національна економіка, основи системи галузей та їх класифікація
Національна економіка будь-якої країни є продуктом тривалого історичного розвитку. Вона формується століттями в результаті поглиблення суспільного поділу та кооперації праці, грунтується на використанні наявних національних ресурсів і забезпечує реалізацію національних економічних інтересів цієї країни.
Національна економіка або господарство країни - це економічно й організаційно єдина система взаємопов'язаних галузей і сфер діяльності людей, яким властива відповідна пропорційність, взаємообумовлене розміщення на території, обмеженій державними кордонами. [6, c. 60]
Національна економіка характеризується певним рівнем розвитку продуктивних сил, типом економічної системи, характером суспільного відтворення, специфічним господарським механізмом, рівнем життя населення, зовнішньоекономічними зв'язками.
Національну економіку вирізняють серед інших економік такі ознаки:
" зв'язки між господарюючими суб'єктами, обумовлені суспільним поділом праці;
" господарська цілісність;
" спільне економічне середовище, в якому діють суб'єкти господарювання;
" спільна система економічного захисту тощо. [3, c. 53]
Суб'єктами національної економіки є домашні господарства, підприємства і держава. Вони вступають між собою в економічні відносини, що можуть набувати форми вертикальних і горизонтальних зв'язків. Будь-який економічний суб'єкт - домогосподарство, підприємство чи держава - є економічно відокремленим, а отже, має певний економічний інтерес. Діяльність кожного економічного суб'єкта підпорядкована реалізації цього інтересу. Економічні інтереси суб'єктів різні й навіть суперечливі, тому досягти єдності економічних інтересів усіх суб'єктів дуже складно.
Для вивчення національної економіки і вибору механізмів її регулювання національну економіку треба певним чином структурувати, тобто виділити її окремі підсистеми та елементи.
Залежно від напряму аналізу економічних явищ найпоширенішими типами структурування економіки є структура факторів відтворення, галузева структура, структура економіки в розрізі її великих секторів, структура внутрішніх і зовнішніх зв'язків, регіональна структура, структура виробництва й споживання тощо.
Визначальна роль у структурній характеристиці економіки належить її галузевій структурі, пов'язаній зі станом суспільного поділу праці. Суспільний поділ праці означає спеціалізацію людей на виготовленні певних видів продукції або виконанні окремих операцій. Він дає змогу ефективніше використовувати вміння людей і виробничі ресурси. Розрізняють поділ праці двох видів - усередині суспільства й усередині підприємства. Поділ праці всередині суспільства виявляється в існуванні різних галузей і виробництв, а також територіального поділу, тобто спеціалізації регіонів країни, окремих країн тощо. Всередині підприємства поділ праці відбувається між цехами, майстернями тощо. Поділ праці на підприємстві дає змогу розчленувати виробничий процес на багато дрібних спеціалізованих операцій чи завдань.
Важливими факторами суспільного поділу праці на нинішньому етапі розвитку України є багатоукладність і переважно ринковий характер її економіки. Тому традиційний підхід до аналізу

 
 

Цікаве

Загрузка...