WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації - Дипломна робота

Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації - Дипломна робота

Как измерить открытость национального хозяйства // Международная экономика и международные отношения. 1990. -№ 3.
155. Саниахметова Н.А. Регулирование предпринимательской деятельности в Украине: организационно-правовые аспекты. /Одесская гос. Юридическая академия. - О., 1998. - 233 с.
156. Світова економіка та міжнародні економічні відносини. / М.П. Крачило. - К.,1997. - 204 с.
157. Світовий Банк та Україна / Інформаційний бюлетень ООН. //Development Business - New York. - 1998.
158. Сендидж Ч.Г. Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика. Перев. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. Е.М. Пеньковой. - М.: Прогресс, 1989. - 630 с.
159. Сергеев В.П. Внешняя торговля России в ходе экономических реформ. - М., 1994. - 44 с.
160. Сидоров М.М. Внешнеэкономическая политика: как ее обновить? // Экономика и жизнь -№ 49. - 1992.
161. Синецький Б.Ф. Внешнеэкономические операции: организация и техника. - М.: Международные отношения, 1989.
162. Сіскос Е. Европейський союз і проблеми міжнародної економічної інтеграції України. - К., 1998. - 16 с.
163. Скибинський С.В. і інші. Маркетингові аспекти реалізації зовнішньоекономічного потенціалу споживчої кооперації району :Тези доповідей на науковій конференції. - Львів, 1993 р.
164. Скубенко В.П., Постников В.Е. Формирование рыночной организации управления: рекомендации и практика / НАН Украины, Институт проблем рынка и экономико- экономических исследований . - О., 1997. - 35 с.
165. Словник зовнішньоекономічних термінів. - М.: Международные отношения, 1990.
166. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М: Соцэкгиз, 1962. - 684 с.
167. Смыслов Д. В. Международный валютный фонд: современные тенденции и наши интересы. - М.: Финансы и статистика, 1993.
168. Современный маркетинг /В.Е. Хрупкий, И.В. Корнеева. Е.Э Автухова / Под ред. В.Е. Хрицкого. - М.: Финансы и статистика, 1991. - 256 с.
169. Содружество независимых государств. 1996. -160 с.
170. Создание, интеграция, использование информационных ресурсов инновационного развития /Тезисы докладов и сообщений международной конференции 18-19 декабря 1997 г. - К., 1997. - 215 с.
171. Соколенко В.А. Оцінні аспекти залучення вітчизняних і зарубіжних інвестицій в економіку України: Автореферат дис. На… 08.02.02. Харків, 1998. - 18 с.
172. Соколенко С.И. Современные мировые рынки и Украина. - К. , 1994 с.
173. Соколенко С.И. Глобальные рынки XXI столетия: Перспективы Украины. - К., 1998. -568с.
174. Соловьев Б.А. Социально-экономические аспекты исследования спроса /опыт ГДР/ - М.: Мысль, 1984. - 50 с.
175. Ставинский И. Капитализм сегодня и капитализм завтра. - М., 1997. - 160 с.
176. Степанова Т.Н., Горда О.В. Буханевич А.Е. Нові форми співпраці і валютно - фінансові проблеми в міжнародних відносинах. - К., 1991.
177. Стігліц Дж. Економіка державного сектора / А. Олійник., Р. Скільський (пер. з англ.) - К.,1998. - 854 с.
178. Сторчак С. А. Долги и политика. - М.: Финансы и статистика, 1996.
179. США. рынок потребительских товаров и услуг /Академия наук СССР и Института. США и, Канады/ - М.: Наука,1983. - 264 с.
180. Таможенные платежи-98. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. - 275 с.
181. Терехов А.Б. Свобода торговли: анализ опыта зарубежных стран - М.: Экономика, 1991. - 190 с.
182. Тести з курсу "Міжнародні економічні відносини." для студентів економічних фахів ден. і заоч. ф.н. / Є.М. Ворона. КДТЕУ. - К.,1998. - 188 с.
183. Тивончук І.О. Зовнішня торгівля та ефективність соціалістичного відтворення (Питання теорії).- Львів: Вид-во Львів. ун--ту, 1973.- 182 с.
184. Топоркова О.В. Облік і аналіз товароруху у зовнішньоекономічній діяльності торгових підприємств. Автор к. е н. 08.06.04. Х.,1998. - 16 с.
185. Торговое дело: экономика и организация / Л.А. Брагин, Т.П. Данько, Г.Г. Иванов и др. - М., 1997. - 256 с.
186. Трансформация / Экономический бюллетень о странах с переходной экономикой. - № 6.- 1998. -Издание Всемирного банку и Института Уильяма Дэвидсона. - К., 1998. - 40 с.
187. Трансформаційні процеси в господарстві регіонів Східної Європи: Наукові доповіді Міжнародної науково-практичної конференції. Ірпінь,1997.- 135 с.
188. Тэйлор Л. Постсоциалистический переход с точки зрения экономики развития (статья вторая) // Мировая экономика и международные отношения. - 1993.-№. 1.-С. 60-74.
189. Тютин Б. Кроки в майбутне нашої економіки //Україна - бізнес. - № 2. - 1995.
190. Тюхтин В.С. Методологічний аналіз поняття упраління. - М.: 1980.
191. Україна на міжнародній арені // Збірник документа і матеріалів 1991-1995 рр. У двох книгах. - Книга I. - К., 1998. - 734 с.
192. . Україна на міжнародній арені // Збірник документа і матеріалів 1991 - 1995 рр. У двох книгах. - Книга II. - К., 1998. - 494 с.
193. Управління зовнішньоекономічною діяльностю. Нав. посібник для студ. Економ. вузів і факультетів. / А.І. Кредисов, С.М. Береговенко, Г.М, Биков та ін. / А. I. Кредисов (ред.) - К., 1998.- 448 с.
194. Федулова Л.І. Організаційно-економічні моделі багатофункціонального управління виробничою діяльністю на основі сучасного менеджменту. - Миколаїв, 1997. - 170 с.
195. Фечеле З. Директ - маркетинг: Пер. с нем. - М.: Интерэксперт,1998. - 256 с.
196. Фомичев В.И. Международная торговля. - М.: Имфра - М.,1998. - 496 с.
197. Хойер В. Как делать бизнес в Европе. - М.: Прогресс, 1992.
198. Худолій Л.М. Економічний механізм формування та функціонування ринку зерна в Україні / Інститут Аграрної економіки УААН. - К., 1998. - 211 с.
199. Цзе К.К. Методы эффективной торговли: Опыт лучшей торговой фирмы года /Сокр. перев. с англ. Перев. Б.А. Гольдберга. Предисл. Ф.А. Крутикова - М.: Экономика, 1988. - 237 с.
200. Чайковська О.В. Ринкова стійкість торговельних підприємств та її оцінка. Автор к. е. н. 08.07.05. Донецк,1998. - 17 с.
201. Черниченко Г.А., Кузнецова С.В. Организационные структуры управления ВЭД в странах с рыночной экономикой/ НАН Украины, Институт экономики промышленности. - Донецк, 1998.- 17 с.
202. Чижова В.І. Приватизація в Україні: підсумки і проблеми (теоретичні, методологічні та регіональні аспекти)/ С.І. Дорогунцов; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. - К., 1998. - 277 с.
203. Шагалов Г.Л. Внешнеэкономическое сотрудничество СССР в условияхперестройки: механизм, прогнозирование, эффективность/Под ред. С.С. Шаталина - М. :Экономика, 1990. - 240 с.
204. Шагалов Г.Л. Проблемы оптимального планирования внешнеэкономических связей. М. 1986. Теоретические проблемы мирового социалистического рынка. Материалы международной конференции. - М., 1975.
205. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації. . - К., 1997. - 150 с.
206. Шевченко В., Кизименко Ю. Міжнароді фінансові ринки: залучення інвестицій

 
 

Цікаве

Загрузка...