WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації - Дипломна робота

Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації - Дипломна робота

розумінні пов'язана з економією суспільної праці, яка виникає за рахунок того, що, з одного боку, національні витрати на виробництво експортної продукції нижчі за міжнародні, а з іншого - на виробництво продукції ці витрати вищі за міжнародні. Таким чином визначається прямий ефект від зовнішньоекономічної торгівлі.
Непрямий ефект проявляється в тому позитивному впливі зовнішньої торгівлі, який вона чинить на економічний розвиток країни у цілому, включаючи вплив на зміну народногосподарських пропорцій, підвищення промислового потенціалу, рівня технічного забезпечення народного господарства тощо. Оцінка непрямої дії зовнішньої торгівлі на економіку країни на сьогодні поки що не вирішена в теоретико-методологічному аспекті. У цьому зв'язку надзвичайно важливою є проблема кількісної оцінки прямого економічного ефекту від зовнішньої торгівлі.
Оскільки зовнішня торгівля країни включає продаж товарів на експорт та закупівлю імпортної продукції, то й ефективність зовнішньої торгівлі необхідно розглядати з погляду сукупності експортних та імпортних операцій. Тому слід розрізняти ефективність зовнішньої торгівлі як в цілому, так і ефективність експортних та імпортних операцій.
Крім того, умовою ефективності зовнішньоторговельних операцій є економічна безпека країни, яка базується на наявності сукупності ресурсів, що забезпечують відтворення виробництва та системи економіко-соціальних відносин.
Враховуючи багатоаспектність поняття ефективності, розроблена оригінальна модель оцінки ефективності зовнішньоторговельних операцій. Проведені дослідження та запропонована модель базувалися на науковому апараті моделювання оцінки ефективності зовнішньоекономічної політики, що розроблялася в наукових працях Бергетранда, Р. Джонса, Б.Оліна, Е.Хекшера, а також у працях вітчизняних вчених: І.Бураковського, І.Гайдучка, Л.Кістерського, А.Кредісова, Ю. Полунеєва, А. Пірогова, В. Решетняка, А. Філіпенка та інших.
Моделювання оцінки ефективності зовнішньоторговельної політики включає такі основні блоки:
- встановлення параметрів економічної безпеки (екосестейту), системи критичних обмежень та рівнів зовнішньоторговельних чинників забезпеченості екосестейту;
- моделювання взаємозалежностей між зовнішньоторговельними зв'язками, економічним зростанням країни (на підставі факторних пропорцій), попитом та технологією;
- застосування індексного методу вивчення динаміки розвитку зовнішньоторговельних відносин;
- моделювання пропорцій платіжного балансу, бюджету та основних макроекономічних показників країни.
Поняття екосестейту пов'язується зі станом держави, в якому забезпечується стабільність її існування, найбільш сприятливі умови життя її громадян, функціонування та розвитку самої держави.[140]. Стан, у якому держава може розвиватися стабільними темпами, називається станом спокою, який має місце за умов виконання співвідношення:
де ?j, ?j -зусилля держави по нейтралізації, відповідно, зовнішніх та внутрішніх чинників небезпеки;
?j, ?j - зовнішні та внутрішні чинники небезпеки (брак ресурсів, ембарго, демпінгові процеси);
j= 1….p, j=p+1… - відповідно, індекс зовнішніх та внутрішніх чинників небезпеки.
Серед факторів економічної безпеки автор виділив як основні ресурсні параметри безпеки, які визначаються за формулами:
Dit > = Xit + Rit - Qit,
де Dit - показник задоволення потреб в і-тому ресурсі в t-й період шляхом імпорту ресурсів з інших країн;
Xit - наявність і-го ресурса в країні в t-й період;
Rit - резерви і-го ресурса в країні в t-й період, які виникають у зв'язку з вторинною переробкою сировини, економією національних ресурсів в результаті запровадження новітніх технологій тощо;
Qit - потреба в і-му виді ресурсів в країні в t-й період.
Задоволення потреб у ресурсах є основною умовою проведення ефективних зовнішньоторговельних операцій. Проте економіка будь-якої країни може стикатися з ситуацією, коли кінцева продукція, яка випускається національною економікою, несумісна за критерієм якості з продукцією на світових ринках. Таким чином, рівень технології країни має відповідати рівню технології в країнах, що випускають аналогічну продукцію, в протилежному випадку країна, що не дотримується цієї умови, приречена на закріплення сировинної орієнтації імпорту, як це було доведено в попередніх параграфах.
Обмеження щодо закріплення експортної спеціалізації країни на сировині або продукції з низьким рівнем переробки визначається через коефіцієнт технологічності (Кi):
Ki = Ti / ?i,
де Ті - рівень технології виробництва і-го товару, який склався в країні;
?i - рівень технології виробництва і-го товару в світі.
Умови вигідного для країни екпорту продукції передбачають, що значення (Кі) має бути не менше одиниці.
Взаємозв'язок ефективності торгівлі та економіки описується моделлю загальної рівноваги Р. Джонса. Згідно з цією моделлю можна прогнозувати зовнішні умови функціонування економіки, вирішити проблеми оподаткування та уникнення монополізму.
Впровадження ефективних зовнішньоторговельних операцій тісно пов'язане із забезпеченням економічного зростання. Взаємозв'язок ефективності торгівлі та економіки може бути описаний моделлю загальної рівноваги Р. Джонса. Ця модель дає можливість співставити забезпеченість факторами виробництва і можливістю отримання ефекту від торгівлі. Згідно з результатами, отриманими по розрахунках за цією моделлю, можна прогнозувати зовнішні умови функціонування економіки, вирішити проблеми оподаткування та уникнення монополізму.
У матричному вигляді ця модель відображається наступним чином:
| Zr | = | rk | * | Hr | ,
де | Zr | - матриця екзогенних змінних (зміни цін на продукцію, пропозиція факторів виробництва, наприклад, капіталу та праці);
| rk | - " "- матриця витрат на одиницю або часток r- го виду фактора;
| Hr | - ендогенні змінні (обсяги виробництва, ціна r- го виду фактора).
У загальному вигляді система показників ефективності включає узагальнюючі, зведені показники, такі, як народногосподарська, бюджетна ефективність зовнішньої торгівлі, а також часткові показники ефективності експорту та імпорту.
Враховуючи інтереси держави та економічну доцільність експортно-імпортних операцій, розраховують економічну ефективність на народногосподарському рівні. Народногосподарська ефективність зовнішньої торгівлі визначається методом порівняння витрат на виробництво експортних товарів з економією народногосподарських витрат щодо імпорту товарів.
Це положення виходить з того, що потреби народного господарства в різних товарах визначаються не тільки національним виробництвом, але й імпортом. Валютні кошти длякупівлі імпортних товарів отримують за рахунок виробництва товарів на експорт та їх реалізації. Тому ефективність зовнішньої торгівлі на рівні народного господарства визначається порівнянням витрат на вітчизняне виробництво необхідної продукції, яку збираються отримати по імпорту,

 
 

Цікаве

Загрузка...