WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації - Дипломна робота

Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації - Дипломна робота

транснаціональних корпорацій як найбільших інвесторів у нашу економіку, що повинні бути спрямовані на довгострокові проекти в конкурентноспроможні і експортоорієнтовані виробництва.
Зусилля з оптимізації економічного механізму діяльності транснаціональних корпорацій в Україні будуть мати більшу віддачу, якщо відповідатимуть загальній стратегії ринкової трансформації економіки України.
3.3. Впровадження ефективної моделі зовнішньоторговельної політики держави.
Розробка і реалізація ефективної зовнішньоторговельної стратегії передбачає врахування взаємозв'язку закономірностей розвитку світового господарства і трансформації національної економіки. Причому, стан зовнішньої торгівлі значною мірою залежатиме від ефективності механізмів регулювання економіки держави, а масштаби і засоби впливу держави на неї будуть визначатися загальним станом економіки та її структурної перебудови.
Такий розвиток вимагає пошуку ефективної стратегії ринкової трансформації, яка забезпечувала б не деградацію, а стабільний і збалансований розвиток економіки на основі нейтралізації чинників її нинішнього кризового стану.
До основних чинників, які успадковані минулим процесом розвитку країни, належать:
- глибока інтегрованість народногосподарського комплексу України в економічний простір колишнього СРСР та країн Східної і Центральної Європи;
- відставання в рівні лібералізації економічного життя від постсоціалістичних країн, які раніше стали на шлях ринкових перетворень;
- глибина вкорінення стандартів поведінки в умовах планово-розподільчої системи та атрофії ринкових традицій;
- суттєві розбіжності між успадкованим рівнем внутрішніх та світових цін, що, внаслідок ресурсної залежності, мало особливо руйнівні наслідки для України;
- структурна незбалансованість та висока енерго- та ресурсомісткість економіки, недостатня її забезпеченість енергетичними і сировинними ресурсами, яка зумовила залежність від традиційних постачальників з країн СНД;
- технологічне відставання багатьох секторів економіки від розвинених країн.
Однак у перехідних економіках з плином часу розвиток зовнішньої торгівлі все більше залежить від наслідків ринкової трансформації, на хід якої впливають як об'єктивні, так і суб'єктивні чинники.
До перших з них слід віднести незбалансованість національної економіки, розрив традиційних господарських зв'язків, розбіжності між рівнем внутрішніх і світових цін на сировину та енергоносії, економічну політику торговельних партнерів тощо.
Вплив суб'єктивних чинників зумовлюється обраною моделлю реформування економіки та недоліками механізму її реалізації, які полягають у:
- відсутності обґрунтованої стратегії ринкових перетворень та вектора зовнішньоекономічного розвитку, яка враховувала б світовий досвід та специфічні умови України;
- спробах забігання вперед у лібералізації економіки та зовнішньої торгівлі і сліпого копіювання досвіду розвинених країн при відсутності необхідних передумов;
- непослідовності зовнішньоекономічної політики та запізнілому реагуванні на розвиток деструктивних процесів;
- вимушеній орієнтації на торговельну модель зовнішньоекономічних зв'язків, яка посилює сировинний напрямок виробництва і експорту та прискорює деградацію переробних галузей;
- системній неузгодженості бюджетної, податкової, валютно-фінансової та інших складових економічної політики та їх невідповідності потребам ефективної інтеграції національної економіки у світове господарство;
- затримці у впровадженні скоординованої системи захисту внутрішнього ринку і відсутності уваги до підтримки експорту високотехнологічної та наукомісткої продукції;
- блокуванні процесу зміцнення експортного сектора виробництва з подальшою узгодженістю діяльності цих підприємств в рамках України.
Серед численних груп деструктивних факторів розвитку економіки та зовнішньої торгівлі на особливу увагу заслуговують причини внутрішнього походження, нейтралізація яких найбільшою мірою відповідає можливостям держави.
Від комплексної дії переважно внутрішніх факторів залежить фінансове становище на макро- та мікрорівні, ділова активність суб'єктів господарювання, обсяги та ефективність виробництва, насиченість внутрішнього ринку товарами і створення їх надлишків для включення у процес зовнішньоторговельного обміну тощо. Це надає пріоритетного значення зусиллям держави по формуванню сприятливого внутрішнього економічного середовища на основі вибору і реалізації ефективної стратегії ринкового реформування та структурної перебудови економіки і зумовленої нею економічної політики держави [21, с.150].
Суттєво впливають на стан економіки, структуру та ефективність імпортно-експортних операцій і екзогенні чинники: стан світогосподарських відносин, кон'юнктура світових товарних ринків, зовнішньоторговельна політика основних країн-партнерів тощо, - причини дії яких здебільшого знаходяться за межами впливу держави.
Це зумовлює першочергову потребу цілеспрямованого формування такого внутрішнього господарського середовища, яке створювало б сприятливі умови для економічного зростання з урахуванням:
- вихідного стану економіки і передумов її реформування;
- адекватності обраної моделі ринкових перетворень об'єктивним умовам реформування економіки;
- відповідності моделі ринкової трансформації інтересам більшості громадян.
Слід зазначити, що питання про альтернативу нинішній моделі трансформації зовнішньоекономічної діяльності в Україні до цього часу залишається відкритим. Єдине, що не викликає сумніву, це той факт, що проведення практично нерегульованої державою радикальної лібералізації неминуче призводить до поглиблення кризових явищ.
Для подолання причин економічної деградації, започаткування суттєвого перелому в траєкторіях розвитку зовнішньої торгівлі України та забезпечення переходу до стабільного економічного зростання необхідно:
- створити сприятливі умови для інвестування та ефективного і цілеспрямованого використання інвестицій для структурної перебудови економіки, стимулювання вітчизняного товаровиробника, нарощування експортного потенціалу;
- збалансувати доходи та витрати бюджету, зменшити зростання державних боргів;
- зменшити тиск ринку державних зобов'язань на стан валютного та кредитного ринків;
- створити сприятливі умови для забезпечення експортно-імпортної збалансованості;
- підвищити економічну ефективність зовнішньо-економічних операцій.
Враховуючи той факт, що зовнішня торгівля посідає центральне місце в системі зовнішньоекономічних відносин України, основну увагу приділяють розрахункам економічної ефективності зовнішньої торгівлі, а також показникам економічної ефективності за іншими видамизовнішньоекономічної діяльності.
У широкому розумінні під ефективністю зовнішньоекономічних зв'язків розуміють результат від співставлення сукупних витрат і доходів від зовнішньоекономічної діяльності.
Ефективність зовнішньої торгівлі в широкому

 
 

Цікаве

Загрузка...