WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації - Дипломна робота

Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації - Дипломна робота

ринкові і державні регулятори;
- обгрунтовано, що інерційність зовнішньоекономічної стратегії України зумовлена повільними структурними зрушеннями в національній економіці, непослідовністю і суперечливістю ринкових реформ;
- визначені існуючі і потенційні конкурентні переваги українських товаровиробників в експортній орієнтації економіки, а також механізм їх (переваг) реалізації в умовах радикальної модернізації вітчизняного виробництва. При цьому доведено, що оптимізація зовнішньоторговельних операцій України залежить не тільки від ступеня лібералізації зовнішньої торгівлі, але й від конкурентної спроможності і порівняльних переваг партнерів по товарообміну, їх різноманітних можливостей щодо забезпечення необхідними складовими національного і міжнародного виробництв;
- обґрунтована необхідність розробки перспективного механізму зовнішньоторговельної політики, що базуватиметься на концептуальних підходах до структурної перебудови зовнішньоекономічних зв'язків України, розвитку експортного потенціалу країни і впровадження гнучкого механізму регулювання зовнішньоторговельного обміну, підпорядкованого досягненню стратегічних цілей інтеграційного розвитку;
- запропонована модель оцінки ефективності зовнішньоторговельної політики України, яка враховує параметри економічної безпеки, розвиток факторів торгівлі, динаміку умов торгівлі, ключові показники ефективності зовнішньоекономічних відносин, рівень сумісності регіональних та глобальних факторів суспільного виробництва на сучасному етапі розвитку міжнародних економічних відносин, особливості економічних інтересів окремих регіональних об'єднань, мононаціональних структур, співтовариств, галузей, корпорацій, підприємств і організацій, а також найсучасніші тенденції глобалізації світової економіки.
Практичне значення одержаних результатів наукового дослідження полягає в тому, що його положення та висновки можуть бути використані в процесі подальшого вдосконалення механізму зовнішньоторговельної політики України, зокрема, у вдосконаленні її нормативно-правової бази, Департаментом зовнішньоекономічних зв'язків Міністерства економіки країни та відповідними міністерствами та відомствами при оцінці перспектив різних форм і механізмів зовнішньоекономічного співробітництва України, в прогнозах економічних наслідків застосування сучасних інструментів зовнішньоторговельної політики, при підготовці фахівців у галузі організації і управління зовнішньоекономічної діяльності.
Структура та обсяг диплома. Диплом складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Загальний обсяг складає 183 сторінки друкованого тексту, включаючи 10 таблиць і 12 рисунків. Диплом містить список використаних джерел і додатки.
РОЗДІЛ І
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
1.1 Концептуальні засади розвитку зовнішньоторговельних відносин у різних економічних системах
Сучасний етап розвитку світового господарства характеризується поглибленням світогосподарських зв'язків, які ґрунтуються на принципах взаємовигідного економічного співробітництва, взаємоузгоджених економічних інтересів. У цих умовах простежується тенденція тісного зближення національних господарств, що належать до різноманітних економічних систем, з метою поглиблення інтеграційних зв'язків і проведення узгодженої внутрішньої і зовнішньоекономічної політики.
Розвиток сучасних форм міжнародних економічних відносин, диверсифікація зовнішньоторговельних зв'язків у процесі міжнародного розподілу праці визначають підвищення регулюючої ролі держави в цій важливій сфері економіки.
Механізм запровадження зовнішньоторговельної політики у сучасній економічній літературі розглядається як взаємозв'язок двох елементів: національного та міжнародного [42, с.23]. Національну складову визначають як цілеспрямований вплив держави на сферу зовнішньоторговельної діяльності. Характер і напрями такого впливу обумовлені багатьма факторами, зокрема, рівнем розвитку та масштабами національного господарського комплексу, ступенем його інтеграції у світове господарство. Міжнародна складова частина цього механізму являє собою систему узгодженого впливу двох або більше держав на зовнішньоторговельну діяльність або на її окремі сфери (зовнішню торгівлю, експорт та імпорт капіталу, міжнародну міграцію робочої сили тощо). Провідне місце в системі зовнішньоторговельної політики займає національна складова. Це випливає передусім з тієї ролі, яку відіграє держава у регулюванні економіки. Крім того, національний рівень є вихідним моментом у формуванні міжнародної підсистеми механізму регулювання зовнішньоторговельних зв'язків.
В усіх країнах, хоча й різною мірою, держава бере активну участь у розвитку зовнішньоторговельної діяльності [89, с.74]. Вона стимулює чи обмежує розширення цього сектора в цілому, торговельні операції з певними країнами або ж окремі сфери господарства, види продукції та послуг.
Швидке розширення зовнішньоторговельних зв'язків держав світу, яке відбиває процеси поглиблення міжнародного поділу праці, обумовило розвиток і вдосконалення зовнішньоторговельної політики. У сучасних умовах зовнішньоторговельна політика як складова частина економічної політики набуває дедалі більшого значення. Підвищення її ролі узгоджується із розвитком світогосподарських зв'язків в умовах інтернаціоналізації виробництва та капіталу, поглиблення залежності національних економік від зовнішнього ринку. За допомогою зовнішньоторговельної політики держава регулює різноманітні зовнішньоторговельні аспекти її економічних відносин з іншими країнами.
В умовах науково-технічної революції економічний розвиток будь-якої країни все більше залежить від її участі у міжнародному поділі праці. Наочним прикладом цього є процеси, що відбуваються на Заході, де промислово розвинені країни свідомо йдуть на стирання економічних, а часто і політичних кордонів, створюють управлінські надбудови, основним завданням яких стає, у тому числі, формування сприятливих умов для досягнення свободи руху товарів, капіталів, технологій, послуг, робочої сили і т.п. з метою вирівнювання рівнів економічного розвитку окремих країн на основі спеціалізації і науково-технічної кооперації.
Процес інтернаціоналізації господарства та розширення міжнародних зв'язків, з одного боку, виражається у збільшенні їх масштабів, з іншого - призводить до розвитку традиційних і виникнення цілком нових форм здійснення зовнішніх економічних відносин.
Однак, реалізація переваг міжнародного поділу праці, як і раніше, здійснюється в основному за допомогою каналів зовнішньої торгівлі, яка, у свою чергу, нерозривно пов'язана з іншими формами зовнішньоекономічної діяльності, такими, як кооперація і спеціалізація виробництва, створення спільних підприємств різних видів і форм, науково-технічне співробітництво, економічне і технічне сприяння тощо.
Міжнародний поділ праці здійснюється за допомогою зовнішньоекономічних зв'язків

 
 

Цікаве

Загрузка...