WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації - Дипломна робота

Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації - Дипломна робота

виявлення концептуальних засад розвитку зовнішньоторговельних відносин та специфічних закономірностей регулювання зовнішньоторговельної політики, розробка науково-теоретичних і практичних аспектів вдосконалення механізму зовнішньоторговельної політики в умовах ринкової трансформації та визначення основних напрямів підвищення ефективності зовнішньоторговельної політики України в умовах поєднання протекціонізму та лібералізації зовнішньоекономічних зв'язків.
Для досягнення поставленої мети передбачено розв'язання наступних завдань теоретичного, методичного і практичного характеру:
- виявити концептуальні засади розвитку зовнішньоторговельних відносин в різних економічних системах;
- розкрити сутність, структуру та інструменти сучасної зовнішньоторговельної політики ;
- визначити умови формування нової концепції розвитку зовнішньоторговельних відносин країн з перехідною економікою;
- виявити основні суперечності поєднання лібералізму і протекціонізму в зовнішньоекономічній політиці різних країн світу;
- показати особливості розробки та реалізації зовнішньоторговельної політики України в умовах формування ринкових механізмів управління та господарювання;
- охарактеризувати макроекономічні чинники регулювання в зовнішньоторговельній сфері держави;
- виявити регіональний механізм здійснення експортно-імпортної політики України;
- визначити стратегічні напрями розвитку зовнішньоторговельної політики України;
- аргументувати необхідність посилення ролі зовнішньоторговельних факторів у розвитку зовнішньоекономічної стратегії країни;
- довести необхідність забезпечення експортно-імпортної збалансованості і поліпшення конкурентних переваг України на світовому ринку для ефективної участі країни в сучасних світогосподарських зв'язках;
- визначити основні напрями підвищення ефективності та впровадження нової моделі зовнішньоторговельної політики як головного чинника реалізації інтеграційної стратегії України.
Об'єктом дослідження є теоретичні аспекти розробки зовнішньоторговельної політики як регулюючого механізму оптимізації зовнішньоекономічних зв'язків України в умовах ринкової трансформації.
Предметом дослідження дипломної роботи є зовнішньоторговельна політика, інструментарій і специфічні закономірності її організації та запровадження в Україні в умовах перехідної економіки.
Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складає логіко-діалектичний метод пізнання явищ і процесів у сучасних світових і національних економіках. Дослідження побудовано на основі використання методів системного аналізу, макро- і мікроекономічного аналізу, індукції і дедукції, а також визначення системи прямих і зворотніх зв'язків у процесі взаємодії різних національних економік в системі сучасного світового господарства. В роботі використані також спеціальні методи, зокрема: метод графічного аналізу - при вивченні доцільності використання інструментів зовнішньоторговельної політики; метод угруповань - при аналізі сучасного стану зовнішньоекономічних зв'язків країни, оцінці світових тенденцій розвитку зовнішньоекономічних відносин; метод моделювання - при розробці моделі оцінки ефективності зовнішньоторговельної політики держави.
Теоретичною основою дослідження є фундаментальні праці вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, у яких розглядаються проблеми структурних перетворень зовнішньоекономічної стратегії і політики країн з перехідною економікою, закономірності і особливості регулювання зовнішньоекономічних зв'язків в умовах глобалізації світогосподарських зв'язків.
Інформаційну базу дослідження складають законодавчі акти України щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності, офіційна статистична звітність Держкомстату України, Департаменту зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі, дані міжнародних організацій (ООН, Європейського центру макроекономічного аналізу України, документи Євростату), регіональних (обласних) державних адміністрацій і статистичних управлінь, дані і висновки, опубліковані в економічних дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених, практиків, а також матеріали періодичної преси.
Наукова новизна результатів, одержаних здобувачем самостійно в ході проведення дослідження, визначається наступним:
- узагальнено специфічні закономірності реалізації зовнішньоторговельної політики в умовах лібералізації економіки і доведено, що однією з таких закономірностей є встановлення пріоритетів географічної орієнтації, регіональна та структурна перебудова зовнішньоекономічних зв'язків України;
- доведено, що при розробці зовнішньоторговельної політики України слід враховувати специфічні особливості пострадянського характеру розвитку перехідної української економіки. Особливості включення України в систему радянських економічних, соціальних, виробничих та інших зв'язків, на думку автора, увійшли в протиріччя з процесом лібералізації зовнішньоекономічних відносин, запровадженням різноманітних моделей зовнішньоекономічного розвитку з метою одержання найбільш ефективного результату включення країни у світовий економічний простір;
- доведено доцільність трактування зовнішньоторговельної політики держави як системи заходів, спрямованих на досягнення високої ефективності економіки і певних, передусім, конкурентних переваг на світовому ринку. Саме така політика стала визначальним елементом моделей і регулюючих механізмів соціально-економічної трансформації не тільки національних економік перехідного типу, але й всієї системи світового співтовариства;
- сформульовано основні критерії і макроекономічні умови вибору стратегії зовнішньоторговельної політики з посиленням протекціоністських або ліберальних заходів;
- визначено, що специфічними рисами політики перехідного протекціонізму в Україні є непрозорість національної економіки, фіскальний, а не стимулюючий механізм чинної податкової системи, нестабільність нормативно-правової та законодавчої бази, великі масштаби тіньової економіки;
- обгрунтовано напрями подальшої лібералізації зовнішньоторговельної політики України як визначального чинника реалізації зовнішньоекономічної стратегії держави, зокрема, створення прозорої системи організації регулювання зовнішньоторговельної політики.;
- аргументовано, що сформована модель зовнішньоекономічних відносин нашої держави є внутрішньо суперечливою і поєднує в собі протиріччя як експортоорієнтованої, так і імпортозаміщуючої політики;
- обгрунтовано систему показників, що формують модель ефективного регулювання зовнішньоторговельних операцій в умовах перехідної економіки України. Серед них: показники економічної безпеки держави, показник економічної ефективності експорту і імпорту, валютна ефективність експорту і імпорту, індекс "умов торгівлі" як синтетичний показник ефективності зовнішньої торгівлі, бюджетний показник експорту і імпорту та інші;
- доведено, що нові стратегія і тактиказовнішньоекономічного вектора розвитку України повинні поєднувати

 
 

Цікаве

Загрузка...