WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державне регулювання зовнішньоеко-номічної діяльності - Реферат

Державне регулювання зовнішньоеко-номічної діяльності - Реферат

Національний банк України. Згідно з цими умовами інвестиції за кордон можуть здійснюва-тись за рахунок власних коштів інвестора. Дозволяється інвестувати й бюджетні кошти, але тільки на підставі рішення Верховної Ради Украї-ни. Забороняється використовувати на такі цілі кредити, отримані від уповноважених або іноземних банків.
Одним з видів міжнародного руху капіталів є експорт позичкового капіталу, який виступає у формі міжнародного кредиту. Міжнародний кредит - це економічні відносини, що виникають між державами, іно-земними комерційними банками та фірмами з метою позичання валют-них або товарних ресурсів на умовах повернення їх у визначені строки та сплати винагороди (процентів) за користування. Іноземні кредити є важливим інструментом фінансування зовнішньої торгівлі, проведення комплексної модернізації та реконструкції підприємств, підтримування стабільності міжнародних розрахунків.
Залежно від суб'єктів кредитних відносин розрізняють такі види міжнародного кредиту: міжнародний кредит між фірмами різних країн як різновид комерційного кредиту, банківський кредит у зовнішній тор-гівлі, міждержавні (міжурядові) кредити, кредити регіональних банків розвитку, кредити міжнародних та валютно-фінансових організацій. За видами кредити поділяють на товарні, які експортери надають своїм по-купцям; валютні, що надаються банками в грошовій формі. Залучення іноземних кредитів є нормальним явищем у світовій практиці, а для України нині вони просто необхідні з огляду на складну економічну си-туацію. Дефіцит обігових коштів та брак платоспроможного попиту на вітчизняну продукцію, значний розвиток бартеру (товарообмінних опе-рацій) не дають змоги підняти виробництво на економічно обгрунтова-ний рівень, що унеможливлює покриття дефіциту державного бюджету за рахунок податкових та інших надходжень. Протягом останніх років в країні спостерігається перевищення імпорту товарів та послуг над екс-портом, що виснажує валютні резерви, спричиняє девальвацію націона-льної валюти, призводить до дефіциту поточного рахунку платіжного балансу. Крім того, Україна є надто залежною від товарів критичного імпорту, насамперед імпортованих енергоносіїв. Тому наша країна пот-ребує залучення зовнішніх фінансових ресурсів і ще тривалий час буде активним споживачем іноземного капіталу.
Порядок залучення та пріоритетні напрями використання інозем-них кредитів регламентуються відповідними законами та постановами уряду. Згідно з цими документами вповноваженими щодо залучення кредитів установами є Кабінет Міністрів України або Верховна Рада України. Кабінет Міністрів України має право залучати іноземні креди-ти в тому разі, коли Законом України "Про державний бюджет" на від-повідний рік для покриття дефіциту державного бюджету визначені джерела фінансування. У разі, коли одержання позик від іноземних держав, банків і міжнародних організацій не передбачене Державним бюджетом, прийняття рішень про одержання кредитів та здійснення ко-нтролю за їх використанням належить до повноважень Верховної Ради України. Свою згоду на таку позику та надання повноважень уряду на її залучення Верховна Рада України підтверджує ухвалою окремого За-кону "Про ратифікацію угоди про залучення іноземного кредиту".
Основним документом, що регулює відносини в галузі іноземного кредитування, є постанова Кабінету Міністрів Україні від 5 травня 1997р. №414 "Про впорядкування залучення і використання іноземних кредитів, повернення яких гарантується Кабінетом Міністрів України, вдосконалення системи залучення зовнішніх фінансових ресурсів та об-слуговування зовнішнього державного боргу". Вона встановлює поря-док залучення іноземних кредитів для фінансування проектів пріоритет-них напрямів розвитку економіки країни та надання платіжних гарантій Кабінетом Міністрів України для забезпечення зобов'язань юридичних осіб - резидентів за іноземними кредитами.
Юридичні особи - резиденти, які отримали такі гарантії несуть повну відповідальність за повне та своєчасне погашення кредиту, сплати процентів за користування ним, а також сплати комісійних. Контроль за цільовим та ефективним використанням і своєчасним погашенням креди-тів здійснюється центральними органами виконавчої влади відповідно до галузі, Кабінетом Міністрів України, Мінфіном, Мінекономіки та ін-шими державними органами.
Світове господарство розвивається. Зараз все сильніше і сильніше відчувається тенденція глобальної інтеграції, необхідність розширення участі країн у міжнародних зв'язках. Для реалізації цього потрібно: по-дальше удосконалювання тарифної політики; розробка системи мір державної підтримки експорту, а також проведення активних стабілізу-ючих дій в області кредитно-грошової політики й обмінного курсу. Тоб-то мова тут йде про комплексне державне регулювання зовнішньоеко-номічної діяльності, причому в це заняття насамперед вкладається ціле-спрямований механізм системи заходів підвищення економічного доб-робуту держави, шляхом підтримки конкурентноздатних національних виробництв на зовнішніх ринках і залучення капіталу для організації нових ефективних підприємств всередині країни. Важливість роздержа-влення усіх відносин при переході від планової системи до ринкової, породжує помилкове представлення про, необхідність усунення держави із сфери економічних перетворень. Те відбулось в реальності, зокрема в російській перехідній економіці, це применшення ролі держави в надії на всесильну творчу роль ринку, привело до додаткових витрат і труд-нощів у трансформаційному процесі.
На ділі, роль держави при деякій зміні його функцій у перехідній економіці зростає. Якщо в колишній системі всесильна тоталітарна дер-жава в зовнішньоекономічній сфері, насамперед здійснює функцію збе-реження сформованої і планової економіки, яка роз'їдається кризою, що поширюється, то в перехідному процесі воно закликано активно сприяти формуванню нової майбутньої системи, шляхом регулювання зовніш-ньоекономічної діяльності - однієї з найважливіших складових економі-ки. Адже, один з найбільш потенційних шляхів "порятунку і процвітан-ня" національної економіки - це інтеграція національної економіки у сві-тове господарство і зовнішню торгівлю.
Тому, у своїй роботі явирішив розкрити методи регулювання ЗЕД, щоб ясніше вималювалося різноманіття ефективних заходів удо-сконалення регулювання зовнішньоекономічної діяльності, але для фо-рмування комплексної скоординованої системи необхідні подальші кро-ки в області експортної, митної, податкової політики і організаційного сприяння зовнішньоторговельним операціям. Тільки в цьому випадку зовнішньоекономічна діяльність з підручного і малоефективного засобу зведення поточних і хронічних дефіцитів у багатьох державах, стане мо-гутнім каталізатором росту народного добробуту, підйому економіки, стимулом науково-технічного прогресу.
Література
1. Закон України "Про зовнішьоекономічну діяльність".
2. Закон України "Про єдиний митний тариф".
3. Закон України "Про режим іноземного інвестування"
4. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економі-ки. Навчальний посібник. К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.
5. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник / С.М.Чистов, А.Є.Никифоров, Т.Ф.Куценко та ін. - К.: КНЕУ, 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...