WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державне регулювання зовнішньоеко-номічної діяльності - Реферат

Державне регулювання зовнішньоеко-номічної діяльності - Реферат


Реферат на тему:
"Державне регулювання зовнішньоеко-номічної діяльності"
План
Вступ
1. Засади зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
2. Види регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Висновок
Література
Міжнародні економічні відносини є однією з найбільш динамічно розвинутих сфер економічного життя. Економічні зв'язки між держава-ми мають багатовікову історію. Протягом сторіч вони існували перева-жно як зовнішньоторговельні, вирішуючи проблеми забезпечення насе-лення товарами, що національна економіка робила неефективно чи не робила зовсім. У ході еволюції зовнішньоекономічні зв'язки переросли зовнішню торгівлю і перетворилися в складну сукупність міжнародних економічних відносин, - світове господарство. Процеси, що відбувають-ся в ньому, торкаються інтересів усіх держав світу. І, відповідно, усі держави повинні регулювати свою зовнішньоекономічну діяльність, щоб досягти дотримання в першу чергу своїх інтересів. Світовий досвід свідчить, що навіть у промислово розвинутих країнах існує об'єктивна необхідність державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Держава насамперед, закликана, захищати інтереси своїх виробників, вживати заходів для збільшення обсягів експорту, залучення іноземних інвестицій, збалансування платіжного балансу, валютного регулювання, і, що особливо важливо, - приймати законодавчі акти, що встановлю-ють правила здійснення ЗЕД, і контролювати їх неухильне дотримання.
Зовнішньоекономічна діяльність стає усе більш важливим факто-ром розвитку народного господарства та економічної стабілізації нашої країни. Зараз немає практично жодної галузі в промислово розвитих країнах, що не була б втягнута в сферу зовнішньоекономічної діяльнос-ті.
На всіх історичних етапах розвитку держави зовнішньоекономічна діяльність впливала на вирішення економічних проблем на різних рів-нях: народного господарства в цілому, окремих регіонів, об'єднань, під-приємств. Як частина загальної структури народного господарства, зо-внішньоекономічна діяльність впливає на удосконалювання внутріш-ньогосподарських пропорцій, розміщення і розвиток виробничих сил. Ще жодній країні не вдалося створити здорову економіку, ізолювавшись від світової економічної системи.
Ось чому ця тема актуальна сьогодні, коли все більша кількість пі-дприємств залучається у ЗЕД і на їхньому шляху виникають безліч про-блем. Для мене найбільший інтерес, при виборі теми, представила її ак-туальність стосовно України.
Повноцінне функціонування економіки жодної країни не може від-буватися без розвинутої системи зовнішньоекономічних зв'язків. Вклю-чення національної економіки в систему світових господарських проце-сів позитивно впливає на розвиток економіки країни, сприяє підвищен-ню технічного рівня виробництва, раціональному використанню приро-дно-сировинних ресурсів, ліквідації дефіциту окремих товарів, а відтак і підвищенню рівня життя населення.
Зовнішньоекономічна діяльність - це заснована на взаємовигід-них економічних відносинах діяльність у галузі міжнародної торгівлі, руху капіталів, міграції робочої сили, передачі технологій. У всіх краї-нах, а особливо в країнах із перехідною економікою, де сталася широка лібералізація зовнішньоекономічної діяльності, її державне регулювання є об'єктивною необхідністю. Таке регулювання спрямоване на забезпе-чення захисту інтересів країни та суб'єктів її зовнішньоекономічної дія-льності, створення для останніх рівних можливостей розвивати всі види підприємницької діяльності та напрями використання доходів і здійс-нення інвестицій, на розвиток конкуренції та ліквідацію монополізму.
До головних цілей державного регулювання зовнішньоекономіч-ної діяльності в Україні належать:
" забезпечення збалансованості економіки та рівноваги внут-рішнього ринку країни;
" стимулювання прогресивних структурних змін в економіці;
" створення найбільш сприятливих умов для залучення націо-нальної економіки в систему світового поділу праці;
" наближення до ринкових структур розвинутих зарубіжних країн.
Регулювання такої діяльності здійснюється за допомогою законів України, актів тарифного та нетарифного регулювання, економічних за-ходів оперативного регулювання (валютно-фінансових, кредитних та ін.), рішень недержавних органів управління економікою, які ухвалю-ються відповідно до їхніх статутних документів, договорів, що уклада-ються між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.
Основними видами зовнішньоекономічної діяльності є зовнішня торгівля, фінансово-кредитні операції, підприємницька діяльність, нау-ково-технічна кооперація з іноземними підприємцями, надання їм різ-номанітних послуг. Ці напрями діяльності регулюються, з одного боку, державою в особі її органів, а з іншого - недержавними органами управління економікою (біржами, торговельними палатами, спілками тощо) та самими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на підставі укладених між ними координаційних угод.
Органи державного управління, що здійснюють свої функції на макрорівні, поділяються на:
" загальнодержавні структури, які регулюють діяльність усіх су-б'єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форм власності та територіального розміщення. До них належать Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Національ-ний банк, Державний митний комітет, Антимонопольний комі-тет. У компетенцію Верховної Ради України входить ухвалення та зміна законів, затвердження основних напрямів зовнішньое-кономічної політики та структури органів державного регулю-вання зовнішньоекономічної діяльності, укладання міжнародних угод, установлення спеціальних режимів зовнішньоекономічної діяльності тощо. Кабінет Міністрів України визначає методи здійснення зовнішньоекономічної політики країни, координує діяльність міністерств та комітетів з регулювання зовнішньоеко-номічної діяльності, ухвалює нормативні акти з питань такої ді-яльності, укладає міжнародні угоди та ін. Національний банк регулює курс національної валюти, проводить розрахунки за отриманими державними кредитами та боргами, здійснює вико-ристання золотовалютного резерву країни. Міністерство еконо-міки забезпечує проведення єдиної зовнішньоекономічної полі-тики, координує зовнішньоекономічну діяльність суб'єктів підп-риємництва та контролює додержання ними умов міжнародних угод, уживає заходів нетарифного регулювання зовнішньоеко-номічної діяльності. Державний митний комітет здійснює митний контроль в країні, а Антимонопольний комітет контролює доде-ржання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності антимоно-польного законодавства.
" До територіальних органів державного регулювання зовніш-ньоекономічної діяльності належать місцеві Ради народних де-путатів та їхні виконавчі й розпорядчі органи, а також територі-альні підрозділи органів державного регулювання зовнішньое-кономічної діяльності. Місцеві Ради народних депутатів та їхні виконавчі органи можуть виконувати свої зовнішньоекономічні функції лише через створені нимизовнішньоекономічні органі-зації, які мають статус юридичної особи, і лише щодо суб'єктів підприємництва, розміщених на їхній території. Державні орга-ни територіального регулювання зовнішньоекономічної діяль-ності створюються за погодженням з місцевими Радами народ-них депутатів у межах

 
 

Цікаве

Загрузка...