WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → 1. Характеристика і функції центральних і місцевих органів державного регулювання. 2. Баланс грошових доходів і витрат населення - Контрольна робота

1. Характеристика і функції центральних і місцевих органів державного регулювання. 2. Баланс грошових доходів і витрат населення - Контрольна робота

влади. Функції багатьох міністерств і відомств потребують чіткішого визначення, повнішого пристосування до умов ринку, що формується, об'єднання і переходу до функціонального управління. Діяльність міністерств треба сконцентрувати на формах впливу, адекватних ринку: укладанні контрактів на постачання продукції для державних потреб, делегуванні повноважень з управління та розпорядження власністю, управлінні державними пакетами акцій, аналітико-прогнозній функції, управлінні кадрами, координації діяльності підприємств. Отже, функції які виконують міністерства щодо державного регулювання в умовах ринкової економіки, змінюються (табл. 1).
Функції виконавчої влади державного управління економікою в регіонах виконують місцеві державні адміністрації. Вони підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня та районним і обласним радам, відповідно до повноважень. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують таке: виконання державних та регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях комплексного проживання корінних національностей і національних меншин -їхнього національно-культурного розвитку; підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів. У складі державних адміністрацій є низка функціональних та галузевих відділів і управлінь, які регулюють розвиток окремих галузей та сфер діяльності на території регіону. Частина відділів і управлінь перебуває у подвійному підпорядкуванні: органу центральної виконавчої влади та безпосередньо органам місцевого самоврядування.
Таблиця 1
Функції міністерств
Попередня система В умовах ринкової економіки
Підбір, розставляння, підвищення культурного і кваліфікаційного рів-ня кадрів Підбір і розставляння кадрів директорського корпусу на державних підприємствах
Техніко-економічне планування ви-робництва Планування виробництва на державних та регулювання на приватних підприємствах
Оперативне управління господар-ською діяльністю -
Технічний розвиток і технічна під-готовка виробництва Координація перспективного розвитку галузі
Контроль якості продукції -
Наукова організація праці і заро-бітної плати Методологія регулювання праці і заробітної плати
Матеріально-технічне постачання -
Організація збуту готової продукції Проведення маркетингу
Облік виробництва Організація обліку і звітності
Фінансове забезпечення діяльності підприємств і організацій Регулювання фінансової діяльності підприємств і організацій
Технічне й організаційно-госпо-дарське обслуговування виробни-цтва галузі
Соціально-побутове обслуговуван-ня робітників галузі -
- Аналіз виробничо-господарської діяльності
- Контроль охорони довкілля
- Проведення інституціональної політи-ки держави
2. Баланс грошових доходів і витрат населення
Для розрахунків грошових доходів складають баланс грошових доходів і витрат населення. Цей баланс відображає обсяг і джерела грошових надходжень, обсяг і структуру їхніх витрат, співвідношення між грошовими доходами населення, роздрібним товарообігом, обсягом платних послуг і заощаджень (див. табл.1).
Таблиця 1. Баланс грошових доходів і видатків населення
Показники Звіт Очікуване виконання (оцінка) Проект
Доходи
1. Доходи робітників і службовців підприємств та організацій
2. Доходи від підприємницької діяльності, спрямовані на особисте споживання
3. Грошові доходи колгоспників (членів селянських спілок)
4. Надходження від продажу продуктів сільського господарства
5. Трансфертні платежі
6. Надходження з фінансової системи
7. Гроші, одержані за переказами з-за кордону
8. Інші доходи
Перевищення витрат над доходами
Видатки і заощадження
1. Купівля товарів і оплата послуг
2. Обов'язкові платежі та добровільні внески
3. Приріст вкладів, придбання облігацій та інших цінних паперів
4. Придбання акцій і нерухомості
5. Гроші, відправлені за кордон
6. Інші витрати і збереження
Усього грошових видатків і заощаджень
Перевищення доходів над видатками
На підставі балансу визначають рівень забезпечення населення готівкою, задають головні параметри для розрахунку показника емісії грошей. Баланс характеризує середній рівень достатку населення, дає змогу визначити реальні доходи, загальний обсяг платоспроможного попиту, розрахувати показники інфляції тощо.
Інформацію для розробки балансу надають Міністерство статистики, Міністерство фінансів, Національний банк. Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, інші позабюджетні державні та суспільні фонди, які є учасниками готівкового грошового обігу.
У процесі розрахунку грошових доходів робітників та службовців підприємств і організацій враховують грошові доходи населення, одержані в державних, кооперативних, спільних, орендних, акціонерних, приватнихпідприємствах і громадських організаціях, в інших установах, закладах, фондах тощо, а також доходи від підприємницької діяльності.
Стаття "Грошові доходи колгоспників (членів селянських спілок)" охоплює грошові доходи членів сільськогосподарських, риболовецьких колгоспів, а також заробітки працівників, залучених до сільськогосподарських робіт у колгоспах.
Розраховуючи надходження від продажу продуктів сільського господарства, враховують виторг від продажу сільгосппродуктів заготівельним організаціям у порядку державних закупівель, а також такі надходження: від продажу продукції сільського господарства державним підприємствам і організаціям для потреб торгівлі, промислової переробки і громадського харчування (крім держзакупівель); від продажу продуктів сільського господарства споживчій кооперації за домовленими цінами, продуктів сільського господарства на колгоспному ринку; від продажу худоби і сільськогосподарської продукції колгоспам та державним господарствам.
До статті "Трансфертні платежі" входять усі види одержуваних пенсій, допомог, стипендій та інших видів соціального забезпечення, отриманих через бюджет, спеціально створені соціальні позабюджетні фонди та інші джерела.
Надходження з фінансової системи охоплюють грошові виплати з державного страхування, позики, виграші, погашення позик, дивіденди, марку під час купівлі-продажу валюти тощо.
До складу витрат належать усі грошові витрати населення на придбання товарно-матеріальних цінностей, оплати послуг, купівлю цінних паперів, сплату обов'язкових податків і зборів.
До статті "Придбання товарів і оплата послуг" входять грошові витрати населення на закупівлю товарів у державній і недержавній торгівлі, на колгоспних ринках; на оплату послуг, наданих державними, громадськими, приватними та іншими підприємствами, які займаються обслуговуванням населення. До обов'язкових платежів та добровільних внесків належать грошові витрати населення на сплату податків, платежів зі страхування, внесків до різних фондів і організацій, повернення кредитів, позик та інших добровільних і обов'язкових платежів.
Стаття "Приріст вкладів, придбання облігацій та інших цінних паперів" відображає грошові витрати населення, спрямовані на приріст вкладів в ощадних та комерційних банках, придбання державних облігацій, сертифікатів.
До статті "Придбання акцій і нерухомості" належать грошові витрати населення на придбання акцій державних, приватних суб'єктів господарської діяльності, а також нерухомості.
Використана література
1. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки: Підручник. - К., 1995.
2. Державне управління: теорія і практика /За ред. проф. В.Б. Авер'янова. - К., 1998.
3. Панасюк Б.Я. Прогнозування та регулювання розвитку економіки. - К., 1998.
4. Філіпенко А.С., Сивашов Ю.Д Економічні стратегії України: дискусія інтелектуалів. /За ред. В.П.Резнікова. -К., 1998.
5. Формування ринкових регуляторів в перехідній економіці України. /В.І.Кононенко, М.М. Шаблиста та ін. - К., 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...