WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Органи фінансового контролю - Контрольна робота

Органи фінансового контролю - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
НА ТЕМУ:
"Органи фінансового контролю"
ПЛАН
ВСТУП
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
2. ВИДИ ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ,
ЯКІ ЙОГО ПРОВОДЯТЬ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ВСТУП
Фінансовий контроль - одна з найважливіших функцій державного управління. Його призначення полягає у сприянні реалізації фінансової політики держави, забезпеченні процесу формування і ефективного використання фінансових ресурсів у всіх ланках фінансової системи. Об'єктом фінансового контролю є всі господарські операції, які здійснюються з використанням коштів на цілі економічного і соціального розвитку.
Оскільки фінансові ресурси не є невичерпними, то виникає органічна необхідність у існуванні фінансового контролю, який спрямований, передусім, на раціональне використання бюджетних коштів і коштів централізованих і децентралізованих фондів цільового призначення, фінансової дисципліни в господарських структурах.
Як специфічна об'єктивно необхідна функція держави контроль розподіляється між різними частинами економічної системи відповідно до місця їх у цій системі і з урахуванням особливостей сфер суспільного життя, в яких вона здійснюється. На сучасному етапі стратегічна лінія розвитку політичної системи суспільства полягає у вдосконаленні демократії, у більш повному здійсненні самоуправління народу на підставі активного і дійового впливу трудящих у вирішенні питань державного і громадського життя.
Розвиток вільного економічного підприємництва з різними формами власності в Україні зумовив формування нового виду економічного контролю - незалежного аудиторського. На відміну від фінансового контролю, який здійснюється від імені держави різними контролюючими органами, аудиторський контроль проводять незалежні організації на договірних засадах. Спочатку аудит був лише знаряддям перевірки і підтвердження достовірності бухгалтерських документів і звітів, а потім він став системно орієнтованим видом у фінансовому контролі.
1. Характеристика органів,
які здійснюють фінансовий контроль
Функції фінансового контролю поширюються на економічну діяльність усіх ланок народного господарства. За організаційними формами фінансовий контроль в Україні поділяють на державний, муніципальний, незалежний і контроль власника.
Державні органи, які здійснюють функції економічного контролю, такі: Фонд державного майна України, Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України, Міністерство праці України, Міністерство статистики України, Національний банк України.
Спеціалізовані органи контролю - Державний комітет України по стандартизації, метрології та якості продукції (Держстандарт України), Державна інспекція України по захисту прав споживача, Державна інспекція України по контролю за цінами.
Муніципальний контроль - місцеві Ради народних депутатів та їх комісії.
Незалежний контроль - аудиторський, створюється на госпрозрахункових засадах.
Контроль власника - внутрішньосистемний, внутріш-ньогосподарський.
Організаційні форми фінансового контролю в Україні подано на рис. 1.
Міністерство економіки України контролює виконання планів економічного і соціального розвитку держави, затверджених Верховною Радою України, виявляє відхилення від заданих параметрів розвитку окремих галузей народного господарства та вживає заходів щодо за-побігання їм.
Міністерство фінансів України та його місцеві органи здійснюють контроль за своєчасним виконанням підприємствами і організаціями зобов'язань перед бюджетом по внесках платежів (податки на прибуток (доход), додаткову вартість, заробітну плату працівників та ін.). Контролює правильне і економне витрачання бюджетних коштів, а також додержання фінансової дисципліни організацій, що перебувають на державному бюджеті. Здійснює свої функції Міністерство фінансів України через Головну державну податкову інспекцію і Державну контрольно-ревізійну службу в Україні.
Головна державна податкова інспекція Міністерства фінансів України та її органи на місцях контролюють додержання законодавства про податки, правильність обчислення, повноту і своєчасність внесення до бюджету податків та інших платежів, встановлених законодавством України.
Фонд державного майна України (далі Фонд) є державним органом, який здійснює державну політику в сфері приватизації державного майна, виступає орендодавцем майнових комплексів, що є загальнодержавною влас-ністю. Підпорядкований він у своїй діяльності і підзвітний Верховній Раді України.
Основними завданнями Фонду є:
- захист майнових прав України на її території та за кордоном;
- реалізація прав розпорядження майном державних підприємств у процесі приватизації їх, створення спільних підприємств;
- здійснення повноважень щодо організації та проведення приватизації майна підприємств, яке перебуває у загальнодержавній власності, а також щодо орендодавця майна державних підприємств і організацій, Їхніх структурних підрозділів;
- сприяння процесові демонополізації економіки і створенню умов для конкуренції виробників.
?
Мал. 1. Організаційні форми фінансового контролю в Україні
Державна контрольно-ревізійна служба в Україні та її органи на місцях контролюють додержання фінансової дисципліни підприємствами і організаціями за територіальним поділом витрачання коштів із державного бюджету на соціальні потреби, утримання органів державного управління та ін.
Міністерство праці України контролює додержання законодавства з питань праці та заробітної плати в галузях народного господарства, тарифних угод з оплати праці механізму регулювання фонду оплати праці. Крім того, Мінпраці України розробляє і затверджує нормативні документи з питань регулювання зайнятості населення, використання праці та її оплати.
Міністерство статистики України контролює за даними звітності збалансованість ринку товарами, виконання програм економічного і соціального розвитку держави і окремих регіонів, наявність товарних, матеріальних, трудових та інших ресурсів, необхідних для населення і роз-витку народного господарства, здійснює вибіркові контрольні переписи ресурсів тощо.
Урядом України надано право Мінстату України здійснювати контроль за виконанням міністерствами, державними комітетами і відомствами, концернами, асоціаціями, а також підпорядкованими їм підприємствами і об'єднаннями законодавства і нормативних актів з питань статистики, обліку і звітності, забезпечення достовірності державної звітності, давати обов'язкові для виконання вказівки з усунення виявлених недоліків. Крім того, Мінстат України має право одержувати від органів управління, підприємств і об'єднань статистичну і бухгалтерську звітність та пояснення до неї незалежно від форм власності; перевіряти первинну документацію і достовірність звітних даних; вимагати письмових пояснень та інших матеріалів з приводу виявлених порушень, давати обов'язкові длявиконання настанови про усунення порушень звітної дисципліни, а також про проведення в необхідних випадках ревізій фінансово-господарської діяль-ності підприємств, об'єднань і організацій.
Національний банк України згідно з статутом і Законом України про банки і банківську діяльність контролює наявність грошей в обігу, використання кредитів за цільовим призначенням, додержання касової дисципліни, правил

 
 

Цікаве

Загрузка...