WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Принципи організації контрольно – ревізійної служби (Рефeрат) - Реферат

Принципи організації контрольно – ревізійної служби (Рефeрат) - Реферат


Реферат на тему:
Принципи організації контрольно - ревізійної служби
Зміст.
1. Поняття контрольно - ревізійної служби та її функції. 2
2. Функції та обовязки апарату державної контрольно - ревізійної служби…………………………………………………………………….7
Список використаної літератури. 9
1. Поняття контрольно - ревізійної служби та її функції.
Відповідно до Указу Призедент України "Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно - ревізійної роботи" від 27 серпня 2000 р. №1031/2000 контрольно - ревізійна служба має забезпечити суворий контроль за використанням коштів бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів, а також за збереженням державного і комунального майна всіма підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм властності та відомчої належності і підпорядкованості. Головне контрольно - ревізійне управління України стає центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері фінансового контролю.
Указ Призедента є підставою для прийняття Закону про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну контрольну - ревізійну службу в Україні" стосовно порядку проведення ревізій і перевірок, прийняття обовязкових до виконання рішень за фактами порушень фінансової дисципліни, нецільового використання бюджетних коштів, несплати податків, приховування отриманих доходів, тощо. Починаючи з 2001 р. передбачено додаткові асигнування на матеріально - технічне забезпечення державної контрольно - ревізійної служби, будуть визначатися базові навчальні заклади для підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів державної контрольно - ревізійної служби.
Законом України про державну контрольно-ревізійну службу передбачено створення її при Міністерстві фінансів України в складі Головного контрольно-ревізійного управління України, контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, кон-трольно-ревізійних підрозділах (відділів, груп) у районах, містах і районах у містах.
Головним завданням державної контрольно-ревізійної служби є здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах і державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів, подання пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень нормативних актів та запобігання їм у подальшій діяльності.
Державна контрольно-ревізійна служба має централізовану організаційну структуру. Головне контрольно-ревізійне управління України очолює заступник міністра фінансів України, який призначається Кабінетом Міністрів України. Керівників регіональних контрольно-ревізійних управлінь і підрозділів призначають вищі керівники за підпорядкованістю. Структурні підрозділи контрольно-ревізійної служби є юридичними особами, мають самостійні кошториси, розрахункові та інші рахунки в банках.
Функції державної контрольно-ревізійної служби полягають у проведенні ревізій та перевірок фінансової діяльності, стану збереження коштів і матеріальних цінностей, достовірності обліку і звітності у міністерствах, відомствах, підприємствах і організаціях, які утримуються за рахунок державного бюджету. До її функції також належить проведення ревізій та перевірок правильності витрачання державних коштів на утримання місцевих органів державної виконавчої влади, установ і організацій, що діють за кордоном і фінансуються із державного бюджету, контролюють повноту оприбуткування, використання і збереження валютних коштів, перевіряють виконання рішень за результатами проведених ревізій.
Важливою функцією державної контрольно-ревізійної служби є складання нормативно-методичних документів щодо проведення контрольно-ревізійної роботи, узагальнення досвіду цієї роботи та поширення його у контрольно-ревізійних підрозділах.
Головне контрольно-ревізійне управління України та його підрозділи мають право:
1. Проводити в процесі ревізії інвентаризацію фактичної наявності грошей, цінних паперів, сировини, матеріалів, гото-вої продукції та ін.;
2. Безперешкодного доступу на склади, у сховища, виробничі й інші приміщення для обстеження їх з питань, пов'язаних із ревізією;
3. Припиняти операції на рахунках у банках та інших фінансово кредитних установах у випадках, коли керівництво об'єкта, який ревізують, перешкоджає виконанню контрольно-ревізійних процедур;
4. Залучати на договірних засадах кваліфікованих фахівців для контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків сировини, матеріалів у виробництво, готової продукції, інших контрольно-ревізійних процедур з оплатою за рахунок спеціально передбачених для цього коштів;
5. Вимагати від керівників об'єктів, які ревізують, проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цін-ностей, коштів і розрахунків, у необхідних випадках опеча-тувати каси та касові приміщення, склади, архіви, а в разі виявлення підроблень, інших зловживань вилучати необхідні документи на строк до закінчення ревізії або перевірки, за-лишаючи у справах акт вилучення та копії або реєстри ви-лучених документів;
6. Одержувати від Національного банку України та його установ, комерційних банків та інших кредитних установ необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції й залишки коштів на рахунках об'єктів, які ревізують або перевіряють, а від інших підприємств і організацій, в тому числі недержавних форм власності, - довідки і копії документів про операції та розрахунки з об'єктом, який ревізують;
7. Одержувати від посадових і матеріально відповідальних осіб об'єктів, які провадять ревізію, письмові пояснення з питань, що виникають у ході ревізії;
8. Висувати керівникам та іншим посадовим особам об'єктів, які провадять ревізію, вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження і використання державної власності та фінансів, вилучати у бюджет виявлені ревізіями приховані і занижені валютні та інші платежі, ставити перед відповідними органами питання про припинення бюджетного фінансування і кредитування, якщо отримані підприємствами кошти і позички використовуються з порушенням чинного законодавства;
9. Стягувати у доход кошти, одержані за незаконними угодами, без встановлених законом підстав;
10. Накладати у випадках, передбачених законодавством, на керівників та інших посадових осіб підприємств адміністра-тивні стягнення;
11. Застосовувати до підприємств та суб'єктів підприємницької Діяльності фінансові санкції, передбачені законодавством з оподаткування.
Блок - схема планування і проведення ревізійного процесу зображені на схемі 1.
2. Функції та обовязки апарату державної контрольно - ревізійної служби.
Права та обовязки ревізорів такі:
Права:
- реалізувати йперевіряти грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, що підтверджують надходження й витрачання коштів та матеріальних цінностей, проводити перевірки фактичної наявності цінностей;
- мати безперешкодний доступ на склади, у сховища, виробничі й інші приміщення для їх обстеження;
- одержувати від банків необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції та залишки коштів;
- одержувати від службових і матеріально відповідальних осіб письмові пояснення;
- стягувати в дохід держави кошти підприємств, отримані за незаконними угодами та з порушенням чиного законодавства;
Обовязки:
- суворо додержуватися Конституції України, законів України:
- у випадках виявлення зловжевань та порушення чинного законодавства передавати правоохороним органам матеріали ревізій і повідомляти про виявленні зловживання і порушення державним органам:
- обєктивно викладати виявлені факти порушень і зловживань;
- надавати допомогу працівникам підприємства, яке ревізується, в усуненні виявленних недоліків.
Ревізії, контрольні перевірки здійснюють на підставі роз-порядчого документа, підписаного начальником служби, управління, керівником підрозділу служби в районі, місті. За ініціативою державної контрольно-ревізійної служби ревізія підприємства, установи, організації проводиться не частіше від одного разу на рік. За дорученням правоохоронних органів ревізію провадять у будь-який час.
Скарги на дії ревізорів розглядаються і вирішуються керів-никами підрозділів державної контрольно-ревізійної служби. Подання скарги не припиняє оскаржуваної дії посадових осіб державної контрольно-ревізійної служби.
Органи державної контрольно-ревізійної служби провадять ревізії та перевірки суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності за постановою правоохоронних органів. Ці самі органи надають допомогу ревізорам у виконанні ними службових обов'язків.
Посадові особи державної контрольно-ревізійної служби є представниками органів державної виконавчої влади. Законні вимоги ревізорів є обов'язковими для виконання посадовими особами об'єктів, які ревізують. Ці особи при виконанні своїх службових обов'язків перебувають під захистом закону.
Викладені функції державної контрольно-ревізійної служби в Україні, права і обов'язки посадових осіб цієї служби не поширюються на контроль місцевих Рад народних депутатів (муніципальний контроль), аудиторський і відомчий контроль.
Список використаної літератури.
1. Б.Ф. Усач "Контроль і ревізія": Підручник - Київ 2001
2. Білуха М.Т. "Курс аудиту" - К. - 1998
3. Бутинець , Бардаш Контроль та ревізія - Житомир - 2000
4. Крамаровскийй Л.М. Ревизия и контроль. - М: - 1998

 
 

Цікаве

Загрузка...