WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Правове становище господарських об’єднань - Курсова робота

Правове становище господарських об’єднань - Курсова робота

стратегії об'єднання, яка потім затверджується зборами учасників.
Для постійного керівництва діяльністю об'єднання, а також для нагляду і контролю за роботою його виконавчої дирекції (в період між загальними зборами) в об'єднанні може бути створений спеціальний представницький орган - правління. Воно обирається загальними зборами з числа представників учасників об'єднання. До складу правління можуть входититакож так названі зовнішні члени: крупні спеціалісти, вчені, представники інвестиційних компаній, громадських організацій, зацікавлених фірм. Наявність зовнішніх членів робить правління більш незалежним і об'єктивним, що сприяє налогодженню і закріпленню зв'язків об'єднання з іншими фірмами, організаціямиі установами, допомагає краще враховувати вплив зовнішніх факторів кон'юнктури, позиції урядових установ, громадськості та ін.
Правління обирається, як правило, кількістю 11-15 чоловік на визначений термін (до 5 років). Члени правління виконують свої функції в об'єднанні без звільнення від основної роботи. До складу правління за посадою входять президент об'єднання, віце-президент, голова та заступники голови правління, генеральний (виконавчий) директор.
Члени правління можуть бути відкликані в порядку, обумовленому статутом (наприклад, з пропозиції не менше 1/3 членів асоціації). У випадку вибуття члена правління до закінчення терміну його повноважень правління обирає нового члена на термін повноважень правління, що залишився, з наступним затвердженням загальними зборами об'єднання.
Правління скликається головою правління, президентом об'єднаня або дирекцією за необхідністю.
До компетенції правління, передбаченої установчими документами об'єднання, відносяться:
розробка і керівництво реалізацією стратегії і програм діяльності об'єднання, що прийняті його загальними зборами;
затвердження структури і кошторису на утримання штатного апарату дирекції;
розгляд питань про прийом до складу об'єднання нових членів і укладення з ними договорів;
встановлення загального порядку використання фондів, а також інших матеріальних і грошових засобів об'єднання;
прийняття рішень про створення, а також реорганізації створених об'єднанням підприємств, організацій і установ (їх філіалів);
прийняття рішеннь про фінансову допомогу членам об'єднання;
створення при необхідності робочих груп із представників учасників об'єднання для опрацювання окремих питань, пов'язаних з діяльністю об'єднання;
заслуховування звітів про діяльність дирекції;
прийняття актів (розпоряджень), регулюючих діяльність всередені об'єднання, з наступним затвердженням загальними зборами;
попередній розгляд питань, які виносяться на загальні збори;
рішення інших питань, які виносяться на обговорення правління з ініціативи дирекції.
Рішення правління визнаються правомочними, якщо в процесі їх прийняття були дотримані процедурні вимоги, що передбачені установчими документами (кворум не менше 2/3 членів правління, прийняття рішення простою більшістю голосів, голос голови правління є вирішанльним і т.і.).
Голова правління (або у випадку його відсутності - його заступник) веде засідання правління. Рішення правління заноситься в протокол що підприсується головою правління. Підготовку, облік і зберіганя протоколів здійснює дирекція. Копії протоколів розсилаються членам правління і членам об'єднання.
Не всі об'єднання створюють такий орган, як правління. Наприклад, органами концерну "Ост" (м.Донецьк) є рада, генеральна дирекція і ревізійна комісія. Склад і компетенція ради характеризують її як вищий орган концерну - загальні збори. Рада скликається один раз на рік. Відсутність правління в цьому випадку пояснюється невиликою кількістю членів об'єднання і їх географічною близькістю (концерн об'єднує 4-х учасників, всі вони розташовані на території м.Донецьк).
Виконавчим і розпорядним органом об'єднання є дирекція (виконавча дирекція, генеральна дирекція). Вона здійснює щоденну на професійній основі діяльність з керівництва поточною роботою об'єднання, реалізації програм, затверджених загальними зборами, виконанню рішень правління.
Персональний склад дирекції затверджує вищий орган - загальні збори, правління або президент об'єднання залежно від того, як це питання вирішено в статуті. В своїй діяльності дирекція підзвітна і підконтрольна загальним зборам і правлінню.
В компетенцію дирекції, як правило, включаються:
публікація для загального зведенняданих про склад органів об'єднання;
затвердження штатів апарату об'єднання, його філіалів, представництв, дочірніх підприємств і др.;
встановлення порядку діловодства і контролю в апараті об'єднання, його філіалах і представництвах;
визначення порядку і розмірів оплати праці фахівців позаштатного складу.
Дирекцією може бути розглянене будь-яке питання, що стосується діяльності об'єднання (якщо згідно установчим документвам рішення цього питання не входить в компетенцію іншого органу). Рішення дирекції впроваджується в життя наказами і розпорядженнями директора і його заступників згідно розподвленню обов'язків між ними.
Директор об'єднання забезпечує проведння розробленої комерційної і фінансової політики об'єднання, керує роботою дирекції на основі принципів одноголосності і единовластя (у разі незгоди з рішенням члени дирекції мають право повідомити про свою особисту думку загальним зборам або правлінню), використовуючи право:
вирішувати питання, пов'язані з укладанням об'єднанням контрактів, угод і договорів;
без довіреності діяти від імені об'єднання;
представляти об'єднання перед місцевими і центральними органами влади і управління, у стосунках з юридичними і фізичними особами, в тому числі за кордоном;
розпоряджатися майном об'єднання;
укладати угоди та здійснювати інші юридичні акти, видавати доручення, відкривати в банках розрахункові та інші рахунки об'єднання;
видавати накази, розпорядження, інструкції та інші акти;
приймати на роботу і звільнювати з роботи співробітників апарату об'єднання, а також його філіалів, представництв, встановлювати їм посадові оклади, застосовувати міри заохочуванняробітників об'єднання і накладати стягення на них;
розподіляти обов'язки між своїми заступниками та іншими робітниками об'єднання, визначати їх повноваження;
приймати рішення про пред'явлення від імені об'єднання претензій та позовів до юридичних осіб і громадян.
Частину повноважень директор делегує своїм заступникам. Останні в рамках своєї компетенції виконують обов'язки з керівництва діяльністю об'єднання на доручених ділянках робіт.
Оперативна діяльність об'днання, включаючи організаційну, валютно-фінансову, договірно-правову, маркетингову, адміністартивну, забезпечується апаратом об'єднання, що складається з кваліфікованих фахівців, а принаявності передумов для спеціалізації

 
 

Цікаве

Загрузка...