WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Oргани спеціального державного управління в галузі екології - Реферат

Oргани спеціального державного управління в галузі екології - Реферат

методичні прийоми та правила проведення пошуків, розвідки та оцінки запасів родовищ і прогнозних ресурсів корисних копалин;
готує разом з Мінекономіки та Мінфіном пропозиції про включення корисних копалин до переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення;
бере участь у підготовці пропозицій щодо встановлення квот на видобуток окремих видів корисних копалин;
розробляє і затверджує нормативні документи з планування, фінансування, проектування і визначення кошторисної вартості ге-ологорозвідувальних робіт, які є обов'язковими для всіх підприємств, що виконують геологорозвідувальні роботи за рахунок державного бюджету;
організує та проводить у випадках, передбачених законодавством, конкурси (тендери) з надання надр у користування;
бере участь у передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння;
здійснює спостереження за підземними водами з оцінкою їх ресурсів, за ендогенними та екзогенними процесами, проводить державне еколого-геологічне картографування території України для оцінки стану геологічного середовища та його змін під впливом господарської діяльності;
бере участь у розробленні та реалізації міжвідомчих програм геологічних та еколого-геологічних досліджень, підготовці необхідних даних для прогнозування землетрусів, вивченні небезпечних геологічних процесів;
готує пропозиції щодо створення нових виробництв і ліквідації застарілих, діяльність яких пов'язана з проведенням геологорозвідувальних робіт та розробкою родовищ корисних копалин, координує та погоджує їх із заінтересованими центральними та місцевими органами державної виконавчої влади;
складає макроекономічні та міжгалузеві баланси;
вносить у встановленому порядку пропозиції щодо змін умов функціонування галузі, зокрема стосовно оподаткування, одержання пільгових кредитів, визначення особливостей приватизації та де-монополізації підприємств;
бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної політики, як у цілому, так і за відповідними напрямами (демонополізація економіки, розвиток конкуренції, антимонопольне регулювання, застосування антимонопольного законодавства);
контролює дотримання екологічних вимог у виробництві та умов праці на підприємствах, що виконують геологорозвідувальні роботи;
готує пропозиції та матеріали до переговорів про укладання галузевої угоди і здійснює нагляд за її виконанням;
здійснює в межах повноважень, визначених законодавством, функції з управління майном підприємств, що належать до сфери управління Комітету;
організує розробку родовищ корисних копалин розвідувально-експлуатаційними підприємствами, включаючи дослідно-промислову експлуатацію;
забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті Комітету, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;
видає матеріали стосовно державних балансів запасів усіх видів корисних копалин, огляди і збірники "Мінеральні ресурси України", інші методичні матеріали;
Комітет у разі потреби видає разом з іншими центральними і місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та представницькими органами спільні акти, створює разом з обласними державними адміністраціями геологічні підрозділи для раціонального вивчення надр і використання корисних копалин, які утримуються за рахунок коштів, що виділяються на проведення геологорозвідувальних робіт, і затверджує положення про ці підрозділи.
Державний комітет України по нагляду за охороною праці
Державний комітет України по нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці) є центральним органом державної виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України.
Комітет реалізує державну політику в галузі охорони праці, здійснює державні нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці і при користуванні надрами.
Основними завданнями Держнаглядохоронпраці є:
комплексне управління охороною праці на державному рівні;
здійснення державного нагляду за додержанням у процесі трудової діяльності вимог законодавчих та інших нормативних актів щодо безпеки, гігієни праці й виробничого середовища, а також за проведенням робіт по геологічному вивченню надр, їх охороною і використанням, переробкою мінеральної сировини;
проведення експертизи проектної документації і видача дозволів на введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, об'єктів і засобів виробництва:
координація науково-дослідних робіт з питань охорони праці і підвищення ефективності державного нагляду за охороною прані! розвиток у встановленому порядку міжнародних зв'язків з питань нагляду та охорони праці.
Держнаглядохоронпраці відповідно до покладених на нього завдань:
1) розробляє за участю міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади і профспілок національну програму поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання;
2) здійснює управління Державним фондом охорони праці;
3) координує роботу міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та об'єднань підприємств у галузі безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;
4) організує і здійснює державний нагляд за:
додержанням у процесі трудової діяльності вимог законодавчих, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів щодо охорони праці;
відповідністю вимогам нормативних актів про охорону праці діючих технологій, технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів і приладів, а також придбаних за кордоном;
безпекою і технічним станом будов, споруд, обладнання, інших засобів виробництва;
своєчасним забезпеченням працівників спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту і утриманням їх відповідно до чинних нормативних актів;
виготовленням, монтажем, ремонтом, реконструкцією, налагодженням і експлуатацією машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва згідно з вимогаминормативних актів про охорону праці;
відповідністю вимогам правил і норм з охорони праці об'єктів виробничого, соціально-культурного та побутового призначення, а також тих, що будуються і реконструюються;
виготовленням, транспортуванням, зберіганням, використанням та обліком вибухових матеріалів і виробів на їх основі;
повнотою вивчення родовищ корисних копалин і умов їх розробки, умов будівництва та експлуатації підземних споруд, захоронення шкідливих речовин, відходів виробництва, а також правильністю і своєчасністю передачі родовищ корисних копалин для промислового освоєння:
додержанням вимог щодо охорони надр при веденні робіт по їх вивченню, встановленні кондицій на мінеральну сировину, розробці родовищ твердих, рідких і газоподібних корисних копалин і використанні надр для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;
забезпеченням раціонального використання мінеральних ресурсів при їх переробці, найбільш повним і комплексним вилученням наявних корисних компонентів:
проведенням комплексу маркшейдерських і геологічних робіт;
роботою служб внутрівідомчого контролю за станом

 
 

Цікаве

Загрузка...