WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Oргани спеціального державного управління в галузі екології - Реферат

Oргани спеціального державного управління в галузі екології - Реферат

Державна екологічна інспекція та Головна державна інспекція з нагляду за ядерною безпекою. Положення про ці інспекції затверджує Кабінет Міністрів України.
У структурі центрального апарату Мінекобезпеки України утво-рюється Адміністрація ядерного регулювання, яка здійснює функції органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Положення про неї затверджує Міністр.
Для забезпечення державного управління територіями та об'єктами природно-заповідного фонду, реалізації Програми перспективного розвитку заповідної справи в Україні у Міністерстві діє Головне управління національних природних парків і заповідної справи. Положення про Головне управління затверджує Кабінет Міністрів України.
Мінекобезпеки України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.
Міністерство охорони здоров'я України
Діяльність цього органу надвідомчого управління в галузі екології регулюється Положенням про Міністерство охорони здоров'я ( затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1992 р.)
Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) є центральним органом державної виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України.
Міністерство реалізує державну політику в галузі охорони здоров'я, координує діяльність національної служби охорони здоров'я по збереженню і зміцненню здоров'я громадян на основі розвитку профілактики захворювань і формування здорового способу життя, організації висококваліфікованої медичної допомоги населенню.
У межах своєї компетенції Міністерство організує виконання актів законодавства України і здійснює систематичний контроль за їх виконанням.
МОЗ узагальнює практику застосування законодавства з питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його удосконалення і вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.
МОЗ відповідно до покладених на нього завдань:
1. забезпечує реалізацію державної політики щодо охорони здоров'я, розробляє проекти відповідних державних програм на перспективу, вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції про їх фінансове забезпечення;
2. організовує вивчення впливу навколишнього природного сере-довища на здоров'я людини, розробляє заходи, спрямовані на недопущення шкідливого впливу факторів навколишнього середовища на здоров'я людини, бере участь у визначенні напрямів та проведенні разом з іншими центральними органами державної виконавчої влади України, Радою Міністрів Республіки Крим, обласними. Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями роботи з метою запобігання хворобам, зниження захворюваності, інвалідності та смертності;
3. погоджує стандарти, технічні умови, іншу нормативно-технічну документацію на харчові продукти, питну воду, нові хімічні речовини, промислові вироби, полімерні і синтетичні матеріали, а також введення нових технологічних процесів, устаткування, приладів, які можуть шкідливо впливати на здоров'я; дає дозвіл на застосування нових хімічних речовин, засобів і методів для виробництва і обробки продуктів харчування, а також використання стимуляторів росту рослин і тварин, хімічних засобів захисту рослин;
4. вносить пропозиції щодо заборони або тимчасового припинення експлуатації діючих об'єктів, які можуть завдати шкоди здоров'ю людей викидами, відходами або покидьками, а також будівництва об'єктів у разі відхилення від затверджених проектів, порушення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних норм і правил; погоджує відведення земельних ділянок під будівництво і проекти розміщення, будівництва, реконструкції, технічного переобладнання підприємств, будівель, споруд.
ОРГАНИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПОРЕСУРСОВОГО УПРАВЛІННЯ
До таких органів відносяться: Держкомзем, Держкомгеології, Держводгосп, Держкомлісгосп, Держрибгосп, Держкомгідромет, Державний комітет України по нагляду з охорони праці. Кожен зних "завідує" окремими природними ресурсами , здійснює управління і нагляд в чітко визначеній області правовідносин в галузі екології.
Розглянемо окремі з цих органів.
Державний комітет України по геології і використанню надр
Правове регулювання діяльності цього комітету здійснюється Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Положенням про Державний комітет України по геології і використанню надр (затв. Постановою Кабміну від 1 квітня 1996р).
Державний комітет по геології і використанню надр ( Держкомгеології ) є центральним оганом державної виконавчої влади , підпорядкованим Кабінету Міністрів України.
Держкомгеології реалізує державну політику у галузі геології і розвідки надр, сприяє структурній перебудові економіки країни, організує і координує проведення робіт з геологічного вивчення і використання надр.
. Основними завданнями Держкомгеології є:
організація планомірного геологічного вивчення надр, визначення потреб народного господарства в мінеральній сировині та послугах, пов'язаних з вивченням та використанням надр;
здійснення єдиної науково-технічної політики у галузі геології і розвідки надр на основі державних комплексних цільових програм, міжгалузевих і галузевих планів, проектів, відповідних норм і правил.
облік розвіданих родовищ корисних копалин та приймання ре-зультатів геологічних досліджень, створення державного фонду родовищ корисних копалин і разом з Держнаглядохоронпраці - державного фонду надр;
складання державного балансу запасів корисних копалин, комп-лектування та розпорядження геологічною інформацією;
державний контроль за повнотою та якістю геологічного вивчення надр;
організація і забезпечення наукових досліджень у сфері геологічного вивчення і використання надр та розвиток зовнішніх науково-технічних зв'язків.
Держкомгеології відповідно до покладених на нього завдань:
1) розробляє на основі державних програм цільові програми пер-спективного розвитку геологорозвідувальних і галузевих науково-дослідних робіт та геологорозвідувальної техніки, визначає заходи щодо їх виконання;
здійснює функції державного замовника на проведення геоло-горозвідувальних робіт;
прогнозує та визначає разом з іншими органами державної виконавчої влади потреби суспільного виробництва в мінерально-си-ровинних іпаливно-енергетичних ресурсах, геологічних послугах;
організує і координує планомірне геологічне, геофізичне, геохімічне, гідрогеологічне, інженерно-геологічне, еколого-геологічне, космоаерогеологічне вивчення та відповідне картографування території України;
реалізує державну стратегію розвитку галузі;
регулює за допомогою економічних важелів роботу підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;
веде державний облік родовищ, запасів і проявів корисних
здійснює контроль за дотриманням методик робіт з геологічного вивчення надр, що виконуються підприємствами і організаціями незалежно від форм власності;
організує перевірку обгрунтованості, ефективності та якості проектних рішень гірнодобувних підприємств щодо використання розвіданих запасів родовищ корисних копалин;
розробляє

 
 

Цікаве

Загрузка...