WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі - Реферат

Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі - Реферат


Реферат на тему:
Бюджет - головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі
1. Економічний зміст та значення Державного бюджету.
Прообраз бюджетних відносин почав зароджуватись з розвитком перших цивілізацій, коли вони почали оформлюватись в держави.
Але пройшло багато століть, перш ніж бюджет вагомо ввійшов у практику державного господарювання і управління, а також в свідомість людей. Для цього необхідно було організувати функціонування економіки на основі товарно-грошових відносин, напрацювати систему збирання і витрачання доходів, яка б задовольняла більшу частину суспільства, налагодити виконання державою таких функцій, як захист від посягань інших держав, підвищення економічного і соціального розвитку нації.
Все це у достатньо сформованому вигляді було досягнуто в XIX ст.
Фінанси як економічна категорія сформувались на декілька століть раніше. Але бюджетні відносини поступово стали головними в фінансових.
Бюджетні відносини почали виділятись в окрему ланку фінансових, коли ускладнився процес перерозподілу частини суспільного продукту і складнішим стало управління цим процесом.
Так, в II половині XIX ст., коли відзначався бурхливий розвиток економіки Англії, Франції, Німеччинни, дещо нижчими темпами розвівалась економіка царської Росії, суттєво почали зростати надходження до бюджетів. Окремі локальні війни, які в цей час відбувались в Европі, також вимагали значних витрат. Окремі види надходжень досягали значних розмірів. Так, в Росії кінця ХЇХ ст. до 30% надходжень складала винна монополія.
З початком першої світової війни в країнах, що воювали, від-значалось різке збільшення видатків, що вимушувало уряди шукати відповідні джерела надходжень.
Потрібно також відзначити характерну особливість суспільних відносин, що почала формуватись в середині XIX ст. Це становлення робочого класу, який став відігрівати помітну роль і відповідно вимагав задоволення своїх потреб - в першу чергу соціальних - в медичному, освітньому, духовному та інших напрямках.
Отже, в кінці XIX - на початку XX ст. бюджетні відносини стали вагомою складовою частиною фінансових і фактично виділились в окрему галузь наукової економічної теорії та практичної діяльності.
Бюджет як складова частина фінансових відносин має з ними певні спільні риси, але в наш час можливо виділити також характерні особливості, а саме :
- бюджет є основним інструментом перерозподілу національного доходу;
- бюджет концентрує значні фінансові ресурси, які є основою задоволення першочергових економічних і соціальних потреб держави;
- задовольняючи першочергові потреби держави, бюджетні від-носини є головними в фінансових відносинах;
- бюджет є формою відображення інтересів суспільних груп, які реалізують ці інтереси через систему виборчого права.
Бюджетні відносини органічно пов'язані з функціонуванням держави і мають відношення як до базиса, так і до надбудови.
По відношенню до базиса - це частина економічної структури держави, для функціонування якої необхідна матеріально-фінансова база.
По відношенню до надбудови - це способи, форми та методи виявлення таких відносин, адже бюджет має також і соціальну природу.
Бюджетними відносинами можна назнати такі фінансові відносини, які складаються у державі з підприємствами, організаціями всіх форм власності, а також населенням.
Бюджет як самостійна економічна категорія є форма існування реальних, об'єктивно обумовлених розподільчих відносин, які ви-конують специфічне призначення - задоволення потреб як сус-підьства в цілому, так і його адміністративно-територіальних струк-тур у фінансових ресурсах.
Розглянемо визначення бюджету у сучасній економічній літе-ратурі у трактовці українських та зарубіжних вчених, а також офі-ційне тлумачення.
В Законі України "Про бюджетну систему України" ( редакція 1995 р.) в ст. 1 подається таке визначення бюджету:
"Бюджет - це план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим та місцевими радами народних депутатів".
Для з'ясування терміну "бюджет", звернемось до словника ін-шомовних слів (1989 р.):
1. Розпис і грошових доходів і витрат держави, підприємства, установи на певний період;
2. Сукупність доходів і витрат особи, сім'ї за певний період.
Отже, в Законі України "Про бюджетну систему України", а також інших підручниках та посібниках мова йде саме про бюджет держави, який називають державним бюджетом.
В зарубіжній практиці, то підтверджується деякими перекладними виданнями на бюджетну тематику, зустрічається термін "бюджет підприємства".
Звернемось до окремих визначень терміну "державний бюджет".
Державний бюджет - грошові відносини, які виникають у державі з юридичними і фізичними особами з приводу перерозподілу національного доходу (частково - і національного багатства) в зв'язку з утворенням і використанням бюджетного фонду, який призначений для фінансування народного господарства, соціально-культурних заходів, потреб оборони та державного управління (Родіонова В.М., 1993 р.).
Державний бюджет є основним фінансовим планом держави на поточний рік, який має силу закону. За матеріальномим змістом державний бюджет - централізований фонд грошових коштів держави, а за соціально-економічною суттю - основний важіль перерозподілу національного доходу (Дробозіна Л.О., 1995 р.).
Державний бюджет - система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, підприємствами, організаціями різних форм власності й населення - з другого, для формування і використання централізованого фонду державних грошових ресурсів з метою задоволення суспільних потреб (Бескид Й.,М., 1996 р.).
Державний бюджет як економічна категорія відображає реальні виробничі відносини, відтворює відносини розподілу, перерозподілу, концентрує рух грошової маси як самостійної вартості, що нібито не пов'язана з рухом товарної маси (Єпіфанов А.О., СалоЇ.В.,ДяконоваІ.І., 1997р.).
Державний бюджет України - централізований фонд фінансових ресурсів держави, який використовується для виконання покладених на неї функцій, передбачених Конституцією України (ВасиликО.Д., 1997р.)
Отже, розглянувши бюджет як економічну категорію, можливо побудувати складові частини цього поняття.
Рис.1. Структурна схеми складових частин терміну "бюджет ".
На початок 1997 р. в Україні місцеві бюджети, бюджети Автономної Республіки Крим та міст Києва і Севастополя включали:
бюджет Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастопо-ля, 24 обласних бюджети, 443 міських бюджети міст обласного і районного підпорядкування, 490 районних бюджетів, 120 район-них бюджетів у містах, більше 900 бюджетів селищних рад, а також понад 10 тисяч бюджетів сільських рад.
Розглядаючи економічний зміст бюджету, будемо оперувати такою його складовою частиною, як бюджет Держави, беручи до увагите, що він складається з Державного бюджету, бюджетів м.Києва, м. Севастополя, Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.
Бюджет акумулює і перерозподіляє значну частину фінансових ресурсів держави, в тому числі національного доходу, що дає можливість державним органам влади реалізувати зовнішню і внутрішню політику,

 
 

Цікаве

Загрузка...