WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Становлення і розвиток соціології праці в Україні: історико-соціологічний нарис - Реферат

Становлення і розвиток соціології праці в Україні: історико-соціологічний нарис - Реферат

Є.І.Суїменко в співавторстві з Д.П.Кайдаловым[14] була видана в Москві. Роботу відрізняє продовження традицій гуманістичного підходу - роль праці в суспільстві, проблеми зміни праці розглядалися в нерозривному зв'язку з усебічним розвитком особистості, формуванням культури трудової поведінки і культури взаємин у трудовому колективі.
У 70-і роки почалися дослідження українськими соціологами проблем діалектики праці в соціалістичному суспільстві (Буслинский В.А., Коцюбинський В.И., Оссовський В.Л., Піддубный В.А., Рибачук М.Ф., Сохань Л.В., Стогній І.П., Суїменко Є.Ї. і ін.), а також дослідження Формування потреби в праці (О.В.Нельга), змін характеру і форм праці під впливом науково-технічного прогресу (Є.М. Герасимов) [15-17].
Активно досліджувалися соціологічні проблеми стимулювання трудової діяльності, взаємозв'язку свідомості, ціннісних орієнтацій і поведінки в сфері труда (Попова І.М.) [18], мотиваційні механізми трудової поведінки (Ручка О.О.) [19] сталості і мобільності працівників у промисловості (Панюков В. С.)[20], кваліфікація і трудові орієнтації (Макеєв С.О., Чорноволенко В.П.) [21].
Вивчалися проблеми трудових виробничих колективів, механізми і резерви соціального управління в них (Грищенко К.К., Патрушев В.Ї., Сакада М.А.) [22], соціального планування (Городяненко В.Г., Олиневич Л.О.) [23].
В окремий напрямок досліджень виділилися проблеми трудової діяльності молоді: трудова орієнтація, вибір і престиж професії (С.О.Войтович, Оссовский В.Л.) [24] , виробнича адаптація і трудова мобільність (М.П. Лукашевич) [25], життєві перспективи і професійне самовизначення (Є.І. Головаха) [26] .
Рівень наукового дослідження соціологічних проблем праці знайшов своє відображення в появі в 1990 році перших українських підручників з соціології праці (Сіроштан Н.А., Алдохін Н.П., Куліш С.А. і ін. Соціологія праці - Харків, Основа, 1990; Дворецька Г.В., Мохнарилов В.П. Соціологія праці - К., Вища школа, 1990). Спираючись на рівень соціологічних знань у сфері праці 80-х років ці підручники фактично завершують другий період систематизації соціології праці в Радянській Україні.
Наступний етап розвитку пов'язаний з процессами демократизаціі в нашій державі і переходом до ринкових відносин у трудовій сфері. В організаційному плані початок цього етапу пов'язаний зі створенням у 1991 році Інституту соціології Національної академії наук України і виділенням спеціальних структурних підрозділів для досліджень у сфері праці.
Дев'яності роки характеризуються звільненням соціологічних робіт про працю від політизованості і заідеологізованості, розвитком методологічної бази соціології праці, відокремленням нових, пов'язаних з ринком праці напрямків у дослідженнях, введенням у науковий обіг нових соціологічним даних, розширенням методів соціологічного дослідження трудових процесів. Актуалізуються дослідження соціальних проблем праці в контексті соціологічного осмислення економічної реформи. ("Соціальні аспекти економічної реформи /Під ред. Грищенко К.К., Ручка О.О. - К., Наук. думка, 1991").
Чи не головним об'єктом дослідження стає працівник у ринкових відносинах - підприємець, бізнесмен, менеджер. Соціальний портрет українського підприємця "вимальовується" у колективному й індивідуальному науковому виданнях (Підприємець України: ескізи до соціального портрета/ Відпов. ред. В.М. Ворона, Є.І. Суїменко - К., Ін-т соціології, 1995; Донченко Є.І. і ін. Наша ділова людина / Донченко О.І., Злобіна О.Г., Тихонович В.А. - К., Ін-т соціології, 1995).
Вийшли у світ роботи, що досліджують соціальну регуляцію трудового поведінки в ринкових умовах України (В.Є. Пилипенко. Соціальна регуляція трудової поведінки (соціологічний аналіз) - К., Наук. думка, 1993), а також аналізують досвід подібного регулювання за рубежем (Арсеєнко А.Г. Соціально-економічний механізм регулювання трудових відносин (на прикладі США, Канади, Великобританії) - К., Наук. книга, 1995).
Соціально-економічні проблеми праці займають центральне місце в соціологічному моніторингу стану українського суспільства, проведеного Інститутом соціології НАН України (кер. Ворона В.М.) і Інститутом соціальних досліджень (кер. Яременко О.О.).
Проблеми підприємницької діяльності, типологізації і характеристики суб'єктів ринкових відносин, аналіз стану виробничо-економічної сфери в Україні, проблеми трудової кар'єри переходять на сторінки навчальних посібників (Полторак В.А. Соціологія. Основи соціології праці і керування - К., УМКВО, 1992; Його ж Соціологія праці: довідник - Дніпропетровськ, Арт-Пресс, 1997; Нагорний Б.Г. Соціально-економічні проблеми керування інноваційними процесами в промисловості - Донецьк, Ін-т економіки НАН України, 1995; Лукашевич Н.П. Основи соціології праці. - К., МАУП, 1994; Його ж Соціологія кар'єри - Харків, ХГІ, - "НУА", 1999; Пилипенко В.Є. Шевель І.П. Соціологіяпідприємництва - К., Європа, 1997; Економічна соціологія (навчальний посібник) / Під ред. В.А. Ворони, В.Є. Пилипенка - К., Ін-т соціології, 1997.)
Зрозуміло, що цей короткий огляд лише окреслив загальні контури стану розвитку досліджень сучасних проблем соціології праці в Україні і не може претендувати на які-небудь оцінки чи рейтинги. Його ціль - привернути увагу до необхідності подальших серйозних і глибоких спеціальних досліджень у цій царині.
ЛІТЕРАТУРА: 1. Полторак В.А. Социология: Основы социологии труда и управления - К.: УМК ВО, 1992. 2. Ромашов О.В. Социология труда - М., Гардарики, 1999. 3. Кравченко А.И. Социология труда в XX веке, Историко-критический очерк - М, Наука, 1987. 4. Дворецкая Г.В., Махнорылов В.П. Социология труда - К, Высш. школа, 1990. 5. Соціологічна думка України. Навч. пос. / М.В. Захарченко, В.Ф. Бурлачук, М.О. Молчанов та ін. - К, Заповіт, 1996. 6. Прокопович Ф. Философские сочинения в 3-х томах - К, Наукова думка, 1980.7. Конисский Г. Філософські твори у 2-х т. - К, Наукова думка, 1990. 8. Сковорода Г. [с]. Твори в двох томах Т.1 - К, Наукова думка, 1961. 9. Тигер П., Бэррон-Тигер Б. Делай то, для чего ты рожден - М., Армада, 1996. 10. Лукашевич Н.П. Социология карьеры - Харьков, ХГИ "НУА" - 1999; Его же К, НАУП, 1999. 11. Погорілий О.І. Соціологічна думка XX століття - К, Либідь, 1996. 12. Соціологія. Короткий енциклопедичний словник - ДО, УЦДК, 1998. 13. Шаповал М.Ю. Загальна соціологія - ДО, УЦДК, 1966. 14 Кайдалов Д.П., Суименко Е.И. Актуальні проблеми соціології праці - М., Економіка, 1974. 15. Діалектика становлення комуністичної праці / отв. ред. В.А. Буслинский - К., Наук. думка, 1978. 16. Герасимов Е.Н. Діалектика змісту і характеру праці в умовах розвитого соціалізму - К., - Вища школа, 1981; Герасимов Е.Н. Діалектика праці й удосконалювання соціалізму: Питання теорії і практики - К., Вища школа, 1985. 17. Нельга А.В. Формування потреби в праці - К., Вища школа, 1987. 18. Попова И.М. Стимулювання трудової діяльності як спосіб керування (Соціологічний аналіз) - К., Наук. лумка, 1978 і ін. 19. Ручка А.А., Сакада Н.А. Стимулювання і мотивація праці на промисловому підприємстві - К., Наукова думка, 1988. 20. Панюков В.С. Стійкість кадрів у промисловості - К., Наук. думка, 1978. 21. Кваліфікація і трудові орієнтації працівників (Аза, Макєєв С.А., Поддубный В.А. і ін.) / Під общ. ред. Черноволенко В.П. - К., Наукова думка. 22. Виробничий колектив: соціальні резерви керування / Отв. ред. К.К. Грищенко - К., Наук. лумка, 1984; Керування трудовим колективом соціально-психологічні проблеми оптимізації - К., Наук. думка, 1987 і ін. 23. Городяненко В.Г. Проблеми соціального планування на Україні 60 - 80-і роки - Дніпропетровськ, 1992. 24. Войтович С.А. Динаміка престижу і привабливості професий - К., 1989; Оссовский В.Л. Трудові орієнтації молоді: досвід і програма соціологічного дослідження - К., 1985; Оссовский В.Л. Престиж професій - К., 1981 і ін. 25. Лукашевич Н.П. Молодь і праця: проблеми виробничої адаптації - Харків, 1987; Лукашевич Н.П. Виробнича адаптація молоді: сутність, функції, керування - К., 1990. 26. Головаха Е.И. Життєва перспектива і професійне самовизначення молоді - К., 1989.

 
 

Цікаве

Загрузка...