WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Політична ситуація в Україні - Курсова робота

Політична ситуація в Україні - Курсова робота

за своєю функцію навіть "корисний", бо стимулює економічну активність людей. Тому треба проводити політику мінімального перерозподілу доходів у суспільстві таким чином, щоб (а) високіподатки на багатих не спонукали їх до скорочення інвестицій, а (б) допомога бідним не знижувала їхньої мотивації до пошуку роботи та енергійної праці. Цілеспрямована, адресна допомога припустима тільки щодо "найслабкіших" у соціально-економічному плані верств суспільства (дітей, інвалідів, пенсіонерів тощо). У цілому "праві" політичні програми тяжіють до впровадження в суспільне життя принципів індивідуалізму, багатоманітних форм свободи і демократії. На перший план висуваються права і свободи особистості, її емансипація від обмежень з боку суспільства та держави.
У суспільному середовищі такі погляди властиві передусім людям ініціативним, творчим, з підприємницькою жилкою, які намагаються досягти успіху в житті самостійно, без допомоги ззовні. Саме ці люди становлять ядро прихильників "правих" політичних програм.
Сьогодні розмежування між "лівими" і "правими" вже не можна звести виключно до класичних ідеологічних колізій. Політичні партії не тільки різних, а й однакових ідеологічних спрямувань можуть мати і різне бачення розв'язання класичних дилем ("свобода-рівність", "солідарність-справедливість", "авторитаризм-демократія" тощо), і різне розуміння сучасних функцій і завдань держави в суспільстві.
Розділ ІІ. Програма соціологічного дослідження з проблеми політичної ситуації в Україні
2.1. Проблемна ситуація та проблема
У соціологічних і політологічних дослідженнях для того, щоб з'ясувати форму і структуру політико-ідеологічної диференціації суспільства, використовують, як правило, "ліво-праву" схему політико-ідеологічної ідентифікації населення. Переваги, які віддають люди певним політичним партіям на виборах, розглядаються як надійний показник їхньої партійно-політичної ідентичності. Позаяк політичні партії можна впорядковано розташувати на "ліво-правій" шкалі ідеологічних орієнтацій, то партійні уподобання громадян цілком можна тлумачити як "ліво-праві" політико-ідеологічні уподобання.
Їх розподіл серед населення намагаються з'ясувати, зокрема напередодні парламентських виборів, шляхом опитувань, застосовуючи 5- або 10-позиційні шкали від "крайніх лівих" до "крайніх правих". Важлива обставина тут полягає в тому, як респонденти самі визначають власну політико-ідеологічну ідентичність на цих шкалах. Йдеться, таким чином, про політико-ідеологічну самоідентифікацію населення, яке саме себе ідентифікує з відповідними політичними партіями.
Опитування населення розвинених країн Заходу показують, що переважна його частина ідентифікує себе з "широким" центром шкали політичних партій, що складається з "лівоцентристів", "центристів" і "правоцентристів". Отже, більшість опитаних є відстороненими як від "лівих", так і від "правих" радикалів. Це означає, що ці люди не є прибічниками рішучих змін у своїх суспільствах.
А втім, така конфігурація політико-ідеологічних уподобань властива населенню розвинутих країн Заходу. А чи властива вона населенню сучасної України? І взагалі, який характер має політико-ідеологічна диференціація в нашому суспільстві сьогодні? Спробуємо відповісти на ці запитання за допомогою соціологічних даних, отриманих на основі опитувань населення.
2.2. Об'єкт та предмет дослідження
Об'єкт дослідження - це певна соціальна дійсність, соціальний процес або соціальні умови, що містять суперечності і породжують проблемну ситуацію, на яку спрямовано процес пізнання.
У даному випадку об'єктом дослідження виступає електорат.
Предмет соціологічного дослідження - це властивості чи відносини об'єкта, які найбільш рельєфно віддзеркалюють приховані в ньому суперечності, проблему, що досліджується. Отже, у предметі відбивається взаємозв'язок проблеми й об'єкта дослідження.
Предметом дослідження буде поведінка електорату під час проведення виборів та його політичні уподобання.
2.3. Мета та завдання дослідження
Основна мета даного дослідження - з'ясувати характер політико-ідеологічної диференціації в нашому суспільстві.
Для дослідження цієї мети дослідження вимагає виконання таких завдань:
" виявити ставлення населення до "лівих" та "правих" у політиці;
" виявити ставлення до економічних перетворень в країні;
" виявити відношення населення до політичної ситуації в Україні;
2.4. Формулювання гіпотези
Виходячи з цієї обставини, можна висунути гіпотезу, що політичне значення ідеологічної диференціації "лівих" і "правих" у сучасному суспільстві поступово й суттєво знижується.
Другою гіпотезою яку можна висунути - буде припущення, що ставлення населення до партій різних направленостей залежить від вкладу цих партій в економічний розвиток країни.
2.5. Розробка стратегічного та робочого планів дослідження
Стратегічний план дослідження
1. Вивчення та опрацювання наукової літератури, документів.
2. Опитування експертів з питань політики, соціології.
3. Формування гіпотез дослідження.
4. Розробка анкет для вивчення питання "Політична поведінка електорату в ході виборів".
5. Статистичний аналіз отриманих даних.
Робочий план дослідження
1. Обговорення і затвердження програми та інструментарію дослідження.
2. Складання інструкцій для групи, яка збиратиме первинну інформацію.
3. Тиражування методичного матеріалу та інструментарію.
4. Вирішення аналітичних питань.
5. Розробка аналітичних завдань для комп'ютера.
6. Введення первинної інформації до комп'ютера.
7. Аналіз результатів дослідження.
8. Підготовка висновків та пропозицій.
2.6. Методи досліджень, збору, аналізу даних
Метод аналізу документів у соціології є одним з обов'язкових, з якого починаються практично всі дослідження. Документи поділяються на статистичні (у числових виразах) і словесні (у формі тексту); офіційні (що мають службовий характер) і неофіційні (які не мають офіційного підтвердження їх правильності і дійовості); суспільні й особисті тощо. У нашому випадку можна використовувати офіційні статистичні і словесні документи суспільного значення.
Найбільш розповсюдженим і широковживаним у соціології є метод опитування. Він охоплює в собі використання таких дослідницьких процедур, як анкетування, поштове опитування, інтерв'ю. Опитування - це метод безпосереднього або опосередкованого збирання первинної вербальної (тобто висловленої у словесній формі) інформації. Виділяють заочні й очні, стандартизовані (за наперед розробленим планом) і нестандартизовані (вільні), одноразові і багаторазові опитування, а також опитування експертів.
Серед видів опитування чільне місце займає анкетування, основним інструментом якого є питальник або анкета. На перший погляд нема нічого легшого і простого, ніж розробка питальника на будь-яку тему,

 
 

Цікаве

Загрузка...