WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Правове забезпечення діяльності служб соціального захисту населення - Курсова робота

Правове забезпечення діяльності служб соціального захисту населення - Курсова робота

Європейського Союзу. Ця тривала за часом та обсягами робота обумовлена бажанням України набути статусу асоційованого члена ЄС. Угода про партнерство й співпрацю між Україною та ЄС передбачає співпрацю, що включає, головно, освіту й питання охорони здоров'я та безпеки, причому найпильніша увага має приділятися секторам діяльності високого ризику, розробленню та застосуванню превентивних заходів, спрямованих на боротьбу із захворюваннями.
Отже, в складних економічних умовах ця галузь зберегла свою цілісність, має чіткі орієнтири щодо її реформування та розвитку відповідно до нагальних потреб населення України, забезпечення конституційних Гарантій прав громадян на охорону здоров'я.
Висновок
Дійові механізми реалізації принципів соціально орієнтованої економіки, підвищення ефективності соціальної політики розроблені й затверджені указом Президента України "Основні напрями соціальної політики в 1997-2000 pp. Вони стали складовою частиною ідеології державного будівництва, посилення соціальної спрямованості економіки й наближення національного законодавства до міжнародних стандартів, передбачених Європейською соціальною хартією, рішеннями ООН, конвенціями МОП та іншими міжнародниминормами.
Завдання, поставлені перед урядом, мали визначити стратегічні цілі. Одночасно вони розглядаються в контексті тих перетворень, які відбуваються в нашому суспільстві.
З огляду на це соціальна сфера стає предметом особливої уваги держави, влади.
Держава й уряд змушені вирішувати своєю соціальною політикою принаймні три основні завдання:
- оплачувати борги минулого (соціальний захист громадян);
- забезпечувати сьогодення (регуляція зайнятості та доходів);
- дбати про майбутнє (розвиток соціальної сфери).
Завдання, що стоїть перед суспільством, масштабне й складне: реформувати універсальну за своїм характером і патерналістську за змістом соціальну сферу, перетворити її в ефективно діючий сектор ринкової економіки.
У посланні Л.Кучми до Верховної Ради "Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 pp." деталізована передвиборча програма, яка виявилася більш ніж переконливою й допомогла діючому Президентові перемогти на нових виборах. Основні цілі соціальної політики сформульовані так:
- забезпечити за п'ятирічний період зростання реальних доходів населення в 1,3-1,4 раза;
- створити в Україні мільйон нових робочих місць;
- підвищити мінімальний рівень трудових пенсій до межі прожиткового мінімуму.
Процеси державотворення в Україні вимагають дальшого підвищення якості державного керівництва соціальним будівництвом, формування на основі найсучасніших досліджень стилю цього керівництва розвитку методів управління з врахуванням специфіки цієї сфери суспільних відносин.
Суспільство і держава відповідальні перед нинішнім і майбутніми поколіннями за рівень здоров'я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров'я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, розв'язання екологічних проблем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя.
Головними принципами соціальної політики є: оптимальне поєднання соціальної справедливості та ефективності; врахування життєво необхідних соціальних стандартів (освіти, охорони здоров'я та ін.) Згідно з Конституцією України при формуванні бюджетів різних рівнів необхідне чітке розмежування відповідальності за їх реалізацію між різними гілками влади та ін.
Список використаної літератури
1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. -
№ 30. - 141 с.
2. Декларація "Про засади державної молодіжної політики в Україні" від 15 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. -
№ 16. - Ст. 166.
3. Закон України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" від 26 червня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. -
№ 37. - Ст. 238.
4. Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку" від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 4. - Ст. 18.
5. Закон України "Про пенсійне забезпечення" від 6 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 3. - Ст. 10.
6. Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 13. -
Ст. 178.
7. Наказ Міністерства освіти України "Положення про Державну інспекцію закладів освіти при Міністерстві освіти України" від 11 лютого 1993 р. №34 // Бюл. нормат. актів міністерств і відомств України. - 1993. - Вип. 1. - С. 48.
8. Абетка української політики: Довідник. - К., 2001. - 328 с.
9. Введение в теоpию госудаpственно-пpавовой оpганизации социальных систем / Подгот.: Кубко E.Б. и дp.; Под общ.pед. Кубко E.Б. - К.: ЮРИHКОМ, 1997. - 189 с.
10. Гpомадянське суспільство і пpавова деpжава, пpоблеми становлення: Зб. наук. пp./ МВС Укpаїни. Hац. акад. внутp. спpав Укpаїни; За pед. Є.М. Моісеєва. - К.: ТОВ "Міжнаp. фін. агенція", 1997. - 78 с.
11. Головатий М.Ф. Молодіжна політика в Україні: проблеми
оновленню. - К.: Наук. думка, 1993. - 237 с.
12. Голосніченко І.П. Адміністpативне пpаво Укpаїни: (Осн. категоpії і поняття).посібник. - Ірпінь, 1998. - 110 с.
13. Державне управління в Україні. Навч. посібник. / За заг. ред. В.Б. Авер'янова. - К.: СОМИ, 1999. - 266 с.
14. Довідкові матеріали про становище молоді та хід реалізації державної молодіжної політики в Україні. - К.: УкрНДІ проблем молоді, 1997. - 98 с.
15. Коваль Л.В. Адміністpативне пpаво: Куpс лекцій для студентів юpид. вузів та фак./ Відп. pед. І.Д. Боpис.- 3-є вид. - К.: Вентуpі, 1998. -
207 с.
16. Колпаков В.К. Адміністративне право України. - К., 2001. - 752 с.
17. Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991 - 2000 рр.) - К., 2000. - 360 с.
18. Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв'язання: Зб. наук. публікацій Українського науково-дослідного інституту проблем молоді за підсумками виконання наук. програм і проектів у 1995 році. - К.: А.Л.Д., 1996. - 235 с.
19. Hижник H.Р., Машков О.А. Системний підхід в оpганізації деpжавного упpавління: Hавч. посіб./ Укp. Акад. деpж. упp. пpи Пpезидентові Укpаїни; За заг. pед. H.Р. Hижник. - К., 1998. - 159 с.
20. Україна на перехідному етапі: Політика. Економіка. Культура / За ред. Т. Степанкової. - К., 1997. - 280 с.
21. Україна у цифрах у 2000 році. - К., 2001. - 256 с.
22. Фролов Е., Божков Э. Вопросы финансирования учреждений охраны здоровья. // Економіка, фінанси, право. - 2001 р. - № 9. - с. 8-9

 
 

Цікаве

Загрузка...