WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціологічна служба підприємства. Організація соціологічного дослідження - Реферат

Соціологічна служба підприємства. Організація соціологічного дослідження - Реферат

подальший розвиток соціологічних служб відкриває більші перспективи для включення соціології в управлінську практику.
2. Соціологічне дослідження - головне джерело інформації, необхідної для розробок планів соціального розвитку виробничого колективу, а також для оперативної роботи служби соціального розвитку підприємства. У останньому випадку соціологічне дослідження проводиться, коли наявної інформації є недостатньо для пояснення змін рівня тих чи інших показників діяльності підприємства.
Соціологічне дослідження являє собою систему логічно послідовних методологічних, методичних та організаційно-технічних процедур. Метою цієї системи є усебічне вивчення, аналіз та систематизація соціальних фактів, виявлення зв'язків і залежностей між соціальними явищами й процесами і на підставізібраної інформації прийняття рішень, розробка заходів по управлінню досліджуваним об'єктом, його прогресивному розвитку.
Соціальний факт - науково зафіксований факт соціальної реальності, що виступає вихідним моментом соціологічного аналізу. В якості соціального факту може виступати будь-яке явище соціального життя. В соціології праці до соціальних фактів прийнято відносити трудову поведінку окремих працівників чи цілих їх груп, продукти трудової діяльності (матеріальні чи духовні) чи ж вербальні дії працівників (оцінки, судження і думки).
Методологією називають систему принципів наукового дослідження. Вона визначає, якою мірою факти можуть слугувати реальним і надійним обгрунтуванням об'єктивного знання.
Методика - сукупність технічних прийомів, пов'язаних з методом дослідження, включаючи часткові операції, їх послідовність і взаємозв'язок.
Метод - основний спосіб збору, обробки й аналізу даних.
Техніка - сукупність спеціальних прийомів для ефективного використання відповідного методу.
В залежності від своєї загальної спрямованості соціологічні дослідження умовно діляться на прикладні (конкретні) і теоретичні. Соціологи підприємства проводять прикладні дослідження, розв'язуючи конкретні практичні задачі по регулюванню соціальних процесів в трудових колективах, а наукові працівники, проводячи свої дослідження, виявляють деякі загальні соціальні закономірності, тенденції в розвитку досліджуваних процесів і явищ, розв'язують методологічні проблеми.
Втім спільним як для прикладних, так і для теоретичних досліджень є те, що вони орієнтуються на відтворення цілісної картини досліджуваного процесу, однак, якщо в теоретичному дослідженні факти зв'язуються передусім з їх теоретичним осмисленням, то в прикладному існує тенденція до формулювання задач дії чи діяльності певної організації на основі проаналізованих фактів.
Організація будь-якого конкретного соціологічного дослідження передбачає поділ праці і здійснюється послідовно по логічно взаємопов'язаним і взаємообумовленим чотирьом етапам: І - підготовчо-організаційному; ІІ - підготовки реалізації; ІІІ - реалізації; ІV - аналізу отриманих даних і видачі результатів дослідження.
Вихідні задачі дослідження вирішуються на першому - підготовчо-організаційному етапі. Тут розробляється програма і робочий план дослідження.
2.1. Програма - документ, який являє собою усебічне теоретичне обгрунтування методологічних підходів і методичних прийомів соціологічного дослідження. З огляду на це вона складається з двох частин: методологічної і методичної (процедурної). Перша розкриває, що буде досліджуватися (включає формулювання й обгрунтування проблеми, визначення об'єкту, предмету і мети, проставляння задач дослідження, логічний аналіз основних понять, попередній системний аналіз об'єкта і формулювання гіпотез дослідження), друга - як, яким чином (визначення досліджуваної сукупності і обгрунтування системи виборки одиниць спостереження, набросок основних процедур збору і аналізу вихідних даних).
Безпосереднім приводом до проведення соціологічного дослідження служить реально виникле протиріччя - проблемна ситуація, на з'ясування причин і шляхів розв'язання якої й спрямовується дослідження. Проблемна ситуація - це протиріччя між нашими знаннями щодо необхідність будь-яких теоретичних чи практичних дій і незнанням засобів, методів, шдяхів реалізації цих дій. Відтак програма дослідження мусить чітко визначити це протиріччя, т.т. сформулювати проблему, на розв'язання якої орієнтується дане дослідження.
Мета дослідження - це очікуваний кінцевий результат, що визначає загальну спрямованість дослідження. Мета дослідження розкривається в його задачах, які формулюють питання, на які повинно отримати відповіді для реалізації мети дослідження. Реалізація мети дослідження визначає наступні задачі:
1. з'ясування рівня дисципліни праці і мотиви її порушення;
2. соціального протесту порушників дисципліни;
3. громадської думки працівників щодо ефективності методів, використовуваних для зміцнення дисципліни тощо.
Існує три типи дослідження (принципових планів): розвідувальне, описове і аналітичне.
Розвідувальне (пошукове) дослідження проводиться в якості попереднього етапу глибоких і масштабних досліджень, коли відсутня достатня чітка уява про проблему і об'єкт дослідження. Його мета - отримати додаткову інформацію, уточнити формулювання проблем, задач, гіпотез.
Описове дослідження - більш складний вид дослідження, яке здійснюється в тому випадку, коли об'єкт дослідження достатньо відомий і дослідник володіє описовою гіпотезою про структурно-функціональні зв'язки і класифікаційні характеристики досліджуваного об'єкту. Мета його - отримати емпіричні свідчення щодо цілісної уяви про досліджуване явище, його структурні елементи, перевірити описову гіпотезу і в разі її підтвердження зроьити повний кількісно-якісний опис об'єкта.
Аналітичне дослідження - поглиблене дослідження, яке ставить на меті не лише опис структурних елементів досліджуваного явища, а й виявлення причин, які лежать в його основі і обумовлюють його характер. Аналітичне дослідження відрізняється особливою складністю і вимагає для свого проведення значного часу і старанної підготовки.
Об'єкт дослідження - це соціальний процес, чи область соціальної дійсності, чи якісь соціальні умови, які явно чи

 
 

Цікаве

Загрузка...