WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Трудова поведінка - Реферат

Трудова поведінка - Реферат

цінності, ціннісні орієнтації, ідеали і мотиви. Процес формування цих внутрішніх спонукальних сил трудової діяльності розуміють як мотивацію трудової поведінки.
Сутність мотиваційного процесу реалізується через притаманні йому функції:
" пояснювальну-обгрунтовну - аргументаційна доцільністьповедінки суб'єкту;
" регулятивну - блокування одних дій і дозвіл інших;
" комунікаційну (пояснювальну) - прогнозування спілкування у сфері праці;
" соціалізації - усвідомлення своєї соціальної ролі в мікро- та макросередовищі, в трудовому колективі;
" корекційну - уточнення старих і формування нових ідеалів, норм, ціннісних орієнтацій.
Наукове пояснення механізму реалізації цих функцій у процесі мотивації здійснюється на основі тієї чи іншої наукової теорії (концепції) мотивації праці. Соціолог Д.Маркович (Югославія) описує п'ять найбільш відомих в сучасній науці.
1. Теорія ієрархії потреб (А.Маслоу), згідно з якою людська поведінка визначається потребами двох видів: базових (у харчуванні, безпеці тощо) і похідних (у справедливості, благополуччі, порядку та єдності соціального життя)
2. Теорія потреби досягти результатів (Маклелланд) пояснює бажання людини працювати відповідно до ступня розвитку у неї потреби добиватись успіху;
3. Двоїста теорія мотивації (Ф.Херцберг), згідно з якою у індивіда є дві системи (ієрархії) потреб: а) гігієнічні фактори, пов'язані з умовами праці; б) мотиваторні, пов'язані з "внутрішніми" потребами (успіх, зміст праці, відповідальність, самостійність в роботі). Гігієнічні фактори закріплюють, стабілізують персонал, а мотиваторні спонукають до продуктивної праці;
4. Теорія справедливості чи суспільного порівняння, згідно з якою людина підвищує трудову активність, порівнюючи свій внесок і віддачу від праці з аналогічними показниками інших;
5. Теорія очікування (оцінки) виходить з того, що мотиваційні зусилля досягнення успіху індивіда формуються на основі високої цінності результатів діяльності в майбутньому.
Розглянуті теорії мотивації є основою для розробки мотиваційних моделей як сукупності підходів і практичних заходів, побудованих на певних припущеннях і поглядах.
До найбільших мотиваційних моделей належать такі:
1. Традиційна модель - базується на розумінні природи людини, для якої праця огидна. Для більшості людей важливіше, скільки їм заплатять, ніж те, що вони роблять.
2. Модель людських стосунків - грунтується на припущенні, що бажання бути корисним і визнаним групою для індивідів важливіше, ніж гроші.
3. Модель людських ресурсів - виходить з ідеї, що більшість людей можуть ставитись до праці творчо і здатні самовдосконалюватися в ній більшою мірою, ніж вимагається умовами виробництва. Ця модель не нехтує мотивацію грошей, визнаючи важливість і інших мотивів.
В основі механізму трудової мотивації лежать потреби працівника, які дають можливість зробити висновок, що йому необхідно для життя. Усвідомлення їх у вигляді інтересу підказує, як діяти для задоволення цих потреб. Цінності у вигляді основних потреб індивіда дають змогу встановити ієрархію, послідовність дій, спрямованих на задоволення потреб. Суспільні ідеали, норми і цінності дозволяють визначити межі дозволеності в цих діях. Керуючись мотивами, працівник обирає з переліченого ряду спонукальних причин ті, що найбільше відповідають його баченню трудової ситуації, обгрунтовуючи тим самим свою трудову поведінку.
Вивчення мотивів трудової поведінки в соціології передбачає:
1. розкриття механізму переводу суб'єктивної ситуації обгрунтування та вибору умов реалізації поведінки в процес прийняття рішень;
2. змістовний аналіз мотивованих вчинків, свідомо направлених на реалізацію особистісно чи суспільно значимих установок;
3. структурування предметного боку мотиваційних процесів, т.т. суб'єктивно усвідомлюваних стимулів, детермінуючих логіку й спрямування людської поведінки;
4. аналіз домінуючих мотиваційних структур, обумовлених особливостями образу життя професійних груп;
5. вивчення сталих стереотипів і типів мотивації трудової поведінки на різних стадіях життєвого циклу;
6. виділення домінуючих мотивів, що відображають структуру міжособистісного спілкування;
7. розробку процедур та методів мотиваційного управління поведінкою через вплив на особистісні диспозиції з метою формування позитивних орієнтацій.
Трудова мотивація є процесом вибору й обгрунтування способу участі людини у виробничій діяльності. Домінуючий в суспільстві спосіб трудової орієнтації регулюється складною системою соціальних інститутів, які впливають та діють на весь процес соціалізації особистості індивіда дякуючи праці на найрізноманітніших етапах його життя (навчання, виховання в сім'ї, школі, вузі, на роботі, соціальний контроль).
В класифікації структурних рівнів та елементів мотиваційної сфери особистості мотиви згруповуються за найрізноманітнішими підставами - змістом, джерелами виникнення, силою прояву, ступенем сталості, особливостями регуляції, видами діяльності тощо. В зміст мотиву включаються:
1. свідомий вибір мети й засобів її досягнення;
2. "формула" обгрунтування власних дій, яка, базуючись на психологічному процесі раціоналізації, залежить від конкретної ситуації, визначається соціальним середовищем;
3. визначення програми та лінії поведінки;
4. оцінка можливих наслідків;
5. самооцінка фукціональних здатностей та можливостей.
Мотиваторами можна назвати підстави чи передумови мотивації. Вони визначають предметно-змістовну сторону мотивації, її домінанти й пріоритети. Мотиваторами виступають значимі фактори соціального та предметного оточення (стимули), а чи ж сталі потреби, інтереси, ціннісні чи інші установки, функціональні стани особи, переконання тощо.
Можна виділити наступні рівні мотивації в залежності від того, які види потреб (матеріальні, культурні, соціальні) домінують в якості пріоритетних на тій чи іншій фазі життєвого й трудового циклу. Першу й найбільш широку групу мотивів трудової поведінки складають ті з них, які пов'язані з обгрунтуванням вибору сфери професійної й трудової спеціалізації. В їх основі лежать потреби, установки та цінності, що стосуються реалізації суспільно й особистісно значимих цілей в соціально-економічному відтворенні особи. Сюди входять наступні мотиви:
1. мотиви по забезпеченні життєво важливих благ;
2. мотиви покликання;
3. мотиви престижу.
До внутрішніх побудників (мотиваторів)

 
 

Цікаве

Загрузка...