WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціологічне інтерв’ю - Реферат

Соціологічне інтерв’ю - Реферат

забувають про необхідність кваліфікованого планування опитувань і кваліфікованої інтерпретації відомостей; отриманих від опитаних, не беруть до уваги недоліки цього методу збору даних. Ці недоліки пов'язані з тим, що частина відомостей в анкетах та інтерв'ю, спеціально чи ні перекручуються опитуваними, причому ці перекручення нерідко носять систематичний характер. Крім того, багато необхідних соціологу відомостей, опитані можуть просто не знати. Тому результати різних опитувань повинні перевірятися і доповнюватися контент-аналізом документів, соціологічним спостереженням, вивченням результатів діяльності.
У соціології опитування як метод збирання первинної інформації посідає одне з провідних місць. Це пояснюється тим, що вербальна інформація, яка реєструється при опитуванні багатша за невербальну. Вона легко піддається кількісній обробці, особливо коли задається формальна структурована методика опитування. Вербальна інформація в цілому надійніша від невербальної.
Знання та судження респондентів неможливо реєструвати, використовуючи тільки метод спостереження. До переваг опитування відносить його універсальність, яка полягає в тому, що при опитуванні реєструються й мотиви діяльності, і результати (продукти) діяльності індивідів, які входять у сукупність, що вивчається. Саме завдяки універсальності метод опитування є найбільш розповсюдженим методом збирання первинної інформації в соціології.
Опитування - це метод збирання первинної вербальної інформації заснований на безпосередній (інтерв'ю) чи опосередкованій (анкета) соціально-психологічній взаємодії між дослідником і опитуваним (респондентом).
При спостереженні чи аналізі документів соціолог, як правило фіксує акти поведінки досліджуваного, які викликані впливом довколишнього середовища, а не впливом самого соціолога. При використанні цих методів має місце тільки однобічний вплив того, хто досліджується, на соціолога, який складається з реєстрації актів поведінки досліджуваного.
При опитуванні ситуація змінюється повністю. Взаємодія є основним параметром, який характеризує сутність методу (Літування. Дослідник втручається у поведінку опитуваного, спрямовує її в потрібне русло. Взаємодія, що виникає при цьому, обов'язково повинна відобразитися на результатах дослідження. Тому завдання кожного соціолога, який проводить опитування, полягає в такій організації процесу взаємодії, щоб отримана інформація мала достатню високу якість, необхідну для вирішення завдань, доставлених у дослідженні.
3. Основні етапи організації та проведення
соціологічного інтерв'ю
Перш ніж розробляти запитання, добирати інтерв'юерів, досліднику необхідно розбиратися в тому, що являє собою поведінка респондента при відповіді на запитання, і за яких умов ця поведінка приводить до достовірних даних. І тільки після цього дослідник приступає до розробки запитань, відбору інтерв'юерів, виходячи з тих
умов, які необхідно створити в процесі опитування, щоб отримати необхідні відомості.
Для отримання достовірної інформації необхідно, щоб опитуваний 1) сприйняв потрібну інформацію: 2) правильно зрозумів її; 3) зміг нагадати, якщо це потрібно, про якісь події минулого; 4) обрав адекватну відповідь на запитання; 5) зміг адекватно виразити словами обрану ним відповідь. Зрозуміло, що цього недостатньо для отримання достовірних даних. Необхідно, щоб опитуваний не тільки міг, але і бажав відповісти на запитання.
Таким чином, дослідник повинен так організувати опитування, щоб у процесі його здійснювалася актуалізація можливостей респондентів і створення в них мотивації до участі в дослідженні. Якість первинної інформації залежить від якості методу, який застосовувався для її отримання.
Специфічність соціологічних запитань полягає в тому, що за їх допомогою вимірюються визначені показники, які мають відношення до предмета дослідження, - наприклад, думки чи настанови респондента з проблем, які цікавлять дослідника, деякі соціально-демографічні характеристики респондентів тощо.
Отже, соціологічні запитання (бланк інтерв'ю, анкета) є вимірювальним інструментом, основне призначення якого - виміряння визначених факторів, які пов'язані з особистістю респондента.
Критерієм оцінки якості інструментів виміряння, як правило, виступають стійкість та обгрунтованість.
Під стійкістю інструмента виміряння розуміють ступінь відтворюваності результатів виміряння при повторному використанні цього інструмента на тій самій групі й за тих самих умов. Стійкість є передусім показником того, наскільки з часом опитувані змінили свій ранговий порядок щодо характеристики, що вимірювалася, і наскільки результат виміряння залежить від умов проведення процедури виміряння.
Під обгрунтованістю вимірювального інструмента розуміють міру відповідності між зареєстрованими у процесі виміряння характеристиками і тими характеристиками, які планувалося виміряти.
Вибір того чи іншого доказу обґрунтованості конкретного інструмента визначається як типом досліджуваних характеристик, так і цілями дослідження.
Усю систему доказів можна умовно поділити на дві групи. У першу групу входять докази, спрямовані на те. щоб показати, що дані типи пунктів, які вийшли у вимірювальний інструмент, адекватно відбивають характеристики і що інструмент необхідною мірою задовольняє всі нормативні вимоги.
Серед ряду нормативів, враховуючи специфіку складання соціологічної анкети, можна виділити такі.
1. Релевантність. Визначається тим, наскільки доцільно обрано дану форму інструмента для виміряння даної характеристики. Поняття релевантності пов'язане з питанням про те, чи можна на підставі результатів виміряння судити про наявність у респондентів визначених знань, особистіших характеристик, думок і настанов. Релевантність може бути доведена тільки логічним шляхом.
2. Об'єктивність (чи нейтральність). Міра нейтральності інструмента визначається відповіддю на запитання про те, чи залежить оцінка даної характеристики, отримана з допомогою даного інструмента, тільки від ступеня її вираженості, чи на її значення впливають якісь додаткові фактори.
3. Доступність. Смисл цього нормативу полягає в тому, щоб усі респонденти змогли зрозуміти зміст завдань чи запитань
4. Розрізнювальна здатність. Інструмент має бути сконструйовано таким чином, щоб він був здатен фіксувати оптимально тонкі різниці серед респондентів відносно характеристик, що вимірюються.
До другої групи відносяться докази обгрунтованості, пов'язані з вирішенням питання про те, наскільки результати, отримані із застосуванням даного інструменту, відповідають інформації про вимірювальні характеристики, які отримані іншими способами.
Серед доказів цього типу виділяються.
1. Тест за відомою групою. У цьому разі конструйований інструмент перевіряється на групі людей, стосовно яких точно відомий розподіл вимірювальних характеристик.
2. Обгрунтованість за збігом. Досить часто доказом обгрунтованості

 
 

Цікаве

Загрузка...