WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціологія як наука, її предмет і метод - Реферат

Соціологія як наука, її предмет і метод - Реферат

азбучними істинами, засадничими принципами марксистської соціологічної теорії - про тотожність інтересів суспільства, колективу та особи, єдину "найпрогресивнішу" форму власності тощо.
Як відомо, XX ст. характеризується, з одного боку, подальшою диференціацією наукових знань, а з другого - їх інтеграцією. Результатом цих процесів є виникнення нових, а також багатьох суміжних наук. Історія становлення соціології свідчить, що від філософії спочатку відокремилась загальна соціологія, а потім від загальної соціології - галузеві соціології.
Маючи спільний з науками, від яких вона відокремилась, об'єкт дослідження (індивідів, їх життєдіяльність), соціологія обмежується вузькою предметною сферою, виробивши специфіку її сприйняття (теоретичного підходу), використовуючи своєрідні понятійний апарат, процедури і методи наукового дослідження. Так, на відміну від філософії, що вивчає взаємозв'язок суспільної діяльності та соціальної суті особи як цілісний процес взаємодії природи ісуспільства, соціологія за допомогою власних методів досліджує закономірності соціальних взаємозв'язків у життєдіяльності суспільства.
Користується соціологія і методами інших наук (окрім суто соціологічних), що, безумовно, сприяє поглибленому вивченню її предмета. Проте тут дуже важливо дотримуватися вимог наукової методології. Практика свідчить, що коли соціологи занадто захоплюються методами дослідження, запозиченими з інших наук, це призводить до втрати власного предмета дослідження.
Щодо порівняння галузевих соціологій із загальною соціологією, що акумулює основні соціологічні закономірності, то й тут слід мати на увазі передусім схожість, а не тотожність предметів вивчення цих наук.
Загальна соціологія вивчає взаємодію різних сфер життєдіяльності суспільства в цілому. Окремі підсистеми суспільства: працю, побут, освіту, культуру, релігію, науку, медицину тощо - вивчають галузеві соціологічні науки. Зокрема, соціологія праці досліджує працю як самостійну сферу життєдіяльності суспільства. Однак загальна соціологія та соціологія праці (як і будь-яка специфічна соціологічна наука) різняться за рівнем узагальнення. Загальна соціологія розглядає типове для всього суспільного розвитку в цілому, а соціологія праці - реалізацію цього типового в трудовій сфері. Так, установлення зв'язку між характером суспільних виробничих відносин, рівнем розвитку продуктивних сил та ставленням людини до праці, її соціальною активністю, трудовою поведінкою належить до загальної соціології, а от вивчення форм вияву цього зв'язку, конкретних чинників та міри їхнього впливу - це вже рівень соціології праці.
На межі соціології з іншими науками виникають галузі, які вивчають ті чи ті аспекти життєдіяльності суспільства. Так з'явилась, наприклад, економічна соціологія - галузь соціології, що вивчає соціальні аспекти економічних процесів і економічної поведінки людей у суспільстві, форми соціальних організацій, системи взаємозв'язаних ролей, моделі норм і цінностей, що регулюють економічну діяльність у конкретному суспільстві, взаємовідносини між економічними інститутами. Вона вивчає соціальний механізм розвитку економіки, під яким розуміють стійку систему економічної поведінки великих соціальних груп (демографічних, професійних, кваліфікаційних та інших), а також взаємодію цих груп між собою та з державою щодо виробництва, розподілу, споживання матеріальних благ і послуг. Економічна соціологія вивчає ціннісні орієнтації цих груп, їхні потреби, інтереси, поведінку у виробничій діяльності; простежує, як відбувається звільнення і працевлаштування працівників, серед яких груп найбільше безробіття, як змінюється оцінка справедливої економічної винагороди в різних групах, сферах індивідуальної та колективної праці за різних форм власності тощо.
Загальна соціологія є більш фундаментальною наукою порівняно з галузевими соціологіями. Останні входять до неї як складові частини.
Галузеві соціології доповнюють одна одну на підставі взаємо-обміну науковими знаннями, результатами досліджень і у своїй сукупності формують загальну проблематику, спільний предмет дослідження, яким займається загальна соціологія.
Отже, галузеві соціології входять до предметної сфери загальної соціології. Водночас у кожній з них є специфічні проблеми, які неможливо пояснити на достатньому науковому рівні без знання галузевої соціології.
Метою вивчення соціології є не тільки здобуття системних знань про суспільство, закономірності та тенденції його розвитку, соціальну структуру, причини соціальних криз, а й заохочення до пошуку нових соціально вартісних цінностей, адекватного оцінювання стану суспільства, шляхів його поліпшення, до виховання наукового світогляду та національної свідомості.
Соціологія є фундаментальною наукою, покликаною формувати світоглядну, методологічну та ідеологічну культуру. Вона є також і ужитковою наукою, що має забезпечувати поінформованість населення, органів державної влади та управління про суспільне життя, за допомогою засобів масової інформації формувати громадську думку. Західні вчені часто рівнем розвитку соціологічної освіченості вимірюють рівень розвитку демократії в країні.
Реформувати суспільство не можна без соціологічного забезпечення та обґрунтування рішень, що їх приймає державна влада, без попереднього вивчення їх соціальної зумовленості, без прогнозування можливих наслідків та моделювання їх оптимальних варіантів.
Література
1. Вебер М. Основные социологические понятия // Избр. произв - М 1990.
2. Дюркгейм 3. О разделении общественного труда: Метод социологии. - М., 1990.
3. Дюркгейм Е. Соціологія і соціальні науки // Філос. і соціол. думка. - 1992. - № 5.
4. Заславская Т. И. Роль социологии в ускорении развития советского общества // Социс. - 1987. - № 2.
5. Коллинз Р. Социология: наука или антинаука? // Теория общества / Под. ред. А. Филипова. - М., 1999.
6. Краткий словарь по социологии. - М, 1989.
7. Осипов Г. В. Социология. - М., 1990.
8. Попова І. М. Соціологія: Пропедевтичний курс. - К., 1996.
9. Руткевич М. Н. О предмете социологической науки: три методологических вопроса // Социс. - 1991. - № 7.
10. Смелзер Н. Социология. - М., 1994.
11. Современная западная социология: Словарь. - М, 1990.
12. Социология: наука об обществе. - Харьков, 1996.
13. Шаповал М. Загальна соціологія. - К., 1996.
14. Ядов В. А. Размышления о предмете социологии // Социс - 1990 № 2.

 
 

Цікаве

Загрузка...