WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціологічне дослідження, його види - Реферат

Соціологічне дослідження, його види - Реферат

вплив на продуктивність праці робітника, але остання не має такого впливу на організацію робочого місця.
Іншим принципом соціологічного дослідження є те, що об'єктом уваги мають стати типові факти, тобто ті, що повторюються, а не випадкові, поодинокі.
Соціологами має враховуватися також принцип генералізації, що буквально означає "узагальнення". Соціологія, як стверджував П. Сорокін, вивчає "родові властивості" суспільних явищ.
Проте виявлення "родових властивостей" не є простою констатацією загального в явищах. Соціологічна уява характеризується, як пише сучасний класик соціології Р. Мілле, віднесенням малого до великого, розглядом особистого в контексті суспільного.
Організація будь-якого прикладного соціологічного дослідження передбачає розподіл функцій і здійснюється послідовно в чотири етапи:
1) розробка програми і робочого плану дослідження;
2) здійснення підготовчо-організаційних робіт;
3) збирання емпіричного матеріалу;
4) аналіз результатів дослідження і розробка рекомендацій.
Надзвичайно важливим є початковий етап, на якому розробляють програму, котра визначатиме загальні обриси дослідження, а також його робочий план.
Робочий план дослідження складають на підставі програми, але на відміну від неї план має оперативний характер. Він визначає послідовність проведення дослідження, його процедур. Поняття "процедура" стосується як дослідження в цілому, так і окремих його стадій та означає певну послідовність усіх операцій, комплекс організаційних і пізнавальних дій дослідження.
Загальна процедура дослідження містить такі види робіт: розробка програми і робочого плану дослідження; підбір, підготовка та інструктаж виконавців; розробка та розмноження інструментарію; збирання первинної соціологічної інформації (анкетування, інтерв'ю тощо); опрацювання матеріалів дослідження (статистичне й математичне); аналіз результатів дослідження та розробка рекомендацій. Разом з тим кожний із цих видів робіт відносно самостійний і передбачає різні способи та засоби розв'язання дослідних завдань. Процедура інтерв'ю, наприклад, включає розробку опитувального листка, відбір респондентів, підготовку інтерв'юерів, саме опитування. У робочому плані зазначають календарні строки проведення конкретних видів робіт, матеріальні та трудові затрати.
Завершення розробки плану дослідження є формальною підставою для початку робіт безпосередньо на об'єкті дослідження, тобто початку другого етапу дослідження - підготовчо-організаційного.
Успіх соціологічного дослідження значною мірою залежить від правильного добору, своєчасної підготовки та навчання його виконавців. У зв'язку з цим особливе місце в організації робіт другого етапу дослідження відводиться пояснювальній роботі, яка передбачає інструктування всіх учасників дослідження, оголошення відповідних розпоряджень та наказів, використання з цією метою засобів масової інформації та пропаганди, читання лекцій, організацію бесід на робочих місцях. На цьому етапі проводиться дослідження для перевірки надійності інструменту, його коригування, розробка остаточних його варіантів.
На третьому етапі здійснюють роботи згідно з розробленою програмою соціологічного дослідження з використанням відібраних соціологічних методів (аналіз документів, опитування, спостереження тощо), збирають конкретну інформацію і заповнюють підготовлені раніше макети таблиць.
На четвертому етапі матеріали емпіричного соціологічного до-слідження обробляються, як правило, на ЕОМ з використанням різних методів економічної математики, статистики з метою визначення та кількісної оцінки впливу різних чинників на досліджуваний об'єкт.
Нарешті, на підставі одержаної кількісної інформації про розвиток соціальних явищ, процесів проводиться змістовний аналіз даних, робляться узагальнення, висновки, вивчаються виявлені тенденції і, якщо це потрібно, розробляються рекомендації щодо їх коригування. Завершується цей етап складанням звіту про виконане дослідження з викладенням його результатів, висновків, рекомендацій.
Результати соціологічних досліджень можуть бути викладені в різних формах. Це може бути певна соціологічна інформація, яка сама собою є багатим джерелом відомостей про соціальні явища, процеси. Використання її допомагає розібратися в багатьох соціальних проблемах.
Для розв'язування конкретних завдань можуть розроблятися практичні пропозиції, наприклад, щодо усунення стримуючих і активізації сприяючих чинників позитивних змін досліджуваного явища, запровадження певних коригуючих заходів.
У результаті проведеного дослідження соціологи можуть запро-понувати також низку методичних розробок (вказівок чи заходів), метою яких є пошук шляхів цілеспрямованого вдосконалення соціальних організацій, сприяння позитивним соціологічним змінам, оптимізація соціальної структури соціальних спільнот.
На підставі матеріалів соціологічного дослідження можуть розроблятися соціальні проекти - конкретні пропозиції щодо застосування нових форм організації, управління тощо.
Методичні матеріали й соціальні проекти подаються у вигляді соціальних технологій.
Завершується соціологічне дослідження складанням пояснювальної записки і звіту за результатами дослідження. До звіту оформляються додатки. У додатках уміщують таблиці, дані яких ілюструють положення всіх розділів звіту. Тут також подають основні методичні матеріали, за якими велося дослідження.
Звіт має бути максимально коротким і концентрувати основну увагу на висновках та рекомендаціях. У ньому доцільно подати інформацію про завдання дослідження, в які строки його було проведено, які джерела інформації було використано. Формулюючи основні результати дослідження, важливо наголосити на наявності соціальних проблем та чинників, що заважають їх розв'язанню. Найважливіші положення звіту мають бути проілюстрованіпереконливими статистичними даними, що не потребують особливих пояснень. До запропонованих заходів слід додати висновки щодо очікуваного від них економічного й соціального ефекту, означити способи контролю успішності нововведень і дати перелік служб, органів управління, відповідальних за їх здійснення.
ЛІТЕРАТУРА
1. Андреенков В. Г. Логика социологического исследования. - М., 7.
2. Бутенко Н. А. Анкетний опрос как общение социолога с респон-дентами. - М., 9.
3. Воловин В. Соціологічна освіта в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 8. - № 1.
4. Как провести социологическое исследование. - М., 0.
5. Клайн П, Справочное пособие по конструированию тестов. - К., 4.
6. Королев Ю. Г. Выборочный метод в социологии. - М., 5.
7. Математико-статистические методы анализа данных в социологических исследованиях. - М, 0.
8. Математические методи в социологическом исследовании. - М, 1.
9. Миллс Р. Интеллектуальное мастерство // Социол. исследования. - 4. - №1.
10. Осипов Г. В., Андреев 3. П. Методи измерения в социологии. - М., 7.
11. Паниотто В. К, Максименко В. С. Количественные методы в социологическом исследовании. - К., 2.
12. Паніна Н. В. Технологія соціологічного дослідження. - К., 6.
13. Рабочая книга социолога. - М., 5.
14. Смелзер Н. Социология. - М., 4.
15. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. - М., 2.
16. Социологическая информация в ЗВМ: сбор, хранение, контроль, редактирование. - Л., 3.
17. Шаленко В. Н. Программа социологического исследования. - М., 7.
18. Ядов В. А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. - М., 7.

 
 

Цікаве

Загрузка...