WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціологічне дослідження, його види - Реферат

Соціологічне дослідження, його види - Реферат

конкретні кількісні дані, отримані різними способами (опитуванням, спостереженням тощо), лише прикладають до об'єктивної дійсності вже готові розумові концепції. Вони спрямовані на конкретний об'єкт.
Між практично і теоретично орієнтованими дослідженнями є багато спільного. Будь-яке дослідження передбачає чітке відмежовування відомого від невідомого, спрямування дослідження на виявлення ще невідомого. Практичні та теоретичні дослідження орієнтовано на відтворення цілісної картини досліджуваного процесу. Однак, якщо в теоретичному дослідженні факти зв'язані насамперед з теоретичним усвідомленням їх, то в практичному - виявляється тенденція до формулювання практичних завдань відповідної організації на основі проаналізованих фактів.
Теоретичне і практичне дослідження тісно взаємозв'язане. Так, теоретичне дослідження на основі методологічного розв'язання питань, використання одержаного матеріалу дає можливість розробляти конкретні рекомендації. У практичному дослідженні проблему не завжди можна розв'язати в межах наявних знань про предмет чи явище. її розв'язання може потребувати поглиблення цих знань, тобто проведення теоретичних дослі-джень. Вивчаючи практичні й теоретичні аспекти проблеми, соціологічні дослідження набирають комплексного, теоретико-прикладного характеру. Отже, існують дві основні функції соціологічних досліджень:
дослідна, евристична - зв'язана з вивченням специфіки соціальних явищ, процесів у конкретних сферах діяльності, нагромадженням нових знань про них;
прикладна, прогностична - зв'язана з розробкою і наданням відповідним організаціям практичних рекомендацій щодо розв'язання певних соціальних проблем.
Це, ясна річ, не означає, що для розробки будь-якої рекомендації щодо управління соціальними процесами в тій чи тій сфері необхідно обов'язково проводити глибокі соціологічні дослідження. їх організація - дуже складна справа. Тому в соціальному управлінні доцільно використовувати матеріали результатів соціологічних досліджень, що уже проводилися. Для цього слід постійно стежити за публікаціями, з тим щоб своєчасно дізнаватися про тенденції змін соціальної поведінки, а також інтересів, потреб, ціннісних орієнтацій її суб'єктів, про наявність та впровадження відповідних соціальних технологій тощо.
Залежно від наявності інформації з досліджуваної проблеми та цільової настанови дослідження визначають його тип. Є три типи соціологічних досліджень: розвідувальні (пошукові), описові та аналітично-експериментальні (див. табл.).
Таблиця
Зв'язок типу дослідження, його гіпотез, цілей та способів збирання інформації.
Тип
дослідження Цілі дослідження Види
гіпотез Способи збирання та аналізу інформації
Розвідувальне (пошукове) Формування проблеми, мети, завдань, описових гіпотез
- Вивчення матеріалів інших досліджень, звітів, статистичних даних, експертне опитування, спостереження тощо
Описове Перевірка описових гіпотез, повне кількісно-якісне описання об'єкта Описові Вибіркове та монографічне обстеження, анкетування, ко-реляційний аналіз
Аналітичне Виявлення при-чинно-наслідкових залежностей в об'єкті Пояснювальні Експеримент
Розвідувальні (пошукові, пілотні) дослідження проводяться як попередній етап глибоких і масштабних досліджень, коли немає чіткого уявлення про проблему та об'єкт дослідження, а дослідники не в змозі висунути жодних наукових гіпотез. Це пробне дослідження, мета якого - на прикладі обстеження невеликої сукупності об'єктів (основних понять, придатності та надійності дослідного інструменту) основного дослідження внести в нього необхідні корективи та зміни - дістати додаткову інформацію, уточнити формулювання проблеми, завдань, гіпотез. План такого дослідження передбачає вивчення літературних джерел з дослі-джуваної проблеми, опитування респондентів, проведення спостереження як завершального етапу розвідування тощо.
Описові дослідження складніші. їх проводять тоді, коли проблему сформульовано, об'єкт відомий, а дослідник має описову гіпотезу щодо структурно-функціональних зв'язків та соціальних характеристик досліджуваного об'єкта. Мета такого дослідження полягає в одержанні емпіричних відомостей, які б давали відносно цілісне уявлення про досліджуваний об'єкт, його структурні елементи і за допомогою яких можна було б перевірити описову гіпотезу, а в разі її підтвердження зробити повний кількісний і якісний опис об'єкта. Для цього всі елементи, що підлягають до-слідженню, мають бути класифіковані. Інформацію збирають за описовим планом на підставі вибіркового чи монографічного обстеження, анкетування, групування, кореляційного аналізу тощо.
Таке дослідження проводиться, якщо об'єктом аналізу є велика спільнота людей з найрізноманітнішими характеристиками (велике підприємство, місто, район, область, регіон). У досліджуваному об'єкті визначають однорідні групи, порівнюють їх, з'ясовують їхні якісно-кількісні особливості тощо.
Аналітично-експериментальне дослідження - найбільш глибокий і складний вид соціологічного аналізу, який має на меті не тільки описати складові досліджуваного явища, а й з'ясувати причини, що зумовили його виникнення. Таке дослідження потребує старанно розробленої програми та чималого часу. Варто зазначити, що для вибору найоптимальнішого шляху аналітичного дослідження і здійснюються розвідувальні та описові дослідження.
Описове дослідження дає можливість установити характеристики досліджуваного явища, а аналітичне - виявити чинники, які зумовили його появу та розвиток, проаналізувати причинно-наслідкові залежності його розвитку. Якщо в першому випадку, наприклад, з'ясовується, що незадоволення працею впливає на продуктивність, то в другому - чи є незадоволення працею основним чинником зміни продуктивності праці, головною її причиною і які саме зміни воно зумовлює.
Оскільки соціальна дійсність дуже складна і виділити в чистому вигляді один чи кілька чинників, що визначають її характер, практично неможливо, то в кожному аналітичному дослідженні вивчають цілу сукупність факторів. З цієї сукупності виділяють основні та неосновні, тимчасові та постійні, регульовані та нерегульовані, контрольовані та неконтрольовані чинники тощо.
Отже, аналітичне дослідження відрізняється особливою складністю і потребує як тривалого часу для проведення ретельної підготовки, так і досить високого рівня знань з досліджуваної проблеми. У ньому зазвичайвикористовуються різні методи збирання інформації, що доповнюють один одного. Це потребує взаємоузгодження певних критеріїв інтерпретації, що забезпечується проведенням експерименту.
Зрозуміло, що названі типи соціологічних досліджень у чистому вигляді майже не зустрічаються. Як правило, в одному дослідженні поєднуються елементи різних типів.
Особливість соціологічних досліджень конкретної соціальної дійсності полягає в тім, що аналіз, узагальнення й висновки ґрунтуються на фактичному матеріалі, одержаному самим дослідником. Отже, ефективність досліджень, надійність їх результатів багато в чому залежать від якості використаних статистичних даних, правильного вибору методики, належної організації дослідження, додержання певних принципів.
Так, у соціологічних дослідженнях необхідно враховувати принцип детермінізму, який передбачає наявність об'єктивно існуючих форм взаємозв'язку явищ. Соціолог фіксує багатоманітні зв'язки між так званими змінними, які бувають залежними і незалежними. Перші - це ті, які зазнають впливу інших явищ, другі - самі справляють вплив. Наприклад, організація робочого місця справляє

 
 

Цікаве

Загрузка...