WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Сім'я, аспекти її соціологічного вивчення - Реферат

Сім'я, аспекти її соціологічного вивчення - Реферат

жінка проживають разом.
Відомо, що тип шлюбу визначає відносини між чоловіком і жінкою, їх права і обов'язки один до одного, до дітей та рідних. І головним в ньому є мораль, ті норми, що сформувалися в сучасному інституті сім'ї. Уже сама реєстрація шлюбу відповідними державними органами означає прийняття цієї моралі, норм. Вони частково відтворені в Конституції України, зокрема у ст. 50 зазначається, що шлюб укладається за вільною згодою чоловіка і жінки, які мають рівні права і обов'язки, зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття, у свою чергу повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків.
Морально виправданим є лише той шлюб, який ґрунтується на взаємному коханні, на психологічній готовності подружжя до взаємодопомоги, самозречення, поступливості, бо як у народі кажуть: "Одружитися- це наполовину зменшити права і вдвічі збільшити обов'язки". У взаєминах подружжя неприпустимі приниження один одного, спроби командування, дискримінація.
Термін "сім'я" характеризує складнішу від подружніх форму відносин - міжособистісних між подружжям, між дітьми і батьками, між іншими членами сім'ї. Сім'я має історично стійку організацію, соціальна необхідність якої зумовлена потребою суспільства у фізичному та духовному відтворенні населення. Сім'я - це своєрідна первинна група суспільства, члени якої об'єднані кровними зв'язками, спільними інтересами, почуттями і прагнен-нями. Вона складається не тільки із самого подружжя та його дітей, а і з інших родичів.
Існує багато визначень поняття "сім'я", що вони акцентують увагу на різних сторонах сімейного життя. Найпростіше - це тлумачення сім'ї як групи людей, що кохають один одного, мають спільних пращурів, проживають разом.
Російський учений А. Антонов дає таке визначення: сім'я - це група людей, об'єднаних подружньо-родинними зв'язками, які спільно здійснюють відтворення населення, забезпечують спадкоємність поколінь, а також соціалізацію дітей, і підтримують один одного. Він стверджує, що лише наявність подружніх,, родинних і батьківських відносин породжують сім'ю. Якщо будь-якої складової цих відносин бракує, то це вже не сім'я, а сімейна група.
Більш широке пояснення поняття "сім'я" дає російський соціолог А. Харчев. Він уважає сім'ю історично-конкретною системою взаємовідносин між подружжям, між батьками і дітьми, малою групою, члени якої об'єднані подружніми й родинними відносинами, спільним побутом і взаємною моральною відповідальністю за виховання дітей, соціальна необхідність якої зумовлена потребою суспільства у фізичному й духовному відтворенні населення.
Соціологія вивчає сім'ю на макро- і мікрорівні. Специфіка цього вивчення полягає в тім, що сім'я на макрорівні розглядається як найдавніший соціальний інститут, що характеризується певними соціальним нормами, санкціями, організаційними формами, системою ролей, прав і обов'язків, за допомогою яких регулює відносини між подружжям, батьками і дітьми, родичами; на мікрорівні - як суттєвий елемент соціальної структури суспільства, автономну цілісність, малу контактну соціальну групу, найдавнішу природну спільноту людей, засновану на шлюбних відносинах і родинних зв'язках, спільному господарстві й побуті, взаємній моральній відповідальності і допомозі, члени якої перебувають у постійному спілкуванні.
На мікрорівні здебільшого вивчаються цілі та завдання сім'ї, її групова динаміка, згуртованість, солідарність, стабільність, включення індивідів у сім'ю, задоволення перебуванням у ній, функціональними вимогами, взаємодія членів сім'ї, груповий контроль, санкції, сімейні цінності та норми поведінки.
Сім'я як мала група відрізняється від інших малих груп такими типовими ознаками:
" наявністю між подружжям особливого союзу, якому притаманне духовне єднання, глибокі інтимно-довірчі зв'язки;
" переважанням неформальних довірчих відносин між чоловіком і дружиною, між батьками і дітьми;
" особливим способом .формування - на основі симпатій, кохання, духовної єдності (для утворення інших малих груп досить спільних інтересів).
На мікрорівні більше уваги приділяється взаємодіям, що розвиваються між членами сім'ї за різних обставин, чинникам, що формують стабільність сім'ї, ціннісним орієнтаціям, мотивам. Стабільність сім'ї залежить як від характеру внутрішніх взаємодій, так і від зовнішнього впливу соціокультурного середовища.
На функціонування сім'ї як малої групи впливають, крім загальних суспільних факторів, такі специфічні чинники, як рівень урбанізованості населеного пункту, культурно-спортивного та оздоровчого обслуговування, етнічно-демографічні особливості, можливості працевлаштування тощо.
У своєму життєвому циклі сім'я проходить такі фази:
" зашлюбини - утворення сім'ї;
" поява першої дитини - початок періоду дітонародження;
" народження останньої дитини - завершення періоду дітона-родження;
" одруження й відокремлення від сім'ї останньої дорослої дитини ("порожнє гніздо");
" смерть одного з подружжя - припинення існування сім'ї. Сімейні відносини регулюються різними нормами.
Майнові відносини, матеріальні обов'язки членів сім'ї, розлучення регулюються правовими нормами; відносини залицяння, вибору супутника життя, розподілу обов'язків, ставлення подружжя одне до одного, організація дозвілля - моральними нормами, звичаями, традиціями.
Безумовно, у сімейних стосунках неминучі суперечності, бо подружжя може значно різнитися за характерами, рівнем емоційної культури, інтересами та духовними запитами. Напруженість у сімейних стосунках може виникати з приводу виховання дітей, використання сімейного бюджету, розподілу обов'язків щодо домашнього господарства тощо. її подоланню сприяє дотримання моральних устоїв: поблажливість, терпимість, прагнення досягати взаєморозуміння, боязнь утратити один одного.
У соціології існують різні наукові підходи до вивчення сім'ї. Представники сучасного символічного інтеракціонізму основну увагу приділяють вивченню символічних аспектіввзаємодії членів сім'ї: розглядають сім'ю як систему соціальних ролей.
Конфліктологи роблять наголос на складному, суперечливому характері сімейних відносин, конфліктах, що виникають на ґрунті виконання членами сім'ї різних соціальних ролей, та інших сімейних стосунків.
Функціоналісти, аналізуючи соціальні функції сім'ї, виходять з гармонії сім'ї і суспільства як цілісності і розглядають сім'ю як природне вираження і реалізацію потреб суспільства.
Деякі соціологи постійно намагаються поєднати макро- і мікроаналіз. Так, Т. Парсонс запевняє, що сім'я не протистоїть суспільству, вона - його підсистема, яка забезпечує стабільність соціуму в цілому завдяки встановленню "інструментальних" відносин з іншими соціальними підсистемами і структурами, а також "експресивних" відносин у самій сім'ї завдяки збереженню рівноваги в міжособистісній динаміці, посиленню інтегративних тенденцій.
Література
1. Войтович С. О. Світ сім'ї і горизонти покликання. - К., 1989.
2. Журбицька Т. С. Молода сім'я. - К., 1988.
3. Каблуков В. А. Проблеми студентських сімей. - К., 1989.
4. Комарова А. І. Результати соціологічного дослідження "Сучасна сім'я, проблеми, перспективи розвитку". - К., 1994. - Т. 1.
5. Кон И. С. Введение в сексологию. - М, 1988.
6. Краснодемська 3. Родина в дзеркалі цифр і фактів // Уряд, кур'єр. - 1994. -№74.
7. Ладугін В. Д. Людина і економіка. Соціоекономіка. - К., 1996.
8. Левин Б. М., Петрович Н. В. Экономическая функция семьи. - М, 1984.
9. Мацковский М. С. Социология семьи: проблеми, теории, методологии и методики. - М., 1989.
10. Молодая семья. - К., 1991.
11. Піча В. М. Соціологія сім'ї: Матеріали до лекцій з курсу "Соціологія". - Львів, 1995.
12. Смелзер Н. Социология. - М., 1994.
13. Соціологія / За заг. ред. проф. В. П. Андрущенко, М. І. Горлача. - К.; X., 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...