WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Програма соціологічного дослідження - Реферат

Програма соціологічного дослідження - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Програма соціологічного дослідження
Відправні завдання соціологічного дослідження, які багато в чому визначають його успіх, наукову і практичну значущість, вирішуються на першому, підготовчо-організаційному етапі, під час розробки програми.
Програма соціологічного дослідження - це документ, що розкриває досліджувану (проблемну) ситуацію і процедуру її вивчення, в якому всебічно обґрунтовуються методологічні підходи й методичні заходи соціологічного дослідження. Програма містить відповідно дві частини - методологічну й методичну (процедурну). Першу присвячено предмету дослідження, другу - його методам.
Розробка методологічної частини програми передбачає вибір теми й обґрунтування проблеми, формулювання мети і завдань дослідження, теоретичний аналіз проблеми, висування гіпотез дослідження. Під час розробки методичної частини визначається тип вибірки, техніка збору даних, спосіб обробки матеріалу, складається робочий план дослідження.
Безпосереднім приводом для проведення соціологічного дослідження є наявність проблеми, реальної проблемної ситуації.
Проблема - все те, що потребує вивчення і розв'язання. У найпростішому розумінні - це питання, на яке треба відповісти, але знань для відповіді бракує. Для цього і проводяться дослідження. Проблема тим відрізняється від завдання, що для розв'язання останнього знання є, слід їх тільки використати, щоб відповісти на поставлене питання. Але якщо з'являється проблема, то знання потрібно знайти, здобути.
Проблеми неоднакові за своїми масштабами. Одні зачіпають інтереси лише окремої групи, інші - цілого регіону, треті - суспільства загалом.
Уважається, що в основі проблеми лежать якісь суперечності чи то між фактами, чи між фактами і способами пояснення, чи між потребами та можливостями їх задоволення в соціальній ситуації, що склалася.
Соціальна ситуація - це сукупність соціальних чинників, що впливають на почуття, уявлення і поведінку індивіда чи групи в системі взаємодії в певний період часу.
Проблемна ситуація - це усвідомлення суперечності в розвитку соціального процесу, необхідності здійснення певних теоретичних чи практичних дій. Наприклад, на підприємстві створено всі умови для ефективної трудової діяльності, а виробничі завдання постійно не виконуються, допускається брак, порушується трудова дисципліна тощо, і адміністрація не знає, які заходи потрібно запровадити для виправлення ситуації.
З метою збирання інформації для розробки дійових методів розв'я-зання проблемної ситуації, що склалася, і проводиться соціологічне дослідження. Однак, якщо способи розв'язання тієї чи тієї проблемної ситуації відомі, існують відповідний досвід чи соціальні технології на інших підприємствах, то проводити соціологічні дослідження, ясна річ, недоцільно.
Програма дослідження має чітко окреслити всі суперечності, тобто сформулювати проблему, на розв'язання якої орієнтується дослідження. Формулювання проблеми має більш-менш точно відбити суперечності, для вирішення яких треба прийняти відповідні управлінські постанови, зміст якої і допомагає охарактеризувати соціологічне дослідження.
Соціальні проблеми в цілому трактуються соціологами як хвороби суспільства. Це девіантність поведінки, корумпованість, дефіцит патріотизму, деградація особистості, десоціалізація молоді, безробіття, бідність, депопуляція тощо. Розв'язання цих проблем сприяє суспільному оздоровленню.
Суспільне здоров'я в соціології вважається соціальним капіталом і, на думку провідного українського соціолога Ю. Саєнка, включає:
" соціальне здоров'я - позитив у соціальних відносинах (законопослух, толерантність, підприємливість, професіоналізм, патріотизм, націоналізм);
" моральне здоров'я - позитивні соціальні якості особистості (моральність, духовність, інтелектуальність, шляхетність, професійність, освіченість);
" фізичне здоров'я - позитивні біологічні якості особистості (працездатність, довголіття, репродуктивність, психічна врівноваженість).
Після формулювання й обґрунтування актуальності проблеми з'ясовують, на який результат орієнтовано дослідження і в які способи його досягатимуть, тобто визначають мету та завдання дослідження. Для цього вивчають спеціальну літературу, дані наукових досліджень, нагромаджений досвід, документацію з досліджуваної теми, проводять експертне опитування, спостереження тощо.
Мета дослідження - це очікуваний кінцевий підсумок, що визначає загальну спрямованість дослідження. Загальна мета соціологічного дослідження - одержання інформації для розробки рекомендацій, підготовки і прийняття управлінських рішень, здатних підвищити життєздатність соціальної організації (удосконалити стиль поведінки її членів, сприяти подоланню соціальної апатії, оптимізувати соціальну адаптацію молоді тощо).
Отже, соціологічне дослідження орієнтоване на виявлення резервів посилення дієвості соціального управління в різних сферах суспільства.
Мета дослідження розкривається в його завданнях. Завдання - це запитання, на які мають бути одержані відповіді, щоб реалізувати мету дослідження. Інакше кажучи, завдання - це способи досягнення мети. Так, для досягнення мети дослідження ставлення працівників до професійних обов'язків необхідно вивчити такі конкретні питання:
" рівень дисципліни праці та мотиви невиконання своїх професійних обов'язків;
" соціальний портрет порушників професійних норм;
" громадську думку працівників про дієвість методів, що ви-користовуються для підвищення ефективності трудової діяльності;
" кореляцію освіти з професійністю та мірою її використання.
У завданнях потрібно вказати, які показники необхідно зібрати та в який спосіб їх можна визначити (наприклад, мотивація ставлення до своїх професійних обов'язків вивчатиметься опитуванням).
Отже, формулювання завдань дослідження дає змогу впорядкувати процес наукового пошуку, систематизувати процес дослідження, підвищити його ефективність. Програма соціологічного дослідження повністю підпорядковується його меті та завданням, що надає дослідженню чітко вираженого характеру.
Відповідно до мети й завдання встановлюють об'єкт і предмет дослідження, а також одиниці обстеження.
Об'єкт дослідження - це певна соціальна дійсність, соціальний процес або соціальні умови, що містять суперечності і породжують проблемну ситуацію, на яку спрямовано процес пізнання. Наприклад, у соціології праці об'єктом дослідження є соціальні явища, процеси сфери трудової діяльності та умови, за яких вони відбуваються.
Предмет соціологічного дослідження - це властивості чи відносини об'єкта, які найбільш рельєфно віддзеркалюють приховані в ньому суперечності, проблему, що досліджується. Отже, у предметі відбивається взаємозв'язок проблеми й об'єкта дослідження.
Той самий об'єкт може містити кілька різних предметів дослідження, зміст кожного з них залежатиме від того, який саме бік об'єкта він відображає, з якою метою і для розв'язанняякої проблеми його вибрано. Предмет визначає межі вивчення об'єкта в даному конкретному дослідженні.
Об'єкт і предмет соціологічного дослідження можуть збігатися, якщо реципієнт ставить перед собою завдання пізнати всю сукупність закономірностей функціонування й розвитку соціального об'єкта. Якщо ж дослідник обмежується вивченням окремих характеристик об'єкта, то предметом дослідження стають ті сторони об'єкта, які містять ці характеристики.
У процесі попереднього аналізу об'єкта й виокремлення най-значущих з погляду розв'язання проблеми факторів формулюють

 
 

Цікаве

Загрузка...