WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Предмет соціології праці - Реферат

Предмет соціології праці - Реферат

первинноюкатегорією, яка відбиває всю різноманітність суспільних явищ і процесів, що виникають на тлі цих взаємодій. Суспільна праця, змінюючи соціальне становище різних груп працівників, їхні соціальні якості, є загальною базою, витоком усіх соціальних явищ.
Соціологія праці досліджує взаємовідносини людей і соціальних груп у трудових організаціях. Передусім аналізуються проблеми, зумовлені відмінностями суб'єктів трудових відносин за такими ознаками, як стать, вік, професія, кваліфікація, освіта, виховання, ставлення до праці, місце в ієрархії трудової організації, майновий стан, політична орієнтація тощо.
Психологічні, етичні, правові та інші форми взаємовідносин у процесі трудової діяльності зумовлюють тип соціально-трудових відносин (див. табл.).
Соціологи виходять з того, що, праця є способом розвитку людини, а соціально-трудові відносини є базисними щодо всіх інших відносин. Отже, оптимізація суспільних відносин (що особливо важливо для подолання суперечностей перехідного етапу суспільства) можлива лише за умов розвитку трудових відносин відповідно до потреб суспільства.
Соціально-трудові відносини надзвичайно складні і класифікуються за такими ознаками:
" змістом діяльності - виробничо-функціональні, професійно-кваліфікаційні, управлінсько-організаційні;
" суб'єктом відносин - міжколективні (колектив - колектив) та внутрішньоколективні (індивід - індивід, індивід - колектив);
Таблиця
ТИПОЛОГПАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
Тип Зміст
Патерналізм Значна регламентація державою або керівництвом організації під виглядом "батьківського піклування" про потреби людини (СРСР, Японія)
Індивідуалізм Особиста відповідальність за досягнення власних цілей і дій
Солідарність Загальна відповідальність і взаємодопомога, що ґрунтується на спільних інтересах (члени професійних та інших союзів)
Партнерство Докладна розробка правових документів, згідно з якими наймані працівники, підприємці і держава є рівноправними партнерами в захисті індивідуальних інтересів, забезпеченні ефективності діяльності організації і національної економіки загалом (Німеччина)
Конкуренція Намагання досягти тієї самої мети, здійснення чого одними суб'єктами заважає зробити це іншим суб'єктам
Конфлікт Крайній вияв суперечностей - трудові спади, страйки, масові звільнення
Дискримінація Самоправство, незаконне обмеження прав суб'єктів, принципів рівних можливостей на ринку праці - у процесі вибору професії, вступу до вузу, просування по службі, оплати праці, звільнення тощо. Дискримінація буває за статтю, віком, національністю, расою тощо
" наявністю владних повноважень - по горизонталі і по вертикалі;
" способом розподілу результатів праці - кількістю і якістю праці, грошовим і майновим внеском, обсягом інтелектуальної власності;
" ступенем регламентованості - формальні й неформальні;
" характером спілкування - безпосередні, опосередковані, міжособові, безособові.
За своїм впливом на результати економічної діяльності і якість життя людей соціально-трудові відносини бувають 2-х типів:
1) конструктивні, що сприяють успішній діяльності трудової організації;
2) деструктивні, що заважають такій діяльності.
Відповідно до основних стадій життєвого циклу людини змінюється зміст соціально-трудових відносин, суб'єктом яких вона є:
" на 1-й стадії (від народження до закінчення навчання) вони пов'язані переважно з фаховим становленням, можливостями забезпечення засобів існування, реалізації особистих задатків;
" на 2-й (трудова діяльність) - з найманням і звільненням, умовами організації й оплати праці, можливостями розвитку особистості;
" на 3-й (післятрудовій) стадії - з пенсійним забезпеченням.
Формування та розвиток соціально-трудових відносин відбувається у вигляді соціальних процесів, що віддзеркалюють функціонування трудових колективів, груп та окремих працівників.
Розрізняють такі основні види соціальних процесів у трудовій сфері:
" базові - праця, що впливає на соціальний стан, інтереси, кваліфікаційний рівень виконавців трудових функцій, формування їхньої особистості;
" інтегративні - формування, функціонування та розвиток трудових колективів, що забезпечують цілісність усієї трудової системи;
" ціннісно-орієнтаційні - мотивація, соціалізація, адаптація, що формують цінності, норми, орієнтації відповідного способу життя;
" трудових переміщень - плинність кадрів та регульовані зміни місць працівниками у системі суспільного поділу праці.
Отже, соціологічний підхід до вивчення праці (на відміну від економічного) означає врахування суспільної нерівності - неоднакового становища різних суб'єктів трудових відносин (соціальних груп та окремих індивідів), їхньої трудової поведінки, що зумовлена насамперед суспільним поділом праці.
Соціологія праці є найзагальнішою зі спеціальних соціологічних теорій, що мають предметом свого дослідження соціально-трудові відносини і процеси, соціальні інститути і спільноти у Сфері праці (соціологія трудового колективу, соціологія професій, соціологія організації, промислова соціологія та ін.), форми і Методи впливу на них.
Праця як соціальний інститут, специфічна форма спільної діяльності людей є не тільки методом, процесом добування засобів До існування, вона визначає специфіку практично всіх соціальних, економічних та інших процесів у суспільстві, навіть специфіку суспільного ладу в державі. Трудовий колектив не тільки об'єднує людей для виробництва товарів і послуг, а є практично єдиною формою узгодження, поєднання індивідуальних, групових та суспільних економічних інтересів, найважливішим чинником соціалізації особистості.
Література
1. Дворецька Г. В. Соціологія праці: Навч. посібник. - К., 1.
2. Дворецкая Г. В., Махнорылов В. П. Социология труда. - К., 0.
3. Дикарева А. А., Мирская В. П. Социология труда. - М., 9.
4. Кравченко А. И. История зарубежной социологии труда. Общие принципы. - М, 1.
5. Кравченко А. И. Социология труда в XX веке. - М., 7.
6. Лагутін В. Д. Людина і економіка: соціоекономіка. - К., 6.
7. Маркевич Д. Социология труда. - М., 8.
8. Полторак В. А. Соціологія. Основи соціології праці та управління. - К., 2.
9. Сероштан Н. А., Ачдохин И. П., Савченко Б. Г., Сасина Л. А. Социология труда: Учеб. пособие. - Харьков, 0.
10. Соколова Г. Н. Тенденции развития социологии труда в 8-0 гг. // Социол. исследования. - 1. - № 3.
11. Смирнов И. В. Человек - источник заинтересованного труда // Социол. исследования. - 1. - № 2.
12. Соціологія праці та управління: Термінологічний словник-довідник / За ред. В. А. Полторака. - К., 3.
13. Социология труда: Учебник / Под ред. Н. И. Дряхлова, А. И. Кравченко, В. В. Щербини. - М, 3.
14. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения / Пер. с англ. - М., 9.
15. Штольберг Р. Социология труда / Пер. с нем. - М, 2.
16. Якокка Ли. Карьера менеджера / Пер. с англ. - М., 1.

 
 

Цікаве

Загрузка...